sem_2_final

SHIKIPIVI YE OWU!

Timi ye akinni akighithi qhemughai aghinamu, paye akulho kighi kuha, alokivi alokughuno eno ashi aji kivi shi aghinamu paye akulhokiqhi ghi kuha. Alokivi eno alokughuno ithulu nike puka putsa acheni. Poisa puwove eno thokha lo aghakiqi pu shi xuanamu, kiumu shimula. Hipaqo kumtsu shikeu lono panongu lolo alokughuno kuha keu sughi akeu vethamula, akusu eno akithi paphild (body) sughi cheni.

Kughono Alhou no timi Ihophe keno paye pazhu lho eno patoi lhophekeu likhi kumoe, ikemu alokivi alokughuno kulho kiqhi eno ashiajih kivi eno alhokupuzhu kuxu patsue. Ikemu kughono timino Alhou yezah hephove eno axine shivekeno, paye kukumugha puhavekeu likhi kumono, akithi qeu shive, akumsa eno amulo ghime no panongu lolo ighive eno qeinai eno shipivimula keu kusu paphilo (body) ighive. Kusughu azheli eno akuka kutau qo peitha anamu shikipivi ithumula. Tilikhi kumono kusughu hamiye akusu kutaughi ithuluve, Cheni, eno alau su ipeghive cheni .itehi tiqheli lo (science) phuiko qono küsüghu akithe kutomo phu phelu ani. Ikemu akusu kithe kutomo ipeghive ani, eno shikipivimi kutomono’ khüü keu (challenge) shi ani. Hipaqo shi akelo noye shilukusa shi nani eno tiqheli muku hipaulo akusu shipivi nikemi ani mala pi phunani.

Ashounoqo ninguno shikipivi olau sughini nono akupulu lono palau ighi aye tino lukumukha. Paye timi zheli ghenguno shikipiviu akiviu pajeye khiu kenapiaye “Jisu”, “Niye Ampeu ke oshikipiviu (ipekulu 15:26) pazaku vechewo ningu ye vilu vae”. pano nikusu kumutsu puluvetsu eno nikusu kumtsu xapheluvetsu. (lsaya 53:5) (Mathi 8:17) Pano ningu kuno pi, “Ilau ighilo, aghime shi akeqo eno amakho xapusu che keqo ino nongu kulho qhi tsuni. (Mathi 11:28) Jisu ye axine akusu kini. angusu eno akithi shou toluvai eno  alokuthu  xu ani. Eno pano ashoqhi tsu akeu ye khunoqo no puluni keno aphi phishi tokulu tsu nikeu shi ani.

Nono amulo xaideno axine Ampeu lau piphe aye eno paye oxakulu, kepi ikhilu aye paye oxine qhivetsu keu likhi kumo no kulhokiqhi tsu keu likhi kumo ikemu ophimpilo akusu ikhi vetsu nani, eno kupukulai shikipivi otsu nani.”Khuno oxine kumtsu qhivetsu kea? Eno okusu kumtsu shipivitsu keno. khuno okuxu aqoh kutho lono xaphelukeno (Leshele 103:3,4) pano patsa puwu no panongu shipivi tsu. “Pano akumo lono panongu xaphelu”, (Leshele 107:20). Alhou tsano pi, pa ampino ningu xine kros lono puluvetsu pa ghuza  ku lono ningu ye shipivivae. (I Peter 2:24)

Kusu kinimiqo ithulu no paye ighono kimiyeve Apugha kusumi chighi shipivi. Totimi azhi po achekeu shipivi. Akusu miqo khunoqo Jisu lau ighi keno panongu kumtsu viluve, pano anhethi kighichemi pelo ithuluvepe. Akini kughupomino chiluve atsa pimla keqo no piluve eno apukhu kighichemi, no ala cheluve. Paye kithimi ghi xuputhuluve. Jisu ye ighi ishi eno alhokuthu aphiphi, pa u ye shipivi mula ipi keu kuhae. Dawoi phukuthomiye timi lakhi shipivi luvi, Ikemu akimithe shikipivi ye atsutsulo akeu no kumusano tsucheni. Jisu ye aphimpi shipivi tsu keu Iikhi kumoe, ikemu akukumusu, ngo angulho eno thowkha timino avehupu shi akeu tsulu nani.

Tighenguno nono itehi shikipivi lunishi aghi aye okusuno kiu papu shi aghinamu eno shikipivimino oqhive aghinamu,.okuxu qhoi Ampeu ulo qhive tsulo eno atsutsulo shikipivi Jisu lau qhive tsulo eno hitoi akighini shilo.

“Ampeu  Jisu  i no  pulu  akeu  ye  noye  kalvari  kros  lono  ixine  ghenguno  Iikhi   no  thimoe,  ikemu  ikusu  qo ghenguno  ghi,  kimiyeno  ixine  qo  qhive  tsulo  eno  ikusu  lono  iqhaqhi  pheve  tsulo  eno kupukulai   ishipiv tsulo.  Niye  akimithe  kuxu  xunishi  ani, eno   onu   shinishi   ani. Amen”.

For more information please contact: contact@sweethourofprayer.net

You can find equivalent English tract @

The Amazing Grace of God