Healing-is-yours_Bhili1

खास कोरीन माणसो जुळ रुप्‌या-टोका छे, चे भोण्‌ला छे, चे पुडारी छे, एने तींदरे जुळ सोब छे, पुण तीनु काजे तींदरी जीवाय मां आराम, खुसी, सांती एने वारली आरगाय जुय रोय। माणुस खुसी एने सांती हेरने कोरीन घोण जोबोर कुसीत कोरे, चु रुप्‌या-टोका खोरचु कोरे, एने आखी भातीन भुंडला पापोम जीवाय जीवे, पुण ते बी तेरु काय बी फायदु नी होये। तीना काजे यी वात मालोम नी होय की आखी भातीन चीज तेरी जीवाय मां दुखुत लावसे एने तेरा डीलो मां हीड़ा-पीड़ात लावसे।

जोत्‌यार भोगवान माणुस काजे बोणायु, ती चु माणुस काजे आपसा सीकाम एने आपसी भावना मां बोणायु। ओतरोत नी, पुण बोणायु ती तीनाक खुसी, सांती एने आराम आप्‌यु। एने डीलोम आरगु बोणायु। तीनाक ओमोरकायान जीवाय आप्‌यु। पुण जोत्‌यार माणुस भोगवानोन हुकुम काजे तुड़ देदु, एने पाप कोर्‌यु, ती चु आपसी आखी बोरकोत काजे खुय देदु, होतरोत नी पुण चु मोतोन बीकोन गुलाम बोण गोयु, एने तेरी जीव-आत्‌मा मां घोण जोबोर फीकुर एने दुख आय लागी। एने तेरा डीलो मां लुलखाय एने भात-भातीन हीड़ा-पीड़ा आय लागी।

आखी भातीन सोराप मां गोथु वाचणे कोरीन चु दोवाखाणाम जाय एने ईलाज कोरावे एने बोड़वाय कोरावे एने झाड़ावे पुण चु पुरुन पुरु वारु नी होय सोके। हींमी ते नोवलो-नोवलो दुख माणसोन जीवाय मां आवणे बाज रोयो एने दाकतेर्‌या बी होसला दुखोन ईलाज कोरी-कोरीन घाबराय रोया। ओसली हालोत मां तु वीच्‌यार कोरतु होसे की ‘ईनी कोळी मां आजुन टेमे ओसला दुख काजे छेटु कोरन्‌यु काहनुस दाकतोर होय की नी होय, जु मेसे काजे ईना दुखो मां गोथु छुड़ाय सोके’।

मारा भाय-बोहोण्‌या, आमु तुमु काजे एक दाकतोरोन वारा मां देखाड़जे। कोदाम तु तीना पोर भुरसु कोरीन तेरेन्‌चां आवीस, ती चु तुमुक आखी भातीन दुखो मां गोथु एने हीड़ा-पीड़ा मां गोथु छुड़ावसे एने तारी मोदोत कोरसे। चु माणुस जात जुगु आखा गोथु खोरलु दाकतोर छे। तेरो नाव ईसु छे। चु ईसु कोहोय, “मे मालीक छे, जु तुमुक वारु कोरे” (पारछेकणेन चापड़ु 15:26)……तेरा घावो सी आपणु आरगा होयला छे, चु आपणी कोमजुरी काजे आपसा खांदा पोर झेल लेदु एने आपणी जीवाय मां आवण्‌या आखी भातीन दुखो काजे छेटु कोर देदु” (योसायु 53:5; मोत्‌यु 8:17)। चु आपणु काजे ओसु कोहीन बुलावे, “ए थाक्‌ला एने भारो मां डाबाय्‌ला आखा माणसे मारेन्‌चां आवु, एने मे तुमु काजे आराम आपीस। (मोत्‌यु 11:28)। ईसु पापोक, हीड़ा-पीड़ाक सोरापोक एने मोत काजे बी जीकीन आपसा होकोम कोर लेदलु छे एने जोलोम जीवत्‌लु छे। एने जे बी तेरे पोर भुरसु कोरे, तीनु आखा काजे ईनी आखी वातोन होकदार्‌या बोणावणेन वायदु कोरलु छे!

कोदाम तु खोरले मोने आपसा पापो काजे ईसु ओगोळ मानीन पापो भुणी गोथो मोन फेरवीन भोगवान वोगु वोळीस एने ईसु काजे मेसेक वाचाड़न्‌यु छे कोरीन मान लीस, ती चु तारा पाप माफ कोर देसे एने तारी जीवाय मां खोरली सांती आपसे, एने तारा डीलोन हीड़ा-पीड़ा काजे बी वारु कोर देसे, एने तुमु काजे आखुन-आखु वारु कोर देसे। चु तारा आखा पापो काजे माफ कोर देसे एने तारी आखी हीड़ा-पीड़ा काजे छेटी कोर देसे (भोजोन 103:3,4)।

चु आपसा बुलो काजे मुकलीन तीनुक वारु कोरे एने तीनु काजे दुखोम गोथु छुड़ावे (भोजोन 107:20)। भोगवानोन बुल कोहोय, “एने चु आपसुत आपणा पापोन भार काजे आप्‌सा डीलो पोर हुचली लेदु। एने चु आप्‌सा डीलो मां आपणा पापोन डोंड कुरुस पोर झेल्‌यु। चु तुमरेन कोरतात सोड़का खादु, ओतरे तुमु तेरा सोड़कान घावोन लारे आरगा होय गोयला छे। (1 पोतरोस 2:24)

मांदला माणसोक देखीन ईसुक दोया आय गोय। ईसु दोस कुड़ावा काजे वारु कोर्‌यु। ईसुन डीलोम गोथी नीकळी एने एक बायरीन पोगराळ्‌ळा बीमारी छेटी कोर देदी। दोत्‌रा बी मांदला माणसे ईसुन्‌चां आया, चे आखा वारु होय्‌न पोछा गोया। ईसु आंदळा काजे वारु कोर्‌यु; बेहरा काजे सोमेळ्‌ता कोर्‌यु, बुबड़ा काजे बुलता कोर्‌यु, एने लेंगड़ा काजे चालता कोर्‌यु। चु मोरला काजे जीवता कोर्‌यु। ईसु आज, वाहणे एने जोलोम एक सारकु छे। एने आज बी तेरु हात नानु नी होय। चु ओसु नी होय की वारु नी कोर सोके।

दोवा-गुळ्‌या एने आपरेसोन माणसोन डील काजे आरगो कोर सोके, पुण जीव-आत्‌मान आरगाय सोरगोन दाक्‌तोर आखा काजे फुकट्‌युत आपे, ईसु डीलोन दुखणा काजे ओतरुत छेटु नी कोरे, पुण माणसोन मोनोन एने जीव-आत्‌मान दुखणा काजे बी छेटु कोरे।

कोदाम तु हीमीत वारु होयणे कोहोय, भोले काहनी बी भातीन तारो दुखणो होय, कोदाम दाकतेर्‌या बी तारा दुखणान ईलाज कोरी-कोरीन थाक गोया होय, एने ईलाज कोरनो छुड़ देदा होय, ती हींताळ तारी जीवाय काजे सोरगोन दाकतोरोन हातोम सोप दे। चु खोरलु दाकतोर एने मालीक ईसु छे। तेरे सी ओसु वीन्‌ता कोर:

ए मालीक ईसु, मे भुरसु कोरो की तु मारा पापोन कोरता ओतरुत नी पुण मारी आखी भातीन हीड़ा-पीड़ान कोरता बी कुरुस पोर मोरलु छे। मार पोर दोया कोरीन मारा आखा पाप माफ कोर दे, मेसे काजे दुखोम गोथु छुड़ाव एने मेसेक पुरुन-पुरु आरगु कोर दे। मे तारु बेटु बोणीन चुखली जीवाय जीवणे हींड रोयु। आमीन।

You can find equivalent English tract @

Healing is yours!