God-loves-you_Bhili1

भोगवान तुमुक घोण जोबोर मोंग कोरे, यो तुमुक मालोम छे काय? चु ते आपणुक बोणावण्‌यु, आखा गोथु ताकुतवाळु छे (उजेन्‌तु चापड़ु 1:8; उबेजण्‌यु चापड़ु 1:26-27)। यु ओमोरकायु भोगवान तुमुक घोण जोबोर मोंग कोरे, ओतरेन चु आपसा एक-खुळ्‌या बेटास ईसु काजे कुरुस पोर मोरने कोरीन मुकली देदु काहाकी तारा पाप माफ होय जाय तोसे (लुकु 23:34)।

भोगवान तुमुक ओतरे जोबोर मोंग काय लेणे कोरे? काहाकी होयु मोंग कोरन्‌यु भोगवान छे, एने होयु तुमुक आपसा सीका मां बोणायु। तारी जीव-आत्‌मा कोदी नी मोरे एने यी जीव-आत्‌मा, भोगवान जुगु आखी कोळजुग गोथी बी घोणी मोहंगी छे (मोत्‌यु 16:26)।

भोगवान तुमुक मोंग कोरे, पुण होयु पाप पोर रीस कोरे एने पापोन नीयाव कोरसे। पाप भोगवानोन हीया-मोन काजे दुखी कोरे एने पाप तुमुक भोगवान सी छेटु कोर देये। नीयावोन दाहड़े ईसु आखा पापी माणसो काजे कोहसे, “ए खुड़ावला! मारेन्‌चां गोथा छेटा होय जावु। तीनी जोलेमकी आक्‌ठी मां जावु, जी भुतड़ा जुगु एने तेरा जोमो जुगु तीयार कोरली छे…एने ओस कोरीन ईनु वेरी काजे जोलेमकुत डोंड जोड़से, पुण धोरमी काजे ओमोर जीवाय जोड़से।”

काहाकी आखान पेहलु माणुस आदोम भोगवानोन हुकुम नी मान्‌यु, एरेन कोरीन पाप, सोराप, रुग एने मोत ईनी कोळी मां आय लागी; आपणु आखा पापी बोण गोया, एने ओमोरकायान आकठीन डोंड आपणे पोर आय पोड़्‌यु। ते बी भोगवान दीनु माणसो काजे बोणायु, तीनु माणसो काजे मोंग कोरे एने तीनु काजे ईसुन मोतोन लारे छुड़ाय लेदु, एने जी बोरकोत आदोम भोगवानोन हुकुम तुड़ीन, पाप कोरीन खुय देदलु, तीनी बोरकोत काजे पोछु आप देदु (रोमीयो 5:1-21; ईफीसीयो 1:3-14)।

ईसु तार बोदले मोर गोयु, एरेन कोरीन की तुमुक डोंड नी जोड़े तोसे, कोदाम तु ईसु पोर भुरसु कोरीस, ती तु सोरगो मां जोलोम भोगवान पुठी रोहीस। “काहाकी पापोन दाहड़की ते मोत छे, पुण भोगवानोन फुकट्‌यु वाटु आपणा मालीक ईसु मोसी मां ओमोरकायान जीवाय छे” (रोमीयो 6:23)।

भोगवान तुमुक कोसु मोंग कोरे, ईनी वात काजे तु देख सोकीस। होयु तुमुक वाचाड़ने कोरीन आपसा सोरगेवाळा खोबर्‌या माईन एक खोबर्‌या काजे नी मुकल्‌यु, पुण होयु तुमुक वाचाड़ने कोरीन ईनी कोळी मां आपसा एकखुळ्‌या बेटास काजे मुकल्‌यु, काहाकी होयु तुमुक मोंग कोरे। ईसु कोयु, “हाव, भोगवान ईनी कोळीन माणसो काजे ओतरे जोबोर मोंग कोर्‌यु, की चु आप्‌सा एकखुळ्‌या बेटा ईसु काजे तींदरे बोदले मोरने कोरीन आप देदु, देरे सी, जु तेरेम भुरसु कोरे चु जोलेमकु सोरे नी, पुण ओमोर जीवाय हात कोरे तोसे” (युहुन्‌नु 3:16)। काहाकी भोगवान चुखलु एने मोंगाळु/ नीयावु/ नीयाव कोरन्‌यु छे। होयु तुमुक तीत आवेरसे जोत्‌यार तु पापोन माफी मांगीस, एने यो मान लीस की ईसु मारेन कोरता मोर गोयु (युहुन्‌नु 3:3; रोमीयो 3:24-26)। ईसु कोयु, “तु पापो भुणी गोथो मोन फेरवीन भोगवान वोगु वोळ, एने ईनी खुस-खोबोर पोर भुरसु कोर” (मारकुस 1:15)। ओतरे पापो भुणी गोथो मोन फेरवीन भोगवान वोगु वोळ एने भुरसु कोर की ‘ईसु मोसीत मारा पापोन कोरता मोर्‌यु एने युत मेसेक छुड़ावण्‌यु एने मारा हीया-मोनो मालीक छे’। ओसु कोरीस ती भोगवान तारा आखा पापो काजे ईसु मोसीन लुही सी धुय देसे एने तुमु काजे चुखलु बोणाय देसे। एने चुखलु जीव-आत्‌मा तारी जीवाय काजे बोदली देसे, एने जोत्‌यार तु भोगवानोन बुलो काजे सोमळीस एने तीनु काजे मानीस, ती चु तुमु काजे एक नोवलो हीयो-मोन आपसे। चु तुमुक चुखु कोरसे एने तारा हीया-मोन मां आपसो मोंग, खुसी, सांती ओकोल एने ताकुत भोर देसे। एने तेरे लारे आपली नोवली जीवाय मां जीवणे कोरीन ओगवाय कोरसे।

लाड़ेक्‌ला दुस्‌तीदार भाय-बोहोण्‌या, तुमुक मोंग कोरन्‌यु भोगवान आखा गोथु ताकुतवाळु छे, तीना काजे मान। पापो भुणी गोथो मोन फेरवीन भोगवान भुणी वोळ जा। तारी एकुत जीवाय छे, उचकालुन तु मोर सोके, कोत्‌यार एने कोसी तारी मोत आवसे चो तुमुक नी मालोम। पुण भोगवान तारे पोर दोया कोरीन तुमुक ओमोरकायान जीवाय जुगु तीयारी कोरने कोरीन मुखु आप रोयु। चु मुखु खुय दीस ती भोगवान दोया कोरे वीगुर तुमु काजे आक्‌ठान भाटी मां नाख देसे “चां सारी तारु जीव-आत्‌मा कोदी नी मोरे एने चां वाळी आक्‌ठी बी नी उलाये” (मारकुस 9:47-48)। मोर जाय एने ओळतेन पापोन माफी नी होये, पुण भोगवान नीयाव कोरसे (ईब्‌रानीयो 9:27)। ईसु मोसी मोर्‌या-सोर्‌याम गोथु जीवतु होयण्‌यु एने जीवाय छे। चु तुमुक मोर्‌या-सोर्‌याम गोथु पोछु जीवतु कोर देसे, एने तारा कामोन ओनसारे तारु नीयाव कोरसे (युहुन्‌नु 5:24-29)। ईनी वातो पोर वीच्‌यार कोर एने वारु काम कोरनो सुरु कोर दे। नी ते मोर जाईस एने ओळतेन भोगवान नीवाय कोरसे एने ओमोरकायान डोंड जोड़से!

तु एक पापी छे ईनी वात काजे मानी ले। तुमुक छुड़ावण्‌यु मालीक ईसु मोसी जुय रोयु। होयु तुमुक भोगवानोन आवणेवाळी रीस एने नीयाव गोथु वाचाड़ने कोरीन तारा आखा पापो गोथु छुड़ाय देसे। हीमीं ईनी वीन्‌तान ओनसारे तारा पापोन माफी हात कोरने कोरीन खोरला हीया-मोन सी ओसु कोहीन वीन्‌ता कोर।

वीन्‌ता

मोंगाळा भोगवान, मे एक पापी छे, मेसेक माफ कोर, जी मोत मारे पोर आवणे वाळी होती, तीनी मोत काजे ईसु मोसी झेल लेदु। मे मारा आखा पापोन कोरता घोणु दुखी छे। एने हीमीं मे तारेन्‌चां आय रोयु। मे तारा एकखुळ्‌या बेटा ईसु काजे मान लोम एने तेरे पोर भुरसु कोरो। चु दुख झेल्‌यु एने कुरुस पोर मोर गोयु। तीनाक गाड़ देदा एने मेसेक वाचाड़ने कोरीन चु मोतोम गोथु पोछु जीवतु होय गोयु। ए भोगवान दोया कोरीन मेसेक ईसुन लुह्‌ये कोरीन धुय दे, एने मेसे काजे तारु बेटु/बेटी बोणाय ले। ‘ईसु मेसेक वाचाड़न्‌यु मालीक छे’ कोरीन मे ईसुक मारी जीवाय मां बुलावो। आज गोथु मेसेक तारेन कोरता जीवाय जीवणे मां मोदोत कोर। ए भोगवान बाबा तु मारा जीव काजे एने जीव-आत्‌मा काजे वाचाड़्‌यु कोरीन मे तुमुक घोणु वारु कोहोम। ईसुन नावे वीन्‌ता कोर! आमीन।

जीवता भोगवानोन बेटु बोणीन जीवणो जुदो वारु छे! जोलेमकु वाचाड़ लेदु कोरीन ईसु काजे घोणु वारु छे कोहोम।

 

You can find equivalent English tract @

God Loves You