peace be you unto_Tulu1

ಸಮಾಧಾನ! ಏತೊಂಜಿ ಸಂತೋಷದ, ಆದರಣೆದ ಶಬ್ದ! ನರಮಾನಿ ಉಡಲ್‌ ಆಶೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕಾಪುನ ಸಂಗತಿ – ಸಮಾಧಾನ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನೆಕ್ಕಾದ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆಂಡ ಅವು ಅಕುಲೆಡ್ದ್ ಸಾರಸಾರ ಮೈಲ್ ದೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸಮಾಧಾನೊಡು ದುಡ್ಡು ಕಾಸ್ ಕೊರ್ದು ದೆತ್ತೊನ್ಯೆರೆ ಆವಂದ್; ಜ್ಞಾನೊಡ್ದಾದ್ ಪಡೆವೆರೆ ಆಪುಜಿ; ಕೀರ್ತಿಗ್ ಅವು ವಶ ಆಪುಜಿ. ಈಲಾ ಈ ಸಮಾಧಾನೊಗಾದ್ ನಾಡೊಂದುಪ್ಪ – ಆಂಡ ನಿಕ್ಕ್ ತಿಕ್ಕ್‌ದಿಜಿ. ಈ ಸಮಾಧಾನದಾಂತೆ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾದ್ ಏತೊ ಸರ್ತಿ ಈ ನಿನ ನಿರಾಶೆನ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತ್ ಪಾಡ್ದ? ಅತ್ತ್‌ಡ ನಿನ ಸ್ವಂತ ಜೀವ ದೆತ್ತೊನುನ ಆಶೆ ಮಲ್ತ್‌ದ? ಅಮಲ್ ವಸ್ತುಲೆ ಮುಖಾಂತ್ರ ಸಮಾಧಾನ ಪಡೆವೆರೆ ತೂಪ. ಆಂಡ ಅಮಲ್‌ದ ಪ್ರಭಾವ ಜತ್ತ್‌ದ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಮಾಧಾನಲಾ ದಾಂಟ್‌ದ್ ಪೋಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರ್ ಯೋಗ ಅತ್ತ್‌ಡ ಧ್ಯಾನದ ಮುಖಾಂತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇಂಚೊಗು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೆರ್ ಸುಮಾರ್ 18  ತಿಂಗೊಲು ಮುಟ್ಟ ಧ್ಯಾನ ಚಿಕೆತ್ಸೆಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನಗ  ಅಕ್ಲೆಡ್ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡ್ ದಾಂತಿನಕ್ಲೆನ ರಡ್ಡ್‌  ಪಾಲ್ ದಾತ್ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದೆರೆಲು ಇತ್ತಿನವು ಗೊತ್ತಾಂಡ್. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೆರ್ ಋಷಿಕ್ಲೆನ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಆಂಡ ತನ್ಕುಲೆ ಮನಸ್ಸ್‌ದ ಅಸಮಾಧಾನೊಗು ತನ್ಕುಲೆ ಕಾರಣ ಅತ್ತಂದೆ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತದಕುಲು ಅತ್ತ್ ಪಂಡ್ದ್ ಬೇಗ ತೆರಿಯೊನುವೆರ್. ಈ ಲೋಕೊಡ್ದು ಬೇತೆನೇ  ಪೋದುಪ್ಪುನೆಡ್ದ್ ತನ್ಕುಲೆ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಭಾವದ ಕಂಗಲ್ತನನೇ ಅಕ್ಲೆ ಎದುರುಗು ಬರ್ಪುಂಡು. ನಂಕಾಪಿನ ದಿನ ದಿನತ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಡ್ ನಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕ್‌ಜಾಂಡ ಈ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ದಾನೆ?

ಈ ಕರ ಪತ್ರೊನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಉದ್ದೇಶ – ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಶ್ವತ ಸಮಾಧಾನ ಕೊರಿಯೆರೆ ಸಾದ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಒರಿಯೇ ಒರಿಯನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದ್ರ. ಆಯೆ ಪನ್ಪೆ -ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಮಾಧಾನೊನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಪೆ. ಎನ ಸಮಾಧಾನೊನು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ…..ನಿಕ್ಲೆ ಹೃದಯ ತಳಮಳ ಆವಂದೆ ಉಪ್ಪಡ್, ಪೋಡಿಯಂದೆಲಾ ಉಪ್ಪಡ್.”  ಉಂದು ಅರ್ಥ ದಾಂತಿ ಶಬ್ದೊಲು ಅತ್ತ್. ನಿಕ್ಲೆನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಇನ್ಪಿನೆನ್ ತೋಜಾವೆರೆಗಾದ್ ತನ ಸ್ವಂತ ಜೀವೊನೇ ಕೊರ್ದು, ನಿನ ಎಡ್ಡೆನೇ ಏಪಲಾ ಬಯಕುನಾಯೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ. ಒರಿ ತನಡ್ ಸಮಾಧಾನ ಉಪ್ಪಂದೆ ನನೊರ್ಯಗ್  ಸಮಾಧಾನ ಕೊರಿಯೆರೆಗ್‌ ಆವಂದ್. ಆಂಡ ತನಡ್ ಈ ಸಮಾಧಾನೊನು ದೀವೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್‌ಲಾ ಸಮಾಧಾನ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ್ದ್ ಒರಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆಯಗ್ ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಪನ್ಪಿ ಪುದರೇ ಉಂಡು. ಆಯೆನೇ ಯೇಸು.

ಈ ಪನೊಲಿ, “ ಎಂಕ್ ಯೇಸು ನಿಜಾದ್ ತೆರಿದಿಜ್ಜೆ. ಎಂಕ್ ತೋಜಂದಿನ ಒರ್ಯಡ್ದ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ದಾಲಾಂಡಲಾ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ? ಯೇಸು ನಿಕ್ಕ್ ನಿಜಾದ್ ತೆರಿದುಲ್ಲೆಡ ಈ ಸಮಾಧಾನ ನಿನಡ್ ಉಂಡು ಪಂಡ್ದ್ ಅರ್ಥ. ಆಯೆ ನಿಕ್ಕ್ ನಿಜಾದ್ ದಾಂತೆ ಉಪ್ಪುನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ದಾನೆಂದಂಡ ಆಯಗ್‌ಲಾ ಆಯೆ ನಿಕ್ಕ್ ಕೊರೊಡಂದ್‌ದ್ ಬಯಕುನ ಸಮಾಧಾನೊಗ್‌ಲಾ ನಡುಟು ದಾದಂಡಲಾ ಉಂಡು ಪಂಡ್ದ್ .  ಈ ದಾದಂಡಲಾ ಇನ್ಪಿನವು ನಿನ ಪಾಪನೇ. ನಮ ಹೃದಯದ ಗುಂಡಿಡ್ ಎಡ್ಡೆಂತಿನವು ವೊವು, ಪಡಿಕೆಂತಿನವು ವೊವು ಪಂಡ್ದ್ ನಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕೆಲವು ವಿಷಯೊನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ದ್ ಈ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಪನ್ನಗ ನಮ ನಿಜಾದ್‌ಲಾ ನಂಕ್ ಸಮಾಧಾನೊನು ಕೊರೊಡಂದ್‌ದ್ ಬಯಕುನಾಯನ ಸ್ವರೊಕ್ಕು ಕೆಬಿ ತೆಲಾವೊಂದುಪ್ಪುವ. ಈ ಪಾತೆರೊನು ತೂಲೆ – “ಯೆನ ಅಪ್ಪಣೆಲೆಗ್ ನಿಕಲು ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ತವರ್ಡ ನಿಕ್ಲೆ ಸಮಾಧಾನ ತುದೆತ್ತಲೆಕ್ಕಲಾ ನಿಕುಲೆ ನೀತಿ ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆತ ಲೆಕ್ಕಲಾ ಇತ್ತುದು.””ನಮ ಪಾಪ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಆಯೆ ನಂಬಿಕೆದಾಯೆಲಾ ನೀತಿದಾಯೆಲಾ ಆದುಪ್ಪುನೆಡ್ದ್ ನಮ ಪಾಪೊಲೆನ್ ಮಾಪು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಮಾತ ಅನೀತಿಡ್ದ್ ನಮನ್ ಶುದ್ದ ಮಲ್ಪುವೆ.“

ಇತ್ತೆ ಈಯೇ ಅಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೊನೊಡು. ಸಮಾಧಾನ ನಿಕ್ಕ್ ನಿಜಾದ್‌ಲಾ ಬೋಡು ಅಂದ್ಂಡ  ನಿನ ಜೀವೊನುಡು ಈ ತಪ್ಪುಗಾರೆ ಪಂಡ್ದ್ ತೆರಿಯೊಂದು ಕುಡ ಯೇಸುಡ ನಿನನ್ ಮಾಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೇನೊನ್ಲ. ಈ ಮಲ್ತಿನ ವಾ ಪಾಪೊನಾಂಡಲಾ  ಮಾಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯಗ್ ಶಕ್ತಿಲಾ ಮನಸ್ಸ್‌ಲಾ ಉಂಡು. ದಾಯಗಂದ್ಂಡ  – ನಿನ ಪಾಪೊಲೆ ಶಿಕ್ಷೆನ್ ಆಯೆ ತನ ಮಿತ್ತ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಕ್ರುಸ್ಸುಡು ತನ ಜೀವೊನು ಕೊರ್ತೆ. ಅಂಚಾಂಡ ದೇವೆರ್ ನಿನಡ ದಾನೆ ಪನ್ಪೆನಾ ಐಟ್ ಆಯಗ್ ಪೂರ್ತಿ ವಿಧೆಯ ಆವೆರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಲ. ಅಂಚ ಮಲ್ತಡ ಈ ನಿಜ ಸಮಾಧಾನೊನು ಹೊಂದುನುವ- ಉಂದು ನಿನ ಎಣಿಕೆಗ್‌ಲಾ ಮೀರ್ದಿನವು ಆದ್ ನಿನ ಉಲಯಿ ದಿಂಜಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಆದುಪ್ಪು ಯೇಸುನು ನಿಜಾದ್ ತೋಜಿದ್ ಬರುವೆ.

ಪಾಪ ಸೀಕ್‌ಲೆಡ್ದ್ ಬುಡುಗಡೆಲಾ ಸಮಾಧಾನಲಾ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಯೇಸು ಶ್ರಮೆ ತಾಲ್ದ್ ಕ್ರುಸ್ಸುಡು ಸೈತ್‌ದಿನಿ ನಂಕ್ ಪಾಪೊಲೆಡ್ದ್ ಬುಡುಗಡೆ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್; ಸೀಕ್ ಸಂಕಡೊಲೆಡ್ದ್‌ಲಾ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್. ಆಯನ್ ನಿನ ಸ್ವಾಮಿಲಾ ರಕ್ಷಕೆಲಾ ಆದ್ ಈ  ಅಂಗಿಕಾರ ಮಲ್ಪುನಗ ನಿನ ಆತ್ಮೊಗು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾತ್ರತ್ತಂದೆ ಶರೀರೊಗು ಸೌಖ್ಯೊನುಲಾ ಕನಪೆ. ಈ ಅನುಭವ ಪಡೆದಿನ ದಾವೀದ ಅರಸು ಇಂಚ ಪಂಡೆ – “ಎನ ಪ್ರಾಣ ದೇವೆರೆನ್ ಕೊಂಡಾಡುಲ, ಆಯ ಉಪಕಾರ ಒಂಜೆನ್‌ಲಾ ಮದಪಡ.  ಆಯೆ ನಿನ ವಾ ಪಾಪೊಲೆನ್ ಕ್ಷಮಿಪುನಾಯೆಲಾ, ನಿನ ಮಾತ ರೋಗೊನು ಗುಣ ಮಲ್ಪುನಾಯೆಲಾ ಆದುಲ್ಲೆ.” ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಆದುಪ್ಪು ಯೇಸುನು ಸಂಧಿಪನಗ ಆಯನ ಸಮಾಧಾನ ನಿಕ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಯುದ್ದ ಪಗೆತನ ದಿಂಜಿದಿನ ಈ ಲೋಕೊಗು ನಿನ ಜೀವದ ಮೂಖಾಂತ್ರ ಸಮಾಧಾನ – ನೆಮ್ಮದಿನ್ ಕೊರಿಯೆರೆಗಾಪುಂಡು.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಕರ್ತವೆ ಆಯಿ ಯೇಸೋ, ಈ ಸಮಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು. ನಿನ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಕ್‌ಲಾ ಬೋಡು. ಎನ ಪಾಪ ಎನನ್ ನಿನಡ್ದ್ ದೂರ ಮಲ್ತದುಂಡು ಪಂಡ್ದ್  ಯಾನ್ ತೆರಿದೆ. ಎನ ಪಾಪೊಲೆನ್ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಎನ ಪಾಪದ ಹೃದಯೊನು ನಿನ ಪರಿಶದ್ದ ನೆತ್ತೆರೆಡ್ದ್ ದೆಕ್ಕ್‌ಲ. ಇನಿ ಯಾನ್ ನಿನನ್ ಎನ ದೇವೆರ್‌ಲಾ ರಕ್ಷಕೆಲಾ ಆದ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆ. ಈ ಪಂಡಿನೆನ್ ಮಾತ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಯಾರುಲ್ಲೆ. ಎಂಕ್ ಸಾಯ ಮಲ್ಪುಲ.ಎನನ್ ಗುಣ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ನಿನ ಸಮಾಧಾನೊನು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲ, ಆಮೆನ್.

 

You can find equivalent English tract @

Peace be unto you