15 / 100

Jesus-loves-Jesus-helps_Bhili1

“ए थाक्‌ला एने भारो मां डाबाय्‌ला आखा माणसे मारेन्‌चां आवु, एने मे तुमु काजे आराम आपीस। (मोत्‌यु 11:28) । हाव, भोगवान ईनी कोळीन माणसो काजे ओतरे जोबोर मोंग कोर्‌यु, की चु आप्‌सा एकखुळ्‌या बेटा ईसु काजे तींदरे बोदले मोरने कोरीन आप देदु, देरे सी, जु तेरेम भुरसु कोरे चु जोलेमकु सोरे नी, पुण ओमोर जीवाय हात कोरे तोसे। (युहुन्‌नु 3:16)

एक गोरीब माणुस आयड़्‌यु एने मालीक (ईसु) तेरी सोमळी लेदु, एने तीनाक तेरी आखी आफोत मां गोथु वाचाड़ लेदु (भोजोन 34:6)। चु (ईसु) आपसा बुलो काजे मुकल्‌यु एने तीनुक वारु कोर देदु एने तीनु काजे तींद्‌री नुकसाणीम गोथु वाचाड़ लेदु (भोजोन 107:20)।

जोसी एक आईस आपसा बेटास काजे सांती आपे, तोसुत मे बी तुमुक सांती आपीस (योसायु 66:13)।

मे तुमु काजे कोदी नी भुलो (योसायु 44:21)। पारखीन देख ले की मालीक (ईसु) कोतरु वारु छे (भोजोन 34:8)।

ईसु मोसी वीत्‌या टेम मां बी एक सारकु होतु, एने आज बी तोसुत छे, एने पीड़ीडीट जोलोम एक सारकु रोहसे। (ईबरानीयो 13:8)।

ईसु कोहोय, “वाट, छाचाय, एने जीवाय मेत छे। मारेन्‌चां आवे वीगुर कुदा काजे भोगवान बाबान्‌चां नी जावाये। (युहुन्‌नु 14:6)

मोनख्‌यान बेटु खुवायलाक हेरने एने तीनु काजे वाचाड़ने कोरीन आवलु छे। (लुकु 19:10)।

दोतरा बी माणसे तीनाक (ईसुक) आपसा जीवोम आवरीन, तेरा नावो पोर भुरसु कोरे, चु तीनु आखा काजे भोगवानोन पुर्‌या-पारी बोणनेन होक आपे। (युहुन्‌नु 1:12)

ईसु मोसीन गीणदोयान उगेळ्‌ता खोजाना मां गोथी आपणुक एक-एक कोरीन चोवे-चोव गीणदोया जोड़ली छे। (युहुन्‌नु 1:16)

पुण चु आपणात गुनान कोरता घावेल होयु, आपणात पापोन कोरता मार खादु, आपणुक सांता आपणे कोरीन तीनाक दुख झेलनो पोड़्‌यो। चु सोड़का खादु ओतरे आपणु आरगा होय गोया (योसायु 53:5)।

“गाडरा मोतलोब चेला जुगु खोरलु गुवाळ्‌यु मेत छे; खोरलु गुवाळ्‌यु काय कोरे? चु आप्‌सा गाडरान जीवाय जुगु, आपसु जीव आपणे कोरीन बी तीयार छे। (युहुन्‌नु 10:11)

“पापो भुणी गोथो मोन फेरवीन भोगवान वोगा वोळु। सोरगोन राज साते आय गोयलो छे।” (मोत्‌यु 4:17)। आपणुक एकेक कोरीन चोवे-चोव गीणदोया जोड़ली छे।

“तु मालीक ईसु मोसी पोर भुरसु कोर, ती तुमुक एने तारा घोरल्‌या काजे छुटकारु जोड़से।” (ईसुन नेवताळान कामे 16:31)

जु मारेन्‌चां आवसे तीनाक मे कोदी नी ढासाड़ो (युहुन्‌नु 6:37)।

भोगवान कोहोय, “तु मेसेक मोंग कोरलु छे ओतरे मे तुमुक छुड़ावीस,  मे तारी राखवाळी कोरीस काहाकी तु मारो नाव जाण लेद्लु छे।” (भोजोन 91:14)

एने मे जाय्‌न तुमरे जुगु आखो तीयार कोर दीस, ती तुमुक लेणे कोरीन ओळी पोछु आवीस। एने तुमुक मारेन्‌चां एरेन कोरीन ली जाय्‌स, की जां सारी मे रोहोम, चां सारी तुमु बी रोहवु तोसे। (युहुन्‌नु 14:3)

काहाकी पापोन दाहड़की ते मोत छे, पुण भोगवानोन वाटु आपणा मालीक ईसु मोसी मां ओमोरकायान जीवाय छे। (रोमीयो 6:23)

जोत्‌यार आपणु लुल्‌लात होता, तोत्‌यार तीनेत टेमे ईसु मोसी आपणे जुगु मोर गोयु। (रोमीयो 5:6)

ईसु मालीक 2000 वोरीस पेहले ईनी कोळी मां आयु। चु आखा माणसोन कोरता भोलाय्‌न काम कोर्‌यु एने आखी भातीन दुखणा काजे छेटु कोर्‌यु। चु भोगवानोन राजोन वारा मां खुसीन खोबोर सोमळायु। चु मोरलाम गोथु पोछु जीवतु होय गोयु एने ईसु मोसी वीत्‌या टेम मां बी एक सारकु होतु, एने आज बी तोसुत छे, एने पीड़ीडीट जोलोम एक सारकु रोहसे। आज बी जु कुदु तेरेन्‌चां आवे, तींदरे जुगु चु भोलाय्‌न काम कोरे।

वीन्‌ता:

ए ईसु मे तुमुक मोंग कोरो, मारा पाप माफ कोर, एने मारी बीमारी छेटी कोर। मेसेक सांती, आराम एने खुसी आप। मेसेक ओमोरकायान जीवाय आप एने बोरकोत आप। आमीन।

You can find equivalent English tract @