सांती- सांती आपणे वाळो कोतरो वारु बुल छे! सांती ओसली चीज छे, दीनी काजे माणसे हेरने बाज रोया एने हेरीत रोया। लाखु माणसे सांती काजे हेर रोया, पुण यी सांती तींद्‌री जीवाय गोथी घोण जोबोर नांबे छे। रुप्‌या टोका सांती काजे मुले नी लीय सोके। ओकोल बी सांती काजे मुले नी लीय सोके, एने नावसाद्‌यु होयणे सी बी सांती मुले नी लेवाये। कांखुर माईन तु बी ओसली सांतीन हेरु पोड़ रोयु होसे, पुण तुमुक खोरली सांती नी जोड़ी। लोकेत कावा तारी जीवाय मां तुमु काजे सांती जुवी, तु तारा आखा भातीन दुख काजे एने हीड़ा-पीड़ा काजे दीसरा माणसो पोर ढाळनेन कुसीत कोर्‌यु होसे। एने मारी आपसी जीवाय मां सांती नी होय कोरीन आपसाक मारने कोरीन बी वीच्‌यार कोर्‌यु होसे। मोद पीन तु आपसी जीवाय मां सांतीन हेरु पोड़्‌यु होसे, पुण खोरी वात ते यी छे की जोसुत मोंद उतरी जाय तोसीत जीवोम गोथी सांती वाहळान तोसी ढास जाय। काहना माणसे ते सांती काजे हेरने कोरीन हुकात होय रोहोय एने कुदा साते वात लोग नी कोरे। वेग्‌यानीक ईनी छाचाय काजे देखाड़े की जे माणसे ओट्‌ठारे मोहना लोग हुकात होय रोहोय एने कुदा साते वात लोग नी कोरे, चे माणसे, जे माणसे हुगा नी रोहोय, तीनु माणसो गोथा दुय गुणा जादा मोनोन बीमारी मां पोड़ गोया। काहनास माणसे ओसली आफोत सी वाचणे कोरीन आखो कांहाय छुड़ीन माहाराज बोणीन जीवणो चालु कोर देदा। एने चे दीसरा गोथा जादा आफोत मां देखाये। कोळीन मोनख्‌या सी आंग्‌ये होयणोत तींद्‌री जीवाय मां डाहवाय-बुरफाय काजे लायो। जीवणेन मोतलोब काय छे, कोदाम आपणु आपणी दाहाड़ीन जीवाय मां आवणे वाळी आफोत मां सांती एने आराम नी जोड़े ती काय फायदु छे?

आमु यी वात तुमु काजे एरेन कोरीन देखाड़ रोया की तुमु काजे एकुत जोणु जोलेमकी सांती आपसे। एने चु ईसु छे। ईसु कोहे, “मे तुमुक जीवोम सांती आपीन जाम, मारीत सांती तुमुक आप जाम; जोसा ईनी कोळीन माणसे सांती आपे, तोसली सांती मे तुमुक नी आप्‌तु: ओतरे तुमु तुमरा जीवोम झुण घाबरायता, एने झुण बीहता”। (युहुन्‌नु 14:27)। ये फालतु बुले नी होय, पुण खोरला मालीकोन बुले छे, जु आपसी जीवाय काजे तार ओगोळ मेल देदु।  चु तुमुक मोंग कोरे एने तारी भोलाय्‌न आस कोर रोयु। कुदु बी तुमुक सांती नी आप सोके, पुण नीस्‌तु तेरी जीवाय तुमु काजे सांती आप सोके। नीस्‌तु एकुत छे जु तुमु काजे खोरली सांती आपणेन वायदु कोरलु छे। एने चु आखा राजान राजा कोवाये। एने तेरो नाव ईसु छे।

कांखुर माईन तु ओसु बी कोय सोके, “पुण ईसु मोसी मारेन कोरता खोरलु नी होय; ती मे कोसु काय ओंजाण्‌ला माणसोम गोथु ली सोको दीनाक मे कोदी बी देख नी सोको? कोदाम ईसु तारेन कोरता खोरलु छे, ती तार जीवाय मां यी सांती पेहले कोथीत रोहती। ईसु तारेन कोरता खोरलु नी होय, यो एरे एरेन कोरीन छे काहाकी काहनी दीसरी चीज तुमु काजे ईसु गोथी छेटी कोर रोय। एने जी सांती, ईसु तुमुक आपणे हींडे, तीनी सांती गोथी बी ची चीज तुमुक छेटी कोर रोय। ची चीज छे तारु पाप। आपसो मोन पारखीन देख ले काहाकी आपणु आखा माणसे वारली एने भुंड्‌ली वातोन वारा मां जाणजे। एने जोत्‌यार बी आपणु आपणा मोनोम आवली वारली वात काजे नी मानजे एने मोन-बेहरा बोणजे, तोत्‌यार आपणु, आपणुक सांती आपणेवाळान वातो काजे सोमेळनेन टेमे आपसा मोनोन कान्‌टा काजे बेहरा कोर लेजे। ईनु वातोन वाराम थुड़ुक धीयान दीन वीच्‌यार कोर: “कोदाम तु मारा हुकुमो पोर थुड़ुक धीयान देतु, तोत्‌यार सांती नोंदीन तोसी रोहती, एने तारो धोरोम दोर्‌या-सोमुदोरोन तोसो रोहतो।” ओगा आपणु आपसा पापो काजे मान लेजे, ती चु आपणा आखा पापो काजे माफ कोरने मां भुरसु कोरे ओसु एने नीयाव कोरे ओसु छे, एने चु आपणा आखा पापो काजे माफ कोर देसे एने आखी भातीन कुहराय-बुरफाय छेटी कोरीन चुखु कोर देसे।”

हीमीं यी वात तारेत पोर छे। कोदाम तुमु काजे छाचलीजुन सांती जुवे। ती तारी जीवाय मां जी कांय बुरफाय छे, तीनी बुरफाय काजे छेटी होय जा  कोह एने ईसु काजे कोह की ‘तु मारा पाप माफ कोर दे’। जे बी पाप तु कोरलु छे तीनु आखा पापोन चु माफी आपे ओसु छे एने चु तारा पापो काजे माफी आपणे बी हींड रोयु। चु ईसु तारा पापोक एने मारा पापो काजे माफी आपणे कोरीन कुरुस पोर मोतोन डोंड झेल लेदु। ओतरेन जी बी वात चु तुमुक कोरने कोरीन कोहोय, ती तेरी वात काजे मान्‌ने कोरीन तु पाक्‌कु वीच्‌यार कोर ले। कोदाम तु ओसु कोरीस ती तुमु काजे खोरली सांती जोड़से, एने ईनी सांती काजे तु सोमजी बी सोकीस। ओसी सांती तारी जीवाय मां आय जासे एने यी सांती तुमुक कोदी बी नी छुड़े। पुण जोत्‌यार तारा पापे छेटा होय जासे, तोत्‌यार आखी सांतीन राजा ईसु तारेन कोरता खोरलु बोण जासे।

सांती, एने पापोम गोथु छुटकारु एने दुखोम गोथु छुटकारु ये तीनु भेळात आवसे। ईसु दुख झेल्‌यु एने कुरुस पोर नीस्‌तु पापोन माफी आपणे कोरीन ओतरुत नी मोर्‌यु पुण दुखोम एने हीड़ा-पीड़ाम गोथु बी छुड़ावणे कोरीन मोर्‌यु। जोत्‌यार तु ईसु काजे ‘मारु मालीक एने मेसेक छुड़ावणेवाळु’ छे कोरीन मान लीस, ती चु तारी जीवाय काजे सांती एने पापोन माफी ओतरुत नी आपे पुण तारी आखी भातीन बीमारी छेटी कोर देसे। दावुद राजा ईनी आखी वातो काजे आपसी जीवाय मां पारखी लेद्‌लु। ओतरे चु ओसु कोरीन गीत गावे: “ए मारा जीव-आत्‌मा तु भोगवानोन बोड़ाय कोर, एने तेरा काहान्‌ली बी भोलाय काजे झुण वीसरे; चु तारा आखा पापो काजे माफ कोरे एने तारी आखी बीमारी काजे छेटी कोरे।” जोत्‌यार सांती राजा ईसु काजे भेटे ती तेरी वातोन भुरसु कोरजी एने तेरी सांती काजे ली लेजी, तोत्‌यार बीक, फीकुर एने दुख ये आखा तारी जीवाय मां गोथा छेटा होय जासे। एने तु ईनी लोड़ाय झोगड़ा वाळी कोळी मां तारा जीवाय्‌न लारे ईनी कोळी मां सांती एने सुक लाय सोकीस।

वीन्‌ता:

ए मालीक ईसु, तु सांतीन राजा छे एने मेसे काजे तारी सांती जुय रोय। मे हीमीं जाण गोयलु छे की मारा पापे मेसे काजे तारे सी आंग्‌ये कोर रोया। दोया कोरीन मारा आखा पापे माफ कोर दे। एने तारा चुखला लुही सी मारा हीया-मोन काजे धुय दे। आज मे तुमु काजे मारु भोगवान एने छुड़ावण्‌यु मान लोम। तु मेसे काजे जो कांय कोरने कोरीन कोहोय, चो आखा कांय मे कोरने कोरीन तीयार छे, पुण दोया कोरीन मारी मोदोत कोर। मेसे काजे वारु कोर दे। एने तारी सांती मेसेक आप। आमीन। 
You can find equivalent English tract @

Peace be unto you