Where-will-you-spend-your-eternaty_Bhili-1

यी एक मासतोरोन काहाणी छे, चु एक दाहड़ु फीरतु-फीरतु घोण उजाड़ी मां जात रोयु, एने चु ओगुत वाट वीसरी गोयु। चु डोंडवायतु जाईन उगेवणी, दोखेवरी, भोगेवरी जाणाय वाटीन्‌चां आयु। एने चां सारीक चु कुतरो ली जाणेवाळा एक पुर्‌या काजे भेट्‌यु। चु तीना पुर्‌या काजे पुछ्‌यु की बेटा यी वाट कांखुर जासे? पुर्‌यु कोयु, “मेसेक नी मालुम होय।” चु मास्‌तोर ओळी पुछ्‌यु, “एने यी वाट कांखुर जासे?” पुर्‌यु कोयु, “मेसेक नी मालोम होय।” चु ओळी पुछ्‌यु, “एने पोली वाट कांखुर जासे?” पुर्‌यु कोयु, “मेसेक नी मालुम होय।” चु ओळी पुछ्‌यु, “एने यी वाट?” पुर्‌यु कोयु, “मेसेक नी मालुम होय।” चु मास्‌तोर वाहरायतु जाईन पुर्‌या काजे कोयु, “ए गांडा पुर्‌या, तुमुक काजे काय बी मालुम नी होय काय! पुर्‌यु कोर्‌यु, “वारली वात छे, पुण मेसेक एक वात मालुम छे, मे तारेन तोसु डोंडवायण्‌यु नी होय!”

मारा दुस्‌तीदार! तार जुगु ओमोरजीवाय मेकायली छे। तु ओमोरजीवाय भुणी जाय रोयु, नीते ओमोरकायान डोंड भुणी जाय रोयु। मोर्‌या-सोर्‌याम गोथो जीवतो होय्‌न बोठो होयणेन वारा मां वाहरायु मां, काहाकी ची टेम आवणे बाज रोय, दीने टेमे जोत्‌रा बी मोड़ेवट्‌या मां गाड़ला छे, चे आखा भोगवानोन बेटान बुल सोमळीन जीवता होय्‌न बोठा होय जासे, एने मोड़ेवट्‌याम गोथा नीकळ्‌यावसे। हांव, जे भोगवानोन नींगा मां भोलाय कोरला छे, चे ओमोर जीवाय जुगु मोरलाम गोथा जीवता होय्‌न बोठा होयसे, एने जे भोगवानोन नींगा मां कुहराय कोरला छे, चे नीयावोन दाहड़े डोंड भुगेतणे कोरीन मोरलाम गोथा जीवता होय्‌न बोठा होयसे। (युहुन्‌नु 5:28,29)। तु कांखुर जाणे बाज रोयु, तुमुक मालुम छे काय? तु तारी ओमोरजीवाय कांखुर जीवीस, तुमुक मालुम छे काय? तीना मासतोरोन तोसु, तु बी तारी जीवाय मां घोणी सोवटी वातोन वारा मां जाणतु होसे, तुमु काजे ईनी जीवाय्‌न वारा मां बी घोणी सोवटी जानकारी होसे; पुण आपणु काहाने जागे जाय्‌न रोहसु तेरो चुनाव हीमीं आपणु कोर सोकत्‌ला। मालीक ईसु कोहोय, “मे तुमरे ओगोळ जीवाय एने मोत मेक देद्‌लु छे… ओतरेन तु जीवाय काजेत नेवाड़ ले” (कायदान दुहराव 30:19)।

हीमीं, तु तारा पुगणेन जागु कां सारीक छे तेरु पोतु लागाड़ सोकीस, एने कोदाम तु तारु पुगणेन जागु काजे बोदलने होय रोयु, तेरे वारा मां बी तु कोसु पोतु लागाड़ सोकीस, एरे वारा मां ओसो छे।

ईनी कोळी मां बीड़ा काजे छुड़ीन दुय ओसा जागा छे, तीनु माय्‌न एक ते सोरोग छे एने दीसरु जागु भोगवानोन राज छे। यी वीजाळान एने घाटाळान जागु छे, यु खोरली सांतीन एने खुसीन जागु छे। यु ते मालीकोन होजरी मां जीवाय जीवणेन जागु छे, एने आपणे जुगु तीयार कोरली आखी भातीन चीजोन मुजा लेणेन जागु छे। आखा माणसे ईनी वातोन वारा मां नी जाण सोके, काहाकी बाईबल ओसी कोहे, “पुण जोसो खोरला सास्‌तुर मां लीख्‌लो छे:  “दीनी चीजोक डुळा नी देख्‌या,  एने जी वात कान्‌टा नी सोमळ्‌या; एने जी वात माणसोन वीच्‌यारोम बी नी आवी, ओसली वात भोगवान तींद्‌रेत जुगु तीयार कोरलु छे, जे भोगवान काजे मोंग कोरे। (1 कुरीन्‌थीयो 2:9)। भोगवानोन सातायला राजोन वारा मां कुण जाण सोकत्‌लु? ईनु आखी वातोक ओकोल वाळा एने सोमोज वाळा माणसो गोथु सातीन भुळा पुर्‌या ढाळ्‌का माणसो ओगोळ उजेन्‌ती कोर्‌यु। (मोत्‌ती 11:25)। एने ईनु पुर्‌या-पारीन तोसलात भोगवानोन राजो मां पुक सोकत्‌ला (मोत्‌यु 18:3)। ओतरेन ए मारा भाईस, कोदाम तु तारी मोटाय काजे छुड़ीन नीचळू बोणीन मालीक ईसुन्‌चां आवीस, तोत्‌यार तारे जुग ओमोरकायान जीवाय जीवणे कोरीन जागा मेकायली छे, तीनी चीजो काजे तु देख सोकीस; मालीक तुमु काजे तीना जागा पोर जाणे कोरीन वाट बी देखाड़से।

ओमोरकायान दीसरु जागु नोरोक छे। यु आंदारलान जागु छे। एने हीड़ा-पीड़ान जागु छे। जां सारीक तीनु आखा माणसो काजे जोलेमकात नाख देसे, जे माणसे मालीक ईसु काजे नी माने। यु जागु भुतो जुगु एने तेरा जोमो जुगु तीयार कोरलु छे, ये भुते बुरफाय मां जीवाय जीवण्‌या होता। यु जागु “नोरोक-आक्‌ठी” बी कोवाये (मोत्‌यु 25:41)। जे माणसे भुतोन कोब्‌जाम होय्‌न तेरी वात मानीन जीवसे तीनु काजे भुतो पुठी ईना जागा मां नाख देसे। भुतड़ु वाहळा मां रोहण्‌यु राजकुमार छे। (ईफीसीयो 2:2,3)।जोम आपसात पापी कामो मां फांदाय जासे, एने चु आपसात पापोन बोंदो मां बांदाय जासे। (नीतेन चापड़ु 5:22)। नोरोक “मोत” बी कोवाये। (उजेन्‌तु चापड़ु 21:8)। नोरोक तारी दाहाड़की छे, यी दाहाड़की पाप तुमुक आपसे। (रोमीयो 6:23)। डीलो पोर एने ईनी कोळी पोर मोन लागाड़नो मोत छे (रोमीयो 8:6)। पापोन होर जीवाय्‌न मोत छे (1 तीमोथी 5:6)। हीमीं तु थुड़ु-थुड़ु कोरीन ईनी मोतोन लारे गीळायतु जाणे बाज रोयु।

मालीक ईसु ईनी कोळी पोर आयु एने आपणेन कोरता लुही उहवाड़ देदु; एरेन कोरीन जु कुदु तेरे पोर भुरसु कोरे एने तीना काजे मान लेये, ती चु ईनु वेलान जागा मां गोथु वाच जासे, एने ओमोरकायान जीवाय काजे आवरी लेसे। ईसुत वाट छे, ईसुत छाचाय छे एने ईसुत जीवाय छे (युहुन्‌नु 14:6)। ओतरे जु भोगवानोन बेटा ईसु पोर भुरसु कोरे, ओमोर जीवाय तेरीत छे; पुण जु ईसुक नी माने, तीनाक ओमोर जीवाय कोदी नी जोड़े, बाकीन भोगवानोन रीस तेरे पोर रोहोय एने तीनाक डोंड जोड़सेन-जोड़से (युहुन्‌नु 3:36)। ईनी वात काजे भोणन्‌या भाईस, थुड़ु हुगु रोहीन ईनी वातो पोर वीच्‌यार कोरीन आप्‌सा काजे यो सोवाल पुछ: “मे कां जाणे बाज रोयु? मोरनेन ओळतेन काहाने जागे मे पुक जाईस?” तु आज खोरली वाट्‌ये जाय रोयु ईनी वातो काजे पाक्‌कु कोर ले।”

वीन्‌ता:

मोंगाळा मालीक ईसु, मे तुमु काजे मारु मालीक एने छुड़ावण्‌यु कोहीन मान लोम। दोया कोरीन मारी जीवाय मां आव। मे जे पापे कोरलु चे आखा पापे धुय दे, एने सोरगोन जोलेमकी जीवाय्‌न लायोक बोणाय दे। आमीन।

खास धीयान देणे वाळी वात: भोगवानोन ओमोरकायान राजो मां भात-भातीन जागा मां खोंड छे, चे सेक-सींगार मां एने सीका मां बी आंग्‌ये-आंग्‌ये छे।

 

You can find equivalent English tract @

Where will you spend your eternity ?