Live-to-die_Bhili

ईनी कोळी मां घोण जोबोर नोवली-नोवली चीजोन पोयदावारी होय रोय, पुण मोतोन वारा मां घोणी कोम जानकारी माणसो जुळ छे। घोणा कोम दाकतेर्‌या, वेग्‌यानीक एने ओकोल राखण्‌या माणसे मोतोन खास जानकारी लीय रोया, एने मोतोन ओळतेन काय होयसे ईनी वातोन वारा मां जानकारी लीय रोया। माणसोन डीलोन वारा मां, ईनी कोळीन वारा मां, वादळान वारा मां, एने बोमोन वारा मां, एने ईनी कोळी मां आवणाय भात-भातीन गोरान वारा मां भोणावीन सीकाड़ रोया, पुण आवणेवाळी बीहाड़े ओसी मोतोन वारा मां जी आखा माणसोन जीवाय मां आवसे, तेरे वारा मां घोणा कोम भोणावीन सीकाड़े। घोणा कोम माणसे मोतोन वारा मां भोणनेन होर कोरे। ते बी यी वात वेग्‌यानीक एने ओकोलवाळाक बी सोमेजणे मां थाकाड़ देदली छे। आपणी जीवाय मां मोत आवणे लोग आपणु आखा दुखो मां, रोड़ने मां, हीड़ा-पीड़ा मां, बीमारी मां, डीलोन घावो मां, बीको मां, फीकुर मां, दुखो मां, एने कोसोर मां जीय रोया एने मोरता लोग ईनी आखी भातीन आफोत मां पोड़ला रोहसु। एने पोछा जीवत्‌ला माणसोन कोळी मां नी आय सोकजे। जोसुत एक माणुस खुदोन आईसोन पेट काजे छुड़ीन दाहड़ान वीजाळे आवे तोसुत चु मोतोन फांदा मां पोड़ जाय। बाईबल मां लीखलो छे: “काहाकी आखान-आखा पाप कोरला छे, एने आखान-आखा भोगवानोन सेक-सींगार कोथा छेटा  होय ज्‌या। काहाकी पापोन दाहड़की ते मोत छे। (रोमीयो 3:23; 6:23)। जोसो माणसो जुगु एकुत कावा मोरनो एने ओळतेन तेरु नीयावोन दाहड़ु टाकायलु छे। (ईबरानीयो 9:27)। कोदाम आपणु ईनी जीवाय मां भोगवान गोथा ओलोग होय जासु, तोत्‌यार आपणु जोलेमका भोगवान गोथा छेटा होय जासु। आपणु जोलेमका जीवाय्‌न वाटा काजे, मोंग काजे, खुसी काजे घाटाळा काजे, सांती काजे, एने सूखो काजे खुय देसे। एने ओमोरकायान मोतोन जात रोहसु। जां सारीक हीड़ा-पीड़ा छे, आंदारो छे, एने एखलोत रोहणो पोड़से, एने लाज छे, एने दुखुत छे।

एक जोणु मोतोन खोरली वातो काजे उजेन्‌तु कोर देदलु छे, एने ओमोरकायान वात काजे, एने जीवाय मां एक नोवली एने जीवत्‌ली वाट काजे देखाड़ देद्‌लु छे, एने चु आपणुक छुड़ावन्‌यु मालीक ईसु मोसी छे, “यु ईसु मोसी ते मोर्‌या-सोर्‌याम गोथु पोछु जीवतु होयु, एने ओस कोरीन मोतो काजे रीकामी कोर देदु, एने आपसाजुन खुस-खोबोरोन पोरचारोन लारे जीवाय्‌न वाट, हाव ओमोर-जीवाय्‌न वाट उजेन्‌तु कोर देदलु छे” (2 तीमुथ्‌यु 1:10)। आखी कोळीन वीतलीवात ईसुन एने ईसुन पोयदावारीन च्‌यारुमेर जुड़ायली छे काहाकी चु आपणा पापोन कोरता मोर्‌यु, एने गाड़ाय गोयु एने पाप, मोत नोरोक एने बीड़ा काजे जीक लेदु एने भोगवानोन ताकुत सी पोछु मोतोम गोथु जीवतु होय गोयु। घोणा सोवटा तेरा चेला आपसे डुळे कोरीन तीनाक मोरलाम गोथु जीवतु होय गोयलु देखला छे एने ईनी वातोन गोवा छे, एने आज बी ईनी कोळी मां लाखु माणसे होयु जीवत्‌लु छे कोरीन गोवा दीय रोया। ईसु कोहोय, “मे मोर गोयलु; एने हींमी देख; मे मोर्‌या सोर्‌याम गोथु जीवतु होय्‌न जोलोम पीड़ीडीट जीवत्‌लु छे; एने मोतोन एने पोताळान  कुची मारेत जुळ छे। (उजेन्‌तु चापड़ु 1:18)।

ईसु आपसा काजे ओतरे जोबोर नीचळु कोर देदु की चु मोत लोग झेल लेदु। तीना काजे आखा माणसो जुगु मोत झेलनो पोड़्‌यो काहाकी “जोसा भोगवानोन पुर्‌या-पारी माणसे बोणीन मांस एने लुही मां भेसकाय गोया, तोसुत ईसु बी माणुस बोणीन तींदरेम भेसकाय गोयु। चु एरेन कोरीन ओसु कोर्‌यु की चु आपसी मोतोन लारे भुतड़ा काजे रीकामु कोर देये तोसे, दीना भुतड़ा काजे मारनेन सोकती जोड़ली होती। जोतरा बी मोतोन बीक मां रोहीन जीवे, तीनु काजे मोतोन बीकोम गोथु छुड़ावणे कोरीन चु ईसु ओसु कोर्‌यु (ईब्‌रानीयो 2:9,14,15)।

जोत्‌यार ईसु मोसी ईनी कोळी मां जीवत्‌लु होतु, तोत्‌यार चु जीवाय्‌न वारा मां, मोतोन वारा मां एने ओमोर जीवाय्‌न वारा मां सीकाड़्‌यु। चु माणसोन भात-भातीन दुखे छेटा कोरीन, माणसो काजे पोछा जीवता कोरीन, आंदळा काजे देखता कोरीन, बेहरा काजे सोमेळ्‌ता कोरीन, एने पांगळा काजे चालता कोरीन यो देखाड़्‌यु की ‘मे मोर्‌या-सोर्‌या काजे पोछा जीवता कोरन्‌यु एने जीवाय मेत छे। चु माणसो काजे भोगवान पोर पुरुन-पुरु भुरसु कोरीन जीवणे सीकाड़्‌यु। एने कुदु तेरेन्‌चां मोदोत लेणे कोरीन आया, तीनु आखा काजे चु जुदे रीते मोदोत कोरीन तींद्‌री कोसोर पुरी कोर्‌यु। मोतोन ओळतेन जोड़नाय जीवाय्‌न वारा मां चु खोरला भुरसा सी सीकाड़्‌यु। चु कुरुस पोर आपसी मोरजी सी माणसोन पापो काजे एने डोंड काजे झेल लेदु। एने चु मोरलाम गोथु जीवतु होय गोयु एने एरेन कोरीन की आपणु यो जाण सोकजे तोसे की होयुत वाट, छाचाय एने जीवाय छे। एने भुरसु कोर सोकजे तोसे।

वाट- ईसु जीवती वाट छे, चु तुमुक भोगवानोन्‌चां लायु एने चु तुमुक आखी आफोत काजे जीकणेन ताकुत आप्‌यु, एरेन कोरीन की तु ओमोर जीवाय पोर पाक्‌कु भुरसु कोरीन बीहे वीगुर मोतोन जीके तोसे।

छाचाय- ईसु छाचाय छे, ईनी छाचाय काजे तारी जीवाय मां जाणनो घोणो जुरुड़ी छे, जु तुमुक पापो सी एने बीक सी छुड़ाय देसे।

जीवाय- ईसु ओमोर जीवाय छे, कोळीम वाळी मोत बी ईनी ओमोर जीवाय काजे खोतोम नी कोर सोके, ओसली जीवाय जी दाग वीगुर ओमोरकायान डीलो मां बोदली जासे।

बीहाड़े ओसी मोत तुमु काजे गाड़ी-घुड़ान लारे, बीमारीन लारे, डाहवारान लारे घोण छाटी सार देसे। जोलेमकी मोतोम खुवायणेन पेहलेत, तु तारी जीवाय मां ईसु काजे वाचाड़न्‌यु कोहीन मान ले। ईसु कोयु, “मोरला माणसोक पोछा जीवता कोरीन बोठा कोरन्‌यु, एने तीनुक आमोर जीवाय आपण्‌यु मेत छे। जु मार पोर भुरसु कोरे, चु मोर बी जासे, ते बी जीवतलु रोहसे” (युहुन्‌नु 11:25)। मालीक ईसु पोर भुरसु कोर, तारा पापो भुणी गोथु वोळीन भोगवान वोगु वोळ, ईसु काजे ‘मारु छुड़ावण्‌यु छे’ कोरीन मान ले। मोतोन होक तार पोर नी रोहोय काहाकी जु चुखलु जीव-आत्‌मा ईसु काजे मोरलाम गोथु जीवतु कोर देदलु, चु चुखलु जीव-आत्‌मा तुमु काजे बी मोरलाम गोथु जीवतु कोर देसे।

आव, सोमोळ एने सीक। छाचाय तुमुक पापो सी बी वाचाड़ लेसे। ईसु मोसी जु मोरलाम गोथु पोछु जीवाड़न्‌यु एने जीवाय छे, चु तुमु काजे बुलाय रोयु।

वीन्‌ता:

मोंगाळा मालीक ईसु, मेसेक हीमीं मालुम होय गोयो की मार जुळ एकुत जीवाय छे, एने यी जीवाय बी घोणी छाटी जात रोहसे। मे यो मान लोम की मे पापी छे। मारो माल-धोन एने दुस्‌तीदार मेसेक वाचाड़ नी सोके। मे तारेन्‌चां दुखी मोने आय रोयु। मे मारा आखा पापो काजे छुड़ीन तारे वोगु वोळो। मालीक मेसेक माफ कोर दे, एने मेसेक चुखु कोर दे। मेसेक तारे साते भेटणे कोरीन तीयार कोर दे। आमीन।  
You can find equivalent English tract @

Live to die no live forever