15 / 100

GOD LOVES YOU_Tulu12

Download PDF Tracts

ದೇವೆರ್ ನಿನನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುವೆ

ನಿನನ್ ಮಾತೆರೆಡ್ದ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನು ಏರ್ ಪಂಡ್ದ್ ನಿಕ್ಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾ? ನಮನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿ ಸರ್ವತ್ರಾಣಿ ದೇವೆರ್ (ಪ್ರಕಟಣೆ 1:8, ಆದಿಕಾಂಡ 1:26,27; 2:7). ಈ ನಿತ್ಯ ದೇವೆರ್ ನಿನನ್ ಏತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂಡ್ಡ ಆಯೆ ನಿನನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದ್ ನಿನ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ, ತನ್ನ ಒರಿಯೆ ಮಗೆ ಆದುಪ್ಪುಯೆಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕ್ರುಸ್ಸುಡು  ಸೈಯರೆಗಾದ್ರ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರಿಯೆ (ಲೂಕ 23:24).

ದೇವೆರ್ ನಿನನ್ ಈತ್ ಪ್ರೀತಿ ದಾಯೆಗ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾ?ದಾಯೆಗಂದಂಡ ಆಯೆ ನಿನನ್ ತನ ಸ್ವರೂಪೊಡು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿ ಪ್ರೀತಿದ ದೇವೆರಾದುಲ್ಲೆ. ನಿನ ಆತ್ಮ ಏಪಲಾ ಸೈಯಂದಿನವು. ದೇವೆರೆಗ್ ಇಡೀ ಲೋಕೊಡ್ದುಲಾ ನಿನ ಆತ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಆದುಂಡು (ಮತ್ತಾಯ 16:26)

ದೇವೆರ್ ನಿನನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುವೆ. ಆಂಡ ಆಯೆ ಪಾಪೊನು ಪಗೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಪಾಪೊಲೆಗ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಆವೊಡೇ. ಪಾಪ ದೇವೆರೆ ಹೃದಯೊಗು ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅವು ನಿನನ್ ದೇವೆರೆಡ್ದ್ ದೂರ ಮಲ್ಪುಂಡು. ನ್ಯಾಯತೀರಿಕೆದ ದಿನೊಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತೆ ಪಾಪಿಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ – “ಶಾಪ ಹೊಂದಿನಕುಲೇ ಎನಡ್ದ್ ದೂರ ಪೋದು ಪಿಶಾಚಿಗ್‌ಲಾ ಆಯ ದೂತೆರೆಗ್‌ಲಾ ತಯಾರಾತಿನ ನಿತ್ಯ ತೂತ್ತ ಉಲಯಿ ಪೋಲೆ..” ಆಂಡ ನೀತಿವಂತೆರ್ ನಿತ್ಯ ಜೀವೊಗು ಸೇರ್‌ವೆರ್ (ಮತ್ತಾಯ 25:41,46)

ಸುರುತ್ತ ನರಮಾನಿ ಆಯಿ ಆದಾಮು ದೇವೆರೆಗ್ ಅವಿಧೇಯೆ ಆಯಿನೆಡ್ದಾದ್, ಪಾಪ, ಶಾಪ, ಸೀಕ್, ಸಾವು ಈ ಲೋಕೊಗು ಬತ್ತ್ಂಡ್. ನಮ ಮಾತೆರ್‌ಲಾ ಪಾಪಿಲಾಯ; ನರಕದ ನಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷೆಗ್ ಒಳಗಾಯ. ಆಂಡಲಾ ದೇವೆರ್ ತಾನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿ ನರಮಾನಿ ಸಂತಾನೊನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುವೆ; ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾವುದ ಮುಖಾಂತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆ. ಆದಾಮೆ ತನ ಪಾಪ ಅವಿಧೇಯತೆಡ್ದಾದ್ ಕಳೆವೊಂಡಿನ ಮಾತ ಆಶಿರ್ವಾದೊಲೆನ್ ನರಮಾನಿಲೆಗ್ ಕುಡ ಒದಗಾಯೆ. (ರೋಮಾ 5:1-21, ಎಫೆಸ 1:3-14)

ನಿಕ್ಕ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಆವಂದೆ ಈ ಯೇಸು ಮಿತ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ದೀಪಿನೆಡ್ದಾದ್ ದೇವೆರೆ ಒಟ್ಟುಗು ಪರಲೋಕೊಡು ನಿತ್ಯಕಾಲೊಗು ವಾಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಯೇಸು ನಿಕ್ಕ್ ಬದಲಾದ್ ಸೈತ್‌ದೆ. “ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ ಆಂಡ ದೇವೆರೆ ಉಡಿಗೆರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಡ್ ನಿತ್ಯಜೀವ .” (ರೋಮಾ 6:23)

ನಿನನ್ ದೇವೆರ್ ಏತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂಡ್ದ್ ಈ ತೆರಿಯೊನೊಲಿ. ನಿನನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯೆ ತನ ಒರಿ ದೇವದೂತನ್ ಕಡಪುಡ್ದುಜೆ, ಆಂಡ ಆಯೆ ನಿನನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದ್ ನಿನ ಬುಡುಗಡೆಗಾದ್ ತನ ಒರಿಯೆ ಮಗನೇ ಈ ಲೋಕೊಗು ಕಡಪುಡಿಯೆ. “ದೇವೆರ್ ಈ ಲೋಕೊನು ಏತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡಂಡ ಆಯೆ ತನ ಒರಿಯೇ ಮಗನೇ ಕಡಪುಡಿಯೆ – ಆಯನ್ ನಂಬುನ ಏರ್‌ಲಾ ನಾಶ ಆವಂದೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವೊನು ಪಡೆವೊಡಂದ್‌ದ್‌ ಆಯನ್ ಕೊರಿಯೆ.” (ಯೋಹಾನೆ 3:16) ಆಂಡ ದೇವೆರ್ ಪರಿಶುದ್ದೆಲಾ ನೀತಿದಾಯೆಲಾ ಆದುಲ್ಲೆ.  ನಿನ ಪಾಪೊಗಾದ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಆದ್ ಸೈತ್‌ದಿನ ಯೇಸುನು ಈ ನಂಬಿಕೆಡ್ ಅಂಗಿಕಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಯೆ ನಿನನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆ. (ಯೋಹಾನೆ 3:3; ರೋಮಾ 3:1426) ಯೇಸು ಪಂಡೆ “ನಿಕುಲು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆದ್‍ ಸುವಾರ್ತೆನ್ ನಂಬುಲೆ.” (ಮಾರ್ಕೆ 1:15)

ಅಂಚಾದ್ ನಿಕುಲೆ ಪಾಪೊಲೆಗಾದ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆಲೆ;ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಪೊಗಾದ್ ಸೈತ್‌ದೆ  ಪಂಡ್ದ್  ನಂಬುಲೆ. ಆಯನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕೆಲಾ ಸ್ವಾಮಿಲಾ ಆದ್ ನಿಕುಲೆ ಹೃದಯೊಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ. ದೇವೆರ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೆತ್ತೆರ್‌ಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಜೀವನೊನು ಬದಲಾಯಿಸಾದ್, ದೇವೆರೆ ವಾಕ್ಯೊನು ನಿಕುಲು ಕೇನ್ನಗ ಐಕ್ ವಿಧೇಯ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಪೊಸ ಹೃದಯೊನು ಕೊರ್ಪೆ. ಆಯೆ ನಿನನ್ ಶುದ್ದ ಮಲ್ತ್‌ದ್, ನಿನ ಉಲಯಿ ತನ ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ, ಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿಲೆನ್ ದಿಂಜಾವೆ. ಆಯ ರಾಜ್ಯೊಗಾದ್ರ ಈ ಬದ್‌ಕೆರೆಗ್ ಸಾದಿ ತೋಜಾವೆ.

ಪ್ರೀಯ ಸ್ನೇಹಿತಾ, ನಿನನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನ ಸರ್ವತ್ರಾಣಿ ದೇವೆರೆ ವಾಕ್ಯೊಗು ವಿಧೇಯ ಆಲ.

ಇತ್ತೆನೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪೊಡು ಆಯ ಕಡೆಕ್ ತಿರ್ಗ್‌ಲ. ನಿಕ್ಕ್ ಒಂಜೇ ಜೀವನ ಉಪ್ಪುನು- ಪಕ್ಕನೇ ನಿಕ್ಕ್ ಸಾವು ಬರು – ಏಪ, ಎಂಚ ಪಂಡ್ದ್ ನಿಕ್ಕ್ ತೆರಿಯಂದ್, ಆಂಡ ಈ ನಿತ್ಯತ್ವೊಗು ತಯಾರ್ ಮಲ್ತೊನುಲೆಕ್ಕ ದೇವೆರ್ ತನ ದಯೊಡ್ದಾದ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೆ. ದೇವೆರೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ತಿಕ್ಕ್‌ಜಿಡ ನಿನನ್ ತೂತ ಕೆದುಕ್ಕು ಪಾಡುವೆರ್. ಅಲ್ಪ ನಿನ ಆತ್ಮ ಸೈಯಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪದ ತೂ ತೆಕ್ಕಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.” (ಮಾರ್ಕೆ 6:47,48) ಸಾವುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ   ತಿಕ್ಕಂದ್; ಆಂಡ ದೇವೆರೆನ ನ್ಯಾಯತೀರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು (ಹೆಬ್ರಿಯೆರ್ 9:27) ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತೆ ಪುನರುತ್ಥಾನಲಾ ಜೀವಲಾ ಆದುಲ್ಲೆ.  ಆಯೆ ನಿನನ್ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಲಕ್ಕಾವೆ – ಬೊಕ್ಕ ನಿನ ಕ್ರಿಯೊಲೆಗ್ ಸರಿಯಾದ್ ನಿಕ್ಕ್ ನ್ಯಾಯತೀರಿಕೆ ಆಪುಂಡು. (ಯೋಹಾನೆ 11:15, ಯೋಹಾನೆ 5:1426) ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಇತ್ತೆನೇ ತಯಾರ್ ಆಲ; ಸಾವು ಬನ್ನಗ ಈ ದೇವೆರೆನ್ ಆಯನ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪುನು ಎದುಕೊನೊಡಾಪುಂಡು.

ಈ ಪಾಪಿ ಪಂಡ್ದ್ ಒಪ್ಪಿಯೊನ್ಲ. ನಿನ ಪಾಪೊಲೆಡ್ದ್ ಬುಡುಪಾದ್ ಬರ್‌ಯೆರೆ ಉಪ್ಪುನ ದೇವೆರೆ ಕೋಪ, ನ್ಯಾಯತೀರಿಕೆನ್ ತಪ್ಪಾವುನ ಒರಿ ವಿಮೋಚಕೆ ನಿಕ್ಕ್ ಬೋಡು. ಆಯೆ ಕರ್ತವೆ ಆಯಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತೆನೇ.

ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ್ ಯಥಾರ್ಥ ಹೃದಯೊಡು ಪಂಡೊಂದು ದೇವೆರ್ ನಿನ ಪಾಪೊಲೆನ್ ಮಾಪು ಮಲ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಕೇನೊನ್ಲ.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಪ್ರೀತಿದ ದೇವೆರೆ ಪಾಪಿಯಾದುಪ್ಪು ಎನನ್ ಮಾಪು ಮಲ್ಪುಲ. ಯೇಸು ದೆತ್ತೊಂಡಿನ ಸಾವು ಎಂಕ್ ಆತ್ಮೊಡು ಎನ ಮಾತ ಪಾಪೊಗಾದ್ ನಿನ ಕಡೆಕ್ ತಿರ್ಗುವ. ನಿನ ಒರಿಯೆ ಮಗೆ ಆದುಪ್ಪು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತೆ ಎನನ್ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದ್ರ ಶ್ರಮೆ ತಾಳ್‌ದ್ ಕ್ರುಸ್ಸುಡು ಸೈತೆ.  ಕೊಂತುದಿನಾಯೆ ಆಯೆ – ಕುಡ ಲಕ್ಕ್‌ದ್ ಬತ್ತೆ. ಇನ್ಪಿನೆನ್ ಯಾನ್ ನಂಬುವೆ. ಯೇಸುನ ನೆತ್ತೆರ್‌ಡ್ದ್ ಎನನ್ ದೆಕ್ಕ್‌ದ್ ಎನನ್  ನಿನ ಬಾಲೆ ಆದ್ ಮಲ್ಪುಲ. ಯೇಸುನು ಎನ ಜೀವನೊಡು ಸ್ವಾಮಿಲಾ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕೆಲಾ ಆದ್ ಯಾನ್ ಎನ ಹೃದಯೊಡು ದೆತ್ತೊನ್ವೆ. ಇನಿಡ್ದಿಂಚಿ ನಿಕ್ಕಾದ್ ಬದ್‌ಕೆರೆ ಸಾಯ ಕೊರ್ಲ. ಎನ ಆತ್ಮೊನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ಕಾದ್ ಅಮ್ಮೆ ಆಯಿ ದೇವೆರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಡ್ ನಿಕ್ಕ್ ಸ್ತೋತ್ರ, ಆಮೆನ್ .

ಜೀವದ ದೇವೆರೆ ಬಾಲೆ ಆದುಪ್ಪುನವು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ; ಆಯೆ ನಿನನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದಿನೆಕ್ಕಾದ್ ಏಪಲಾ ಆಯನ್ ಸ್ತುತಿಪುಲ.

 

You can find equivalent English tract @

God Loves You