GOD-LOVES-YOU_Kodava1

ನಿನ್ನ ದಾರ್‍ ದುಂಬ ಪ್ರೀತಿಚಿಡುವಾಂದ್ ನೀಕ ಗುತ್ತುಂಡಾ? ಅಕ್ಕು, ನಂಗಳ ಸೃಷ್ಠಿ ಮಾಡ್‍ನ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ದುಂಬ ಪ್ರೀತಿಚಿಡುವ. (ಪ್ರಕಟನೆ 1:8, ಆದ್ಯ ಪುಸ್ತಕ 1:26, 27; 2:7). ಈ ನಿತ್ಯ ದೇವ, ನಿನ್ನ ಎಚ್ಚಕ್‍ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಂದ್‍ ಎಣ್ಣ್‍ಚೇಂಗಿ, ಅಂವೊಂಡ ಒರೇ ಮೊಂವೊನಾನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೀಡ ಪಾಪಕ್‍ ಮನ್ನಿಪ್ಪ್‍ ಕ್‍ಟ್ಟ್‍ವಕಾಯಿತ್‍, ಶಿಲುಬೇಲ್‍ ಚಾವಕ್‍ ಅಯಿಚತ್‍ (ಲೂಕ 23:34)

ನಿನ್ನ ಎನ್ನಂಗಾಯಿತ್‍ ಪ್ರೀತಿಚಿಡುವಾಂದ್‍ ನೀಕ್‍ ಗೊತ್ತುಂಡಾ? ಎನ್ನಂಗೆಣ್ಣ್‍ಚೆಂಗಿ, ಅಂವೊ ನಿನ್ನ ಅಂವೊಂಡ ರೂಪತ್‍ಲ್‍ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್‍ನ ಪ್ರೀತಿರ ದೇವ. ಇಡೀ ಲೋಕಕಿಂಜ ನೀಡ ಆತ್ಮ ಅಂವೊಂಗ್‍ ದುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಯಿತ್ತುಂಡ್‍, ಆನಗುಂಡ್‍ ನೀಡ ಆತ್ಮ ಎಕ್ಕಾಲು ಚಾವುಲೆ. (ಮತ್ತಾಯ 16:26)

ದೇವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ, ಆಚೇಂಗಿ ಅಂವೊ ಪಾಪತ್‍ನ ವಿರೋದಿಚಿಡುವ. ಅನ್ನನಾಚೇಂಗಿ ಅಂವೊ ಪಾಪತ್‍ನ ತೀರ್ಪ್‍ ಮಾಡಂಡು. ನೀನ್‍ ಪಾಪ ಮಾಡ್‍ಚೇಂಗಿ ಅಂವೊಂಡ ಹೃದಯಕ್‍ ನೊಂಬಲ ಆಪ; ಪಾಪ ನಿನ್ನ ದೇವಡ ಕಡೆಯಿಂಜ ಬೋರೆ ಮಾಡುವ. ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪ್‍ ದಿವಸತ್‍ಲ್‍ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪಾಪಿಯಂಗಕ್‍: ಶಾಪ ಪಡಂದಯಿಗಳೇ,  ನನ್ನ ಬುಟ್ಟಿತ್‍, ಸೈತಾನಂಗೂ ಅಂವೊಂಡ ದೂತಂಗಕೂ ತಯಾರ್‌ಮಾಡಿತ್ತುಳ್ಳ ನಿತ್ಯ ತಿತ್ತ್‌ಕ್ ಪೋಯಿರೀಂದ್‍ ಎಣ್ಣುವ. ಆಚೇಂಗಿ ನೀತಿವಂತಯಿಂಗಕ್‍, ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್‍ ಬಾರೀಂದ್‍ ಎಣ್ಣುವ. (ಮತ್ತಾಯ 25:41, 46)

ಆದ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾನ ಆದಾಮ ದೇವಕ್‍ ತಗ್ಗಿತ್‍ ನಡ್‍ಕತೆಗೊಂಡ್‍, ಪಾಪ, ಶಾಪ, ಕಾಯಿಲೆ ಪಿಂಞ ಚಾವ್‍ ಈ ಲೋಕಕ್‍ ಬಾತ್‍; ನಂಗ ಎಲ್ಲಾರು ಪಾಪಿಯಳಾಯಿತ್‍, ನರಕತ್‍ಲ್‍ ನಿತ್ಯ ತಿತ್ತ್‍ರ ಕಂಡನೆಕ್‍ ಒಳಪಟ್ಟತ್‍. ಆಚೇಂಗಿಯು ದೇವ ಅಂವೊ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್‍ನ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೀತಿಚಿಡುವ. ಅಂವೊ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುನಯಿಂಗಳ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಂಡ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್‍ಚಿ. ಪಾಪತ್‍ರಗುಂಡ್‍ ಪಿಂಞ ಅಂವೊ ತಗ್ಗಿತ್‍ ನಡ್‍ಕತೆಗೊಂಡ್‍ ಆದಮ ಕಳಂದ ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದತ್‍ನ ಪುನಃ ಕ್‍ಟ್ಟ್‍ವನೆಕೆ ದೇವ ಮಾಡ್‍ಚಿ (ರೋಮ 5:1-21; ಎಫೆಸ 1:3-14)

ನೀನ್‍ ನೀಡ ನಂಬಿಕೆನ ಯೇಸುರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟತೇಂಗಿ, ಅಂವೊಂಡ ಕೂಡೆ ನಿತ್ಯನಿತ್ಯಕೂ ಪರಲೋಕತ್‍ಲ್‍ ಬದ್‍ಕ್‍ವಿಯ. ಎನ್ನೆಂಗೆಣ್ಣ್‌ಚೇಂಗಿ, ನೀಕ್‍ ಕಂಡನೆ ಕ್‍ಟ್ಟತನೆಕೆ, ನೀಡ ಜಾಗತ್‍ಲ್‍ ಯೇಸು ಚತ್ತತ್‍. ಪಾಪತ್‍ರ ಸಂಬಳ ಚಾವ್‍; ದೇವಡ ಇನಾಮ್‍ ನಂಗಡ ಒಡೆಯನಾನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಗುಂಡ್‍ ಕ್‍ಟ್ಟುವ ನಿತ್ಯ ಜೀವ. (ರೋಮ 6:23)

ನಿನ್ನ ದೇವ ಎನ್ನನೆ ಪ್ರೀತಿಚಿಡುವಾಂದ್‍ ನೀಕೇ ಗೊತ್ತಾಪ. ಅಂವೊ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಚಿಡುವಗುಂಡ್‍, ದೇವ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್‍ವಕಾಯಿತ್‍, ಒರ್‍ ದೇವದೂತನ ಅದ್ಂಗಾಯಿತ್‍ ಅಯಿಕತೆ ಅಂವೊಂಡ ಒರೇ ಮೋಂವೊನ ಈ ಲೋಕಕ್‍ ಅಯಿಚತ್‍. ಯೋಹಾನಂಡ ಪುಸ್ತಕತ್‍ಲ್‍ ದೇವ ಇನ್ನನೆ ಎಣ್ಣಿತ್ತುಂಡ್‍: ದೇವ ಈ ಲೋಕತ್‍ರ ಜನಳ ಎಚ್ಚಕೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿತ್‍, ಅಂವೊಂಡ ಒರೇ ಮೋಂವೊನ ಕೊಡ್‍ತತ್‍; ಅಂವೊನ ನಂಬುವ ದಾರೂ ನಾಶ ಆಕತೆ, ನಿತ್ಯ  ಜೀವತ್‍ನ ಪಡೆಯುವ. (ಯೋಹಾನ 3:16). ದೇವ ಪರಿಶುದ್ದನು, ನೀತಿವಂತನೂ ಆಯಿತ್ತುಂಡ್‍. ನೀನ್‍ ಪಶ್ಚಾತಾಪ ಪಟ್ಟಿತ್‍, ನೀಡ ಪಾಪಕ್‍  ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾಡ್‍ನ ಯಾಗತ್‍ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್‍ಚೇಂಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಂವೊ ನಿನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ. (ಯೋಹಾನ 3:3; ರೋಮ 3:24-26) ಯೇಸು: ನಿಂಗಡ ಪಾಪತಿಂಜ ತಿರಿತ್‍, ದೇವಡ ನಲ್ಲ ಸುದ್ದಿನ ನಂಬೀಂದ್‌ ಎಣ್ಣ್‌ಚಿ. (ಮಾರ್ಕ 1:15)

ಆನಗುಂಡ್‍, ನೀಡ ಪಾಪಕಾಯಿತ್‍ ಪಶ್ಚಾತಾಪ ಪಟ್ಟಿತ್‍, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾತ್ರ ನೀಡ ಪಾಪಕಾಯಿತ್‍ ಚತ್ತತ್ಂದ್‍ ನಂಬಿತ್‍, ಅಂವೊನ ನೀಡ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಯಿತ್‍ ನೀಡ ಹೃದಯತ್‍ಲ್‍ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್‍. ದೇವ ನೇರಾಯಿತು ನೀಡ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪತ್‍ನ ಯೇಸುರ ಚೋರೆಯಿಂಜ ಕತ್ತಿತ್‍ ನಿನ್ನ ಶುದ್ದ ಮಾಡುವ. ನೀನ್‍ ದೇವಡ ವಾಕ್ಯತ್‍ನ ಕೇಟಿತ್‍ ಅದ್ಂಗ್‍ ತಗ್ಗಿತ್‍ ನಡ್‍ಂದತೇಂಗಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನೀಡ ಬದ್‍ಕ್‍ನ ಬದ್‍ಲ್‍ ಮಾಡಿತ್‍, ನೀಕ್‍ ಒರ್‍ ಪುದಿಯ ಹೃದಯತ್‍ನ ತಪ್ಪ.

ನಾಡ ಪ್ರೀತಿರ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾನ ದೇವಡ ವಾಕ್ಯಕ್‍ ಬಗ್ಗಿತ್‍ ನಡೆ. ಪಶ್ಚಾತಾಪ ಪಟ್ಟಿತ್‍, ದೇವಡ ಕಡೆಕ್‍ ತಿರಿಗಿತ್‍ ಬಾ. ನೀಕ್‍ ಒರ್‍ ಬದ್‍ಕ್‍ ಮಾತ್ರ ಉಂಡ್‍, ಎಕ್ಕ ಬೋಂಡ್‍ಚೇಂಗಿಯು ನೀನ್‍ ಚಾವಕ್‍ ಸಾದ್ಯತೆ ಉಂಡ್‍; ಅದ್‍ ಎನ್ನನೆ, ಎಕ್ಕಾಂದ್‍ ನೀಕ್‍ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಆಚೇಂಗಿ ದೇವ ಅಂವೊಂಡ ಕರಣೆಯಿಂಜ, ನೀನ್‍ ನಿತ್ಯ ಬದ್‍ಕ್‍ಕ್‍ ತಯಾರಾಪಕಾಯಿತ್‍ ಒರ್‍ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪ. ದೇವಡ ಮನ್ನಿಪ್ಪ ನೀಕ್‍ ಇಲ್ಲತೆಪೋಚೇಂಗಿ, ನಿನ್ನ ತಿತ್ತ್‍ರ ಕೆರೆಕ್‍ ತಳ್ಳುವ. ಅಲ್ಲಿ ನೀಡ ಆತ್ಮ ಚಾವದೂ ಇಲ್ಲೆ. ಅಲ್ಲಿಯತ್‍ರ ತಿತ್ತ್‌ ಕೆಡುವದು ಇಲ್ಲೆ (ಮಾರ್ಕ 9:47, 48). ಚತ್ತ ಪಿಂಞ ಪಾಪಕ್‍ ಮನ್ನಿಪ್ಪ್ ಕ್‍ಟ್ಟುಲೆ, ಆಚೇಂಗಿ ದೇವಡ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪ್‍ ಕಂಡಿತವಾಯಿತ್‍ ಉಂಡ್‍. (ಇಬ್ರಿಯ 9:27). ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಚತ್ತ್‌ ಪೋನಯಿಂಗಳ ಪುನಃ ಜೀವವಾಯಿತ್‍ ಎಪ್ಪಿಚಿಡುವಂವೊನು, ಜೀವನುವಾಯಿತ್ತುಂಡ್‍. ಅಂವೊ ನಿನ್ನ ಜೀವವಾಯಿತ್‍ ಎಪ್ಪಿಚಿಟ್ಟಿತ್‍ ನೀನ್‍ ಮಾಡನ ಕ್ರಿಯಕ್‍ ತಕ್ಕಂತ ತೀರ್ಪ್ ತಪ್ಪ. (ಯೋಹಾನ 11:25; ಯೋಹಾನ 5:24-29) ಆನಗುಂಡ್‍ ಇಕ್ಕಲೆ ಇದ್‍ನ ಗೇನಮಾಡಿತ್‍, ತಿರಿತ್‍ ಬಾ. ಚಾವಕಿಪ್ಪ ಸಮಯತ್‍ಲ್‍ ನೀನ್‍ ದೇವಡ ಮಿಂಞತ್‍ಲ್‍ ನಿಕ್ಕಂಡು. ಅಂವೊಂಡ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪ್‍ ನಿತ್ಯವಾಯಿತುಂಡ್‍.

ನೀನ್‍ ಒರ್‍ ಪಾಪೀಂದ್‍ ನಿನ್ನ ಒತ್ತಂಡ್‍ ಬರಂಡು. ನೀನ್‍ ಮಾಡ್‍ನ ಪಾಪತ್‍ರಗುಂಡ್‍, ನೀಕ್‍ ಕ್‍ಟ್ಟುವಕುಳ್ಳ ಕಂಡನೆಯಿಂಜ, ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪ್‍ಯಿಂಜ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡಂಡು. ಅನ್ನನೆ ಮಾಡುವಕ್‍ ಕೈಯುವ ಒಡೆಯನಾನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಣ್ಣುವ ಒರ್‍ ರಕ್ಷಕ ನೀಕ್‍ ಬೋಂಡು. ನೀನ್‍ ಮಾಡ್‍ನ ಪಾಪಕ್‍ ಮನ್ನಿಪ್ಪ ಕ್‍ಟ್ಟಂಡೂಂದ್‍ ದೇವಡ ಪಕ್ಕ ಇಕ್ಕಲೇ ನೀಡ ನಾರಾನ ಹೃದಯತ್‍ಲ್‍ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಮಾಡ್‍.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ:

ನಾಡ ಪ್ರೀತಿರ ದೇವ, ಪಾಪಿಯಾನ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಚಿಡ್‍. ನಾಕ್‍ ಬಪ್ಪಕಿಂಜ ಚಾವ್‍ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ, ಅಂವೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎಡ್‍ತಿತ್‍ ಉಂಡ್‍. ನಾನ್‍ ಮಾಡ್‍ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಕಾಯಿತ್‍ ಮನ್ನಿಪ್‍ ಕ್ೕಟಿತ್‍ ನೀಡ ಪಕ್ಕ ಬಪ್ಪಿ. ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಕಾಯಿತ್‍, ನೀಡ ಒರೇ ಮೋಂವೊನಾನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿತ್‍, ಶಿಲುಬೇಲ್‍ ಜೀವ ಬುಟ್ಟಿತ್‍, ಅಂವೊನ ಪೂತಿತ್‍, ಪುನಃ ಜೀವವಾಯಿತ್‍ ಬಾತ್‍ಂದ್‍ ಉಳ್ಳದ್‍ನ ನಾನ್‍ ಒತ್ತಂಡ್‍ ನಂಬುವಿ. ದಯಬೆಚ್ಚಿತ್‍ ನನ್ನ ಯೇಸುರ ಚೋರೆಯಿಂಜ ಕತ್ತಿತ್‍, ನನ್ನ ನೀಡ ಕುಂಞಿಯಾಯಿತ್‍ ಮಾಡ್‍. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಡ ಹೃದಯತ್‍ಲ್‍ ನಾಡ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಯಿತು, ನಾಡ ಬದ್‍ಕ್‍ರ ಒಡೆಯನಾಯಿತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಿ. ಈ ದಿವಸತಿಂಜ ನೀಕಾಯಿತ್‍ ಬದ್‍ಕ್‍ವಕ್‍ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್‍. ನಾಡ ಅಪ್ಪನೇ, ನಾಡ ಆತ್ಮತ್‍ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್‍ನಂಗಾಯಿತ್‍ ನೀಕ್‍ ವಂದನೆ. ಒಡೆಯನಾನ ಯೇಸುರ ಪೆದತ್‍ಲ್‍ ಬೋಡುವಿ. ಆಮೇನ್‍

ಜೀವವಾಯಿತುಳ್ಳ ದೇವಡ ಕುಂಞಿಯಾಯಿತ್‍ ಇಪ್ಪದ್‍ ಎಂತ ಒರ್‍ ಗೌರವ. ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್‍ನಂಗಾಯಿತ್‍ ಯೇಸುಕ್‍ ಎಕ್ಕಾಲು ವಂದನೆ ಎಣ್ಣ್‍.

 

You can find equivalent English tract @

God Loves You