14 / 100

Healing-is-yours_Kodava12

Download PDF

ಒರ್‍ ಮನುಷ್ಯಂಗ್‍ಕ್‍ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಪಡಿಪ್‍, ಸ್ಥಾನ ಇನ್ನತಾನದೆಲ್ಲಾ ಇಂಜತೇಂಗಿಯು, ಅಂವೊಂಗ್‍ ಬದ್‍ಕ್‍ಲ್‍ ಆರಾಮ್‍, ಕುಶಿ, ಸಮಾದಾನ ಪಿಂಞ ಸೌಕ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುಲ್ಲೆ. ಸಂತೋಷ, ಸಮಾದಾನ ಕ್‍ಟ್ಟ್‍ವಕ್‍ ಅಂವೊ ದುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿತ್‍, ಪಣತ್‍ನ ಕರ್ಚಿ ಮಾಡಿತ್‍, ಪಾಪತ್ಲ್‍ ಕುಶಿಪಡುವ. ಆಚೇಂಗಿಯು ಓರ್‍ ಪ್ರಯೋಜನವು ಇಲ್ಲೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಂವೊಂಡ ಆತ್ಮಕ್‍ ಸಮಾದಾನ ಕೊಡ್‍ಕತೆ, ತಡಿಕ್‍ ಕಾಯಿಲೆನ ಪಿಂಞ ಚಾವ್‍ನ ಕೊಂಡ ಬಪ್ಪಾಂದ್‍ ಅಂವೊಂಗ್‍ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೆ.

ದೇವ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಕ, ಅಂವೊ ಅಂವೊಂಡ ಸ್ವಂತ ರೂಪತ್‍ಲ್‍ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲತೆ, ಸಂತೋಷ, ಸಮಾದಾನ, ಆರಾಮ್‍, ಸೌಕ್ಯವಾನ ತಡಿ ಪಿಂಞ ನಿತ್ಯ ಜೀವವಾಯಿತ್‍ ಇಪ್ಪನೆಕೆ ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್‍ಚಿ. ಆಚೇಂಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಡೆಯಂಡ ಆಜ್ಞೆನ ಮೀರಿತ್‍ ಪಾಪ ಮಾಡುವಕ, ಅಂವೊ ಆಶೀರ್ವಾದತ್‍ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲತೆ ಚಾವ್‍ಕ್‍, ಪೋಡಿಕ್‍, ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲತ ಬದ್‍ಕ್‍ಕ್‍ ಅಂವೊಂಡ ಆತ್ಮ ಅಡಿಯಾಳಾಯಿತ್‍, ಬಲಹೀನವಾನ ತಡಿಕ್‍ ಪಿಂಞ ವಾಸಿ ಆಕತ ರೋಗಕ್‍ ಅಡಿಯಾಳ್‍ಚಿ.

ಮದ್ದ್ ಕೊಡ್‍ತಿತ್‍ ವಾಸಿಮಾಡ್‍ವದ್‍, ಕೂಳಿಯಳ ಬುಡ್‍ತಿತ್ ವಾಸಿ ಮಾಡ್‍ವದ್‍, ಇನ್ನತಾನದೆಲ್ಲಾ ಇಂಜತೇಂಗಿಯು, ಮನುಷ್ಯಂಗ್‍ ಸೌಕ್ಯ ಕೊಡ್‍ಪಕ್‍ ಒರ್‍ ವಸ್ತುವು ಇಲ್ಲೆ. ಅದಲ್ಲತೆ, ಪುದಿಯ ಮದ್ದ್, ಪುದಿಯ ಪುದಿಯ ಕಾಯಿಲೆಯೆಲ್ಲಾ ಬಂತ್‍ ವೈದ್ಯಂಗಕ್‍ ಸಹ ಒರ್‍ ಬಲ್ಯ ಕಷ್ಟತ್‍ನ ಕೊಡ್‍ತಂಡುಂಡ್‍. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ  ಇನ್ನನೆ ಇಪ್ಪಕ, ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಳ ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ಒರ್‍ ವೈದ್ಯ ಸಹ, ಈ 20ನೆ ಶತಮಾನ ಕಾಲತ್‍ಲ್‍ ಉಂಡಾಂದ್‍ ನಿಂಗ  ನೋಟ್‍ಚೇಂಗಿಯು, ನಿಂಗಕ್‍ ಕ್‍ಟ್ಟುಲೆ.

ಸ್ನೇಹಿತಂಗಳೇ, ನಂಗ ನಿಂಗಕ್‍ ಪುದಿಯದಾಯಿತ್‍ ಒರ್‍ ವೈದ್ಯನ ಕಾಟಿ ತಪ್ಪ. ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಂಗಕ್‍ ನಲ್ಲದ್‍ ಮಾಡುವ. ಆ ವೈದ್ಯಂಡ ಪಕ್ಕ ನಿಂಗ ನಂಬಿಕೆಲ್‍ ಬಾತೇಂಗಿ, ಅಂವೊ ನಿಂಗಕ್‍ ಒರ್‍ ನಲ್ಲ ವೈದ್ಯನಾಯಿತ್ತಿಪ್ಪ. ಅಂವೊಂಡ ಪೆದ ಯೇಸು. ಅಂವೊ: ನಾನೇ ನಿನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ಒಡೆಯಾಂದ್‍ ಎಣ್ಣಿಯಂಡುಂಡ್‍. (ಪ್ರಯಾಣ ಪುಸ್ತಕ 15:26). ದೇವಡ ಪುಸ್ತಕತ್‍ಲ್‍: “ಅಂವೊಂಡ ಗಾಯತ್‍ರಗುಂಡ್‍ ನಂಗ ವಾಸಿಯಾಚಿ ಪಿಂಞ ನಂಗಡ ಪಾಪತೆನಲ್ಲಾ ಅಂವೊ ಮನ್ನಿಚಿಟ್ಟತ್‍, ನಂಗಡ ರೋಗತ್‍ನೆಲ್ಲಾ ವಾಸಿಮಾಡ್‍ಚೀಂದ್‍” ಎಣ್ಣಿತುಂಡ್‍ (ಇಶಾಯ 53:26, ಮತ್ತಾಯ 8:17 ). ಆಂವೊ ನಂಗಳ ಕಾಕಿತ್‍: ಅರಾಮಿಲ್ಲತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಂಡ್ ‍ಬಾರತ್‍ನ ಪೊರ್‌ತಂಡ್‍ ಉಳ್ಳಯಿಂಗಳೇ, ನಾಡ ಪಕ್ಕ ಬಾರಿ ನಾನ್‌ ನಿಂಗಕ್‌ ಅರಾಮ್‌ ತಪ್ಪೀಂದ್‍ ಎಣ್ಣುವ (ಮತ್ತಾಯ 8:28). ಯೇಸು ಪಾಪತ್‍ನ, ರೋಗತ್‍ನ, ಶಾಪತ್‍ನ ಪಿಂಞ ಚಾವ್‍ನ ಸಹ ಗೆದ್ದಿತ್‍ ಎಕ್ಕಾಲು ಬದ್‍ಕಿಯಂಡುಂಡ್‍. ಅಂವೊನ ನಂಬುವಯಿಂಗಕ್‍ ಅನ್ನತಾನ ಜಯತ್‍ನ  ಅಂವೊ ತಪ್ಪಾಂದ್‍ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿತುಂಡ್‍

ನಿಂಗ ಪಶ್ಚಾತಾಪಪಟ್ಟಿತ್‍ ಒಡೆಯನಾನ ಯೇಸುರ ಪಕ್ಕ ನಿಂಗಡ ಪಾಪತ್‍ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿತ್‍, ಅಂವೊನ ನಿಂಗಡ ಒಡೆಯನಾಯಿತ್‍ ಪಿಂಞ ರಕ್ಷಕನಾಯಿತ್‍ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್‍ಚೇಂಗಿ, ಅಂವೊ ನಿಂಗಡ ಪಾಪನೆಲ್ಲಾ ಮನ್ನಿಚಿಟ್ಟಿತ್‍, ನಿಂಗಡ ಆತ್ಮಕ್‍ ಅರಾಮ್ ತಪ್ಪ. ಅದಲ್ಲತೆ, ನಿಂಗಡ ರೋಗತ್‍ನೆಲ್ಲಾ ನಿಂಗಡ ತಡಿಯಿಂಜ ಎಡ್‍ತಿತ್‍ ಒರ್‍ ಚಾಯಿ ಸೌಕ್ಯತ್‍ನ ತಪ್ಪ.  ದೇವಡ ವಕ್ಯ ಎಣ್ಣುವಾನ ಕೇಳಿ: “ಅಂವೊ ನಿಂಗಡ ಪಾಪತ್‍ನೆಲ್ಲಾ ಮನ್ನಿಚಿಟ್ಟಿತಿ, ನಿಂಗಡ ಕಾಯಿಲೆನೆಲ್ಲಾ ವಾಸಿ ಮಾಡುವ, ನಿಂಗಡ ಬದ್‍ಕ್‍ನ ಚಾವ್‍ರ ಕುಂಡ್‍ಯಿಂಜ ಅಂವೊ ಕಾಪಾಡುವ (ದೇವಡ ಪಾಟ್ಟ್‌ 103:3,4) ಅಂವೊ ಅಂವೊಂಡ ವಾಕ್ಯತ್‍ನ ಅಯಿಚಿತ್‍ ವಾಸಿ ಮಾಡ್‍ಚಿ; ಅಂವೊ ಅಯಿಂಗಳ ತೂಟಂಗಳತಿಂಜ ಬಚಾವ್‍ ಮಾಡ್‍ಚಿ. (ದೇವಡ ಪಾಟ್ಟ್‌ 107:20) ಅಂವೊ ತಾನೆ, ಶಿಲುಬೇಲ್‍ ನಂಗಡ ಪಾಪತ್‍ನ ತಾಂಡ ತಡಿಲ್‍ ಎಡ್‍ತ್ತಂಡತ್‍, ಅಂವೊಂಡ ಗಾಯತ್‍ನಗುಂಡ್‍ ನಂಗ ವಾಸಿಯಾಚಿ (ಪೇತ್ರ 2:24)

ಯೇಸು ಕಾಯಿಲಸ್ತಂಗಳ  ಕಾಂಬಕ, ಅಂವೊಂಗ್‍ ದುಂಬ ಕನಿಕರ ಆಚಿ. ಅಂವೊ ಪತ್ತ್‍ ಕುಷ್ಟರೋಗಿಯಳ ವಾಸಿ ಮಾಡ್‍ಚಿ. ಚೋರೆ ಪೋಪ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂಜ ನರಳಿಯಂಡಿಂಜ ಪೊಣ್ಣಾಳ್‍ನ ವಾಸಿ ಮಾಡ್‍ವನೆಕೆ ಅಂವೊಂಡ ತಡಿಯಿಂಜ ಶಕ್ತಿ ಪೊರಟಿತ್‍ ಪೋಚಿ. ಯೇಸುರ ಪಕ್ಕ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲಸ್ತಗಳು ಪೂರ್ತಿ ವಾಸಿ ಆಯಿತ್‍ ಪೋಚಿ. ಅಂವೊ ಕುರುಡಂಗ ಕಾಂಬನೆಕೆ, ಕಿವ್‍ಡಂಗ ಕೆಮಿ ಕೇಪನೆಕೆ, ಮೂಗಂಗ ತಕ್ಕ್‍ ಪರಿವನೆಕೆ, ಕುಂಟಂಡ ನಡ್‍ಪನೆಕೆ ಮಾಡ್‍ಚಿ. ಯೇಸು ಚತ್ತಯಿಂಗಳ ಸಹ ಪುನಃ ಜೀವವಾಯಿತ್‍ ಎದ್ದಿತ್‍ ಬಪ್ಪನೆಕೆ ಮಾಡ್‍ಚಿ. ಯೇಸು ನಿನ್ನಾಂದ್‍, ಇಂದ್‍ ಪಿಂಞ ನಾಳೆ ಬದ್‍ಲಾಕತಂವೊನಾಯಿತ್‍ ಉಂಡ್‍. ಇಕ್ಕಲು ಸಹ ಅಂವೊ ವಾಸಿ ಮಾಡತನೆಕೆ ಅಂವೊಂಡ ಕೈ ಕುಂದಿಪೋಯಿತ್ತಿಲ್ಲೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಿಂಞ ಆಪರೇಷನ್‍, ಒರ್‍ ಮನುಷ್ಯಂಡ ತಡಿನ ವಾಸಿಮಾಡ್‍ವಕ್‍ ಕೈಯು. ಆಚೇಂಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸೌಕ್ಯೆತ್‍ನ ಇನಾಮಾಯಿತ್‍ ತಪ್ಪ ಪರಲೋಕತ್‍ರ ವೈದ್ಯನಾನ ಯೇಸು, ನಂಗಡ ತಡಿನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲತೆ, ನಂಗಡ ಮನಸ್‍ನ, ಆತ್ಮತ್‍ನ ಪಿಂಞ ಮನುಷ್ಯಂಡ ಬೋರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯತ್‍ಲೂ ವಾಸಿ ಮಾಡುವಕ್‍ ಕೈಯು.

ಆನಗುಂಡ್‍, ನೀಕ್‍ ಇಕ್ಕಲೇ ವಾಸಿ ಆಂಡುಂದ್‍ ಉಂಡೇಂಗಿ, ನೀಡ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂತದಾಚೇಂಗಿಯು ಪರವಾಯಿಲ್ಲೆ, ವೈದ್ಯಂಗ ಕೈಯುಲೇಂದ್‍ ಎಣ್ಣಿತಿಂಜತೇಂಗಿಯು ಪರವಾಯಿಲ್ಲೆ, ನಿನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಯಿತ್‍, ಒಡೆಯನಾಯಿತು, ಪರಲೋಕತ್‍ರ ವೈದ್ಯನಾಯಿತುಳ್ಳ ಯೇಸುರ ಕೈಕ್‍ ನಿನ್ನ  ಒಪ್ಪಿಚಿಟ್ಟಿತ್‍ ಇನ್ನನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್‍.

ಒಡೆಯನಾನ ಯೇಸುವೇ, ನೀನ್‍ ನಾಡ ಪಾಪಕಾಯಿತ್‍ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲತೆ ನಾಡ ಕಾಯಿಲೆಕಾಯಿತೂ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೇಲ್‍ ಜೀವ ಬುಟ್ಟಿಯಾಂದ್‍ ನಂಬುವಿ. ನಾಡ ಪಾಪತ್‍ನ ಎಲ್ಲಾ ದಯಬೆಚ್ಚಿತ್‍ ಮನ್ನಿಚಿಡ್‍. ನಾಡ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂಜ ನನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡಿತ್‍ ನಾಕ್‍ ಪೂರ್ತಿ ಸೌಕ್ಯತ್‍ನ ತಾ. ನೀಡ ಕುಂಞಿಯಾಯಿತ್‍ ಒರ್‍ ಶುದ್ದ ಬದ್‍ಕ್‍ಲ್‍ ನಡ್‍ಪಕ್‍ ನಾನ್‍ ಕುಶಿ ಪಡುವಿ. ಆಮೆನ್‍

 

You can find equivalent English tract @

Healing is yours!