The heart of the matter

ႏွလံုးသား ျပႆနာ

သင္သိရွိသည့္အတုိင္း ႏွလံုးေရာဂါသည္ ျဖစ္ေနက်အတိုင္းအတာထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီးျဖစ္ပ်က္ေနပါတယ္။ ေရာဂါပိုးေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မေသလွ်င္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ အစိတ္အပိုင္း မ်ား ယိုယြင္းသည္အထိ အသက္ရွင္ရသည္။ ႏွလံုးဟာ မၾကာခဏ ယိုယြင္းပ်က္ဆီးဖို႔ရန္ ပထမဆံုးေသာ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေယဘူယ်လမ္းညႊန္ခ်က္အခ်ိဳ႕သည္ သင္၏ ႏွလံုးကို ၾကာရွည္ခံေအာင္ ကူညီေပးပါလိ့မ္မည္။

ခႏၶာကိုယ္၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအစိတ္အပိုင္းအားလံုးအတြက္ ေကာင္းေသာအစားအစာလိုအပ္ပါသည္။ (`ငါ (ေယရႈ) သည္ ေကာင္းကင္မွ ဆင္းသက္ေသာ အသက္မုန္႔ျဖစ္၏။ ဤမုန္႔ကို စားေသာသူမည္သည္ကား၊ အစဥ္မျပတ္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္` ေယာ ၆း၅၁)။

ကိုယ္အေလးအခ်ိန္တိုးျခင္းသည္လည္း ႏွလံုးကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ (`သင္တုိသည္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ သတိျပဳၾက ေလာ့။ သို႔မဟုတ္ အစားအေသာက္လြန္က်ဴးျခင္း၊ ေလာကီစိုးရိမ္ျခင္းအားျဖင့္ စိတ္ႏွလံုးပင္ပန္းလ်က္ေနစဥ္တြင္ ထိုေန႔ရက္သည္ အမွတ္တမဲ့သင္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳလိမ့္မည္` လုကာ ၂၁း၃၄)။

အစားအစာထဲ၌ အဆီအလြန္မ်ားျခင္းသည္ ႏွလံုး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား မာေက်ာေစသည္ကို သိရွိပါ။ (`ယေန႔တြင္ သင္တုိ႔သည္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အသံကို ၾကားလ်က္ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳရာ ကာလ၌ ရွိသကဲ့သို႔ ခိုင္မာေသာ စိတ္ႏွလံုးမရွိၾကႏွင့္` ေဟၿဗဲ၃း၁၅)။

စိတ္ပူပန္းျခင္းသည္လည္း ႏွလံုးကို ဒုကၡျဖစ္ေစသည္။ (`အဘယ္အမႈကိုမွ် စိုးရိမ္ျခင္းမရွိဘဲ အရာရာ၌ ေက်းဇူး ေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္တကြ ဆုေတာင္း ပဌာျပဳေသာအားျဖင့္ သင္တုိ႔ေတာင္းပန္လိုေသာအရာမ်ားတို႔ကို ဘုရား သခင္အား ၾကားေလွ်ာက္ၾကေလာ့` ဖိလိပၸဳ ၄း၆)။

 

ႏွလံုးသား၏ ျဖစ္ရပ္မ်ား

စိတ္ႏွလံုးသည္ အရာခပ္သိမ္းကို လွည့္ျဖား၏။ အဘယ္သူနားလည္ႏိုင္မည္နည္း။ ထာ၀ရဘုရားကို ကိုးစားသူ၊ ထာ၀ရဘုရားကို မိမိကိုးစားစရာအေၾကာင္းျဖစ္ေစေသာသူသည္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို ခံအပ္ေသာသူျဖစ္၏ ေယရမိ ၁၇း၇)

`စိတ္ႏွလံုးသည္ အသက္၏ အေျခအျမစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္၏ ႏွလံုးကို အထူးသျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေလာ့` သုတၱံ ၁၇း၇။

`ထာ၀ရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ စိတ္ႏွလံုးတို႔ကို စစ္၍ အႀကံအစည္ရွိေလသမွ်တို႔ကို သိေတာ္မူ၏` ၁ရာ ၂၈း၉။

`ေယရႈသည္ ထိုသူတုိ႔၏ စိတ္ကို သိျမင္ေတာ္မူလွ်င္ သင္တုိ႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ၿငဴစူေသာ စိတ္ရွိၾကသ နည္း` မႆဲ ၉း၄။

ေျမႀကီးေပၚမွာ လူအျပစ္ႀကီး၍၊ သူ၏ စိတ္ႏွလံုး အႀကံအစည္ရွိသမွ်တို႔သည္ အစဥ္မျပတ္ ဆိုးညစ္ျခင္း သက္ သက္ရွိေၾကာင္းကို ဘုရားသခင္သိျမင္ေတာ္မူ၏ ကမၻာ ၆း၅

`သူတို႔ႏွင့္ သားစဥ္ေျမးဆက္တုိ႔သည္ ခ်မ္းသာရမည္အေၾကာင္း၊ ငါ့ကို ေၾကာက္ရြံ႕၍ ငါပညတ္သမွ်တုိ႔ကို အစဥ္ ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္ေသာ စိတ္ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစေသာ` တရားေဟာ ၅း၂၉

ကုသျခင္း

ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကို အသစ္ေသာ ႏွလံုးသာေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။

`စိတ္ႏွလံုးသစ္ကို ငါေပးမည္။ သေဘာသစ္ကို သြင္းထားမည္။ သင္တုိ႔ခႏၶာထဲက ေက်ာက္ႏွလံုးကို ႏႈတ္၍ အ သားႏွလံုးကို ေပးမည္` ေယဇေက် ၃၆း၂၆။

`အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား သင္သည္ သခင္ေယရႈကို ႏႈတ္ျဖင့္၀န္ခံ၍  ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကို ေသျခင္းမွထ ေျမာက္ေစေတာ္မူၿပီဟု စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ယံုၾကည္လွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္လိမ့္မည္။ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ စိတ္ႏွလံုးျဖင့္ ယံုၾကည္ရ၏။ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ျခင္းငွါ ႏႈတ္ျဖင့္ ၀န္ခံရ၏` ေရာမ ၁၀း၉-၁၀။

`ငါတုိ႔သည္ သစၥာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သေဘာရွိ၍ ၀ိစိကစၦာႏွင့္ကင္းေသာယံုၾကည္ျခင္း၌ တည္လ်က္၊ စိတ္ႏွလံုးကို သံေ၀ဂတရားႏွင့္ လြတ္ေအာင္ျဖန္းျခင္း၊ ကိုယ္ကာယကို ၾကည္သာေရျဖင့္ ေဆးေၾကာျခင္းရွိၿပီးမွ၊ အထံေတာ္ သို႔တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္အ့ံ` ေဟၿဗဲ၁၀း၂၂။

 

သင့္ႏွလံုးကို ဒုကၡမျဖစ္ေစပါႏွင့္ ဘုရားသခင္ကို အားကိုးပါ။

ပိုမို၍သိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ- contact@sweethourofprayer.net

You can find equivalent English tract @

The heart of the matter