9 / 100

Where will you spend your eternaty_Konyak1

 

Download PDF Tracts

Nanga Ükum Ye nang Pe Ümüken me ngoh lak shi?(Where Will You Spend Your Eternity)

Koksang manpa ja pungao ,I ching yekao te yin kemwante i lam penne ngoh wante lakjing lampong me koiha ja woiyange nahaja  kem me hüo. Naha hatüo lam a upeken nyoi te tailak lam shi? I ye jan ye, tao-e yeshing, huma a hatuo palam a ume tai lak lam shi? Taowe yeshing she jane yi. Nang anga pa, nange hango yeshing! Pa yong pa e hake i naha e huke I mei nang ki, ta e ülam ja shing nang, tao a nang mah pu kih e lam mah pu yeji!

Une pa üyin me pu lowe taine yeok lak, hapoi teman e upe kente tai lak lepu ok lak. Kahwange I nang, “Tao-e uyin hei lipu le lak jingne angnang, tuo khei uyin leyah (Henshen 30:19).

Shaa teman e hangke teman ngoh nyoi tuo lak une nang tai lum lei hu kuma a hangke shing ok lak? Teman li kumama kao pu yenghoi ni ngoh pu mepu Kahwang angching une wangdang angching ngoh nang. Hatuo nyoi-a wangngai nyoi, shemei yao mapu nyoi, chingmei mongmei ngoh pu nyoi, Kahwang phei üyin nyoi pu nyoi, iye teman jing ne tem angpu mongmeinyoi.Kahta bangnyu hae hatuo lan khong kim pu yeshing ok ja, ngao lai kai e inang “Mük-e yengi, na e yejai, kahta lan mong jang teo yeong” (I Korin 2:9). Humaa aohi kahwang angching jeang shing lak? “Kahtok wangdang kahwang, kon nang palan hei shinge ok palan mepu tuo lan toishao lowe ang, hüyange naotak ha lante ngai-e tem (Matt. 11:25). Une hatüo naodak halan hei Kahwang angching te ong oklak (Matt. 18:3). Tuokhei kenne teih pu shemnyu shimpan lan, nang yeonge daopu wong nang pu nyoi mepu üphang pa ne Kahwang Jesu tangte leih ye kuma-a nang e nang jing ne ükum yenang pu nyoi me tum angpu yashan yali toinyu üyong ngilak. Kahwang e tüo ken nyoi te tai lak lam hüo tem pha lak.

Jampa ükum yenang pu nyoi a molovün ngoh nang, hatuo nyoi a wangnyak nyoi, shuppe yoong pu nyoi aohi e Kahwang Jesu win, tüolan tailaknyoi, üpeken me iman a ükem yenang pe shang ne tam lak. Hatüo nyoi-a kahshih jing ne tüm pu nyoi ngoh nang. I man shongnying palan une iman nyoi ngoh kai-e molovün ngai tam (Matt. 25:41). Kahtalan-o hatüo nyoi me ünu kahshih phei jam me ngoh tai nang. Aope iman-e ünu ling lak jingne leyah peih, aope wang me üngang wong üyong lan kahtoknyu juteih hei mei iy ye mong pu ken ngoh (Eph. 2:2-3) “ümeang kahta ünulan-e tünpu tünja ngoh nang, I yoi ünu me phowe yüt nang (Detngao 5:22). Molovün a nyi she lipu nyoi (Ütahtengaipu 21:8). Hangjing ne ünu kuw a lipu ngoh nang (Rome 6:23). Hangjingne mei jeng teih pu a lipu ngoh nang (Rome 8:6) iy hei mei me toiling pu a lipu ngoh nang (Hebrew.5:6). Nang a mong lao mong lao e lipu kai-e hah win nang.

Kahwang Jesu yu yange I iy shai temyang ki. Teman jing ne, aoyin-e ite üting lak-e I yah yah peih, iman-e ükum yenang pu üyin tüo lak. Shangpong pu nyoi te ye ngoi oklak. I ya üting pa üyin lamnyu  (John 14:6). Aoyin e I ha te üting lak lak keih jinte pu üyin tüolak, aoyin ne I ha ngao yejai lak keih aopeo üyin yetüo lak hüyangpoi Kahwang mongshih pu I tang me jinte ngoh lak  (Joh 3:36).

Kenne teih pu shemnyu shempalan nang kem pu lam mepu jame teih tüo toüh. Üne nang nying nying te hatüo tonge teihhu. “Tao üpe kente tai nang shi? hanghi nyoi jing te ngoilak tao li yang phei me? Üting pa lamnyu me kem lak jing ne kentinge teih yah.

Yoppu: Kenpu Kahwang Jesu, tao e nang ü yinyepa she yah puweih. Chingmei lamling-e ümong jangte ongkei. Ü ünu üshei poi win tepha üne wangdang ahngching te ong ok lakne tao yah yah. Amen.

Hatüo ngaoleng te leiyah: Üküm yenang pu Kahwang ahngching me Kahwang müktishiwa pu üne shemei yaoma pu kahmuk lan maa ngoh nang.

 

You can find equivalent English tract @

Where will you spend your eternity ?