The-one-who-gave-his-life-for-you_Bhili

भोगवान बाबु माणुस काजे आप्‌सा सीका मां बोणायु। भोगवान सोड़े माणसोन सात-सोंगात होतो। तेरी जीवाय मां सांती एने खुसी होती। एने डीलो मां वारली आरगाय होती। पुण जोत्‌यार चु पाप कोर्‌यु, तोत्‌यार चु भोगवानोन सात-सोंगात काजे खुय देदु। एने आपसी जीवाय मां वाळी सांती एने खुसी बी खुय देदु। एने तेरा जीव-आत्‌मा मां एने डीलो मां थाकणो एने मांदवाड़ आय लागी। ओसला माणुस काजे छुड़ावणे कोरीन एने आखो जो कां खुवाय गोयलो तीना काजे पोछु आपाड़ने कोरीन दुय होजार वोरीस पेहले आपणु भोगवान बाबु माणुस बोणीन ईनी कोळी मां आयु एने पाप वीगुर जीवाय जीव्‌यु, चु आखा गांवो मां एने सोहरो मां माणसोन भोलाय कोरतु फीर्‌यु। चु आंदळा काजे देखता कोर्‌यु, एने बेहरा काजे सोमेळ्‌ता कोर्‌यु, बुबड़ा काजे बुल्‌ता कोर्‌यु, एने कुड़ावा काजे वारु कोर्‌यु, एने जे माणसे भुतोन कोबजाम होता तीनु माणसो काजे भुतोन कोबजा मां गोथा छुड़ायु, एने गोरबो काजे खुस-खोबोर सोमळायु।

लुही उहवाड़े वीगुर पापोन माफी नी होये। कानुनोन ओनसारे ओसो लीखलो छे, जीव-आत्‌मा जुगु बादा लुही सी आपाये, ओतरेन आपणु ईसु आखा माणसो जुगु आपसो लुही उहवाड़ने कोरीन तीयार होय गोयु एने कुरुस पोर मोरने कोरीन आपसा काजे आप देदु। रोम वाळा सीपायड़ा ईसु काजे भाला घुदली-घुदलीन वेला पाड़्‌या एने चे ईसुन मुणका पोर काटान टुपी बोणावीन पेहराय देदा; तीनाक सोड़काट्‌या, एने घीसड़ीन ली गोया। ओळतेन तीना काजे कुरुस पोर खीळे कोरीन ठुकीन टांग देदा।

मालीक ईसु, दीनाम काय बी पाप नी होतु। चु काय बी भातीन पाप नी कोर्‌यु, चु पापोन कोरता वेला झेल्‌यु। चु आपणा पापोन कोरता घावेल होयु। चु आपणुक सांती आपणे कोरीन आपणो डोंड झेल लेदु। पापोन डोंड ते मोत छे। दीना पाप काजे माणुस झेलनेवाळु होतु, तीनात पाप काजे ईसु आपसा पोर झेल लेदु एने ईने रीते ईसु कुरुस पोर मोर गोयु।

“पुण जोत्‌यार आपणु पापीत होता, तोत्‌यार ईस मोसी आपणेन कोरता मोर्‌यु, ओस कोरीन भोगवान आप्‌सा मोंगोन भोलाय उजेन्‌ती कोर्‌यु” (रोमीयो 5:8)। मालीक ईसु नीस्‌तु कुरुस पोर ओतरुत नी मोर्‌यु, पुण चु पेहले गोथु कोय देदलु की ‘मे मोत एने नोरोक काजे जीक लीस एने तीसरे दाहड़े मोरलाम गोथु पोछु जीवतु होय जाईस। चु पोछु जीवतु होय्‌न सोरगे जात रोयु एने हींताळ चु आपणु माणसोन कोरता जीवत्‌लु छे।

मारा दुस्‌तीदार्‌या! ईसु तारेन कोरता दुख झेल्‌यु एने वेला कोर्‌यु, ईनी वातो पोर जोत्‌यार वीच्‌यार कोरीस, ती तारो दोगड़ा सारको मोन बी पीगळी जासे। कोदाम तु रोड़तु जाय्‌न तारा पापोन एने बुरफाय्‌न माफी ईसु जुळ मांगीस, ती ईसु तारा पापे माफ कोर देसे एने तुमु काजे सांती एने आराम आपसे। “भोगवान बाबान पुर्‌या ईसु मोसीन लुही  आपणा आखा पापो काजे धुवीन चुखा कोरे। …कोदाम आपणु आपणा पापोक मान लेजे, तोत्‌यार भोगवान आपणा पापोन माफी आपे काहाकी भोगवान ईमानदार एने धोरमी छे, ओतरे चु आपणा आखा भुंड्‌ला वीच्‌यारो काजे चुखा कोरसे” (1 युहुन्‌नु 1:7-9)।

ईसु मोसी आपणे जुगु नीस्‌तु कुरुस पोर ओतरुत नी मोर्‌यु, पुण आपणी पोर आवणेवाळी बीमारी काजे छेटी कोरने कोरीन बी मोरलु छे। “चु आमरी आखी लुलखाय काजे झेल लेदु, एने आमरी मांदवाड़ काजे छेटी कोर देदु” (मोत्‌ती 8:17)। “चु सोड़का मार खादु ओतरे आपणु आखा आरगा होय गोयला छे” (योसायु 53:5)।

माणसे पाप कोर्‌या ओतरे गोरा आवी, एने गोरा आवणे सी माणसोन जीवाय मां बीमारी आवी। ईसु मोसी कुरुस पोर माणसोन आखी बीमारी काजे झेल लेदु। कोदाम आपणु पाक्‌कु भुरसु कोरसु की ईसु सोड़कान मार खादु ओतरे आमु आरगा होय गोयला छे, तोत्‌यार आपणु आखी भातीन बीमारीम गोथा छुटकारु हात कोरीन जीय सोकत्‌ला।

मारा दुस्‌तीदार्‌या! कोदाम तु ओसु भुरसु कोरीस, की मालीक ईसु मारेन कोरता जीवाय आप देदु, एने मोरलाम गोथु पोछु जीवतु होय्‌न बोठु होय गोयु एने चु हींताळ बी मारेन कोरता जीय रोयु, ती तु तारा पापोम गोथु एने बीमारीम गोथु छुटकारु ईसुन लुहीन लारे लीय लीस। ईसु मोसी घोणे मोंगे तुमु काजे चुखली जीवाय जीवणे कोरीन बुलाय रोयु, एरेन कोरीन की तु सोरगो मां जाय सोके तोसे।

कोदाम तु ईसुन मोतोन लारे तारी जीवाय मां भोगवानोन ईनी बोरकोत काजे आवेरने होय ती ईने रीते वीन्‌ता कोर:

ए मालीक ईसु, मे भुरसु कोरो की तु तारी जीवाय काजे मारेन कोरता कोलवारी बोयड़ा पोर वाळा कुरुस पोर आप देदलु छे एने पोछु मोर्‌या-सोर्‌याम गोथु जीवतु होय गोयलु छे। दोया कोरीन मारा पापोन माफी आप दे। तारा लुही सी मेसे काजे धुय दे एने चुखु कोर दे। मे तुमु काजे मारु छुड़ावण्‌यु एने भोगवान कोरीन मान लोम। आज गोथु मे तारु बेटुस बोणीन जीवाय जीवीस। आमीन।
You can find equivalent English tract @

The one who gave his life for you