You-are-someone-special_Bhili

एक दाहड़ु मे एक चीट्‌ठी भोण्‌ने बाज रोहलु, तीने टेमे मेसेक चां भोण्‌यात कोरे ओसी वात भोण्‌ने जोड़ी। चो ओसो लीखलो होयलो: “आखा काजे, काहना जुगु, काहना बी जुगु, कांय बी ते होणो जुवे”। मे ईतरीक वार लोग भोणनो बोंद कोर देदु, एने ओळतेन ओळी भोण्‌ने बाज गोयु। चां ओसो लीखलो होतो: “एकेक जोणा जुळ ते कांय होणो जुवे, कुदाक कांय ने कांय होणो जुवे।” यु चे वीच्‌यार कोरे ओसु वीच्‌यार छे।

कोमप्‌युटोरोन ईना जोमाना मां माणसोन सोक्‌तीन जागे वेग्‌यानीकोन लारे बोणावली मोसीन काम कोरने बाज रोय। ओतरे आजकाल माणसोन खास दाम उळखायतु नी। काम कोरनेन जागा मां ओदमी एने बायोर जुवता नी। जीवाय मां मोसीन ओगोळ माणुस दोर्‌या मां पाणीन एक टीपका मुजुक छे। यी वात छाची छे की डीलोन कामोन लारे जोसा वाजो-वाजाड़नेन हुनरोन लारे, खेल मां जोखड़ी पोड़ीन जीकणेन लारे, थुड़ास माणसे सोमाज मां आपसी उळखाण बोणाय लेदला छे। पुण लोकेत माणसो काजे जे गोळ्‌ये-गोळ्‌ये फीरे, आपणे च्‌यारु मेर तींखुर-तींखुर फीरे, तींदरे पोर आपणु धीयान बी नी देजे।

नोर्‌थ वेस्‌टोर्‌न युनीवोरसीटी ईस्‌कुल, यु. एस. ए. के डॉ. डोनाल्‌ड फोरमोनोन ओनसारे माणसोन डीलोन दाम तेरा रोसायानीकोन ओनसारे 3.50 डॉलोर ओतरोत छे। फीकरोन ईनी कोळी मां रासायोनीकोन ओनसारे तेरु दाम सोव पोछोळ दोस कोम सोवुत छे। जुवान्‌या एने डाहाला माणसे, यु वीच्‌यार लीन फीकरोम पोड़ रोया, काहाकी जोत्‌रा जादा चे मेहनोत कोर रोया, तोत्‌रा जादा माणसे तींदरा कामोक नी उळेख्‌ता। तींदरी राया एने वीच्‌यार काजे माणसे मानता नी। एने तींदरे सी ईनी कोळीन माणसे बोदेल्‌ता नी। एक कोयाम ईतराक बी नी बोदल्‌या।

बाईबल मां, ईसु एक खुवायला गाडरान दाखलु देखाड़े। यी दाखलु लुकान लीखली खुस-खोबरोन 15 पाठ मां लीखलु छे। एक गुवाळ्‌यु होतु, तेरा सोव गाडरा होता। पुण तीन सोव गाडरा माईन एक खुवाय जाय। चु गुवाळ्‌यु एककोम सोव गाडरा काजे रोहोणदीन तीना खुवायला गाडरा काजे हेरने कोरीन चाल पोड़े। वाट्‌ये लोकेत आफोत बी होती। पुण खुवायला गाडरा काजे हेरनो बी जुरुड़ी होतो। छेहली कावा चु गुवाळ्‌यु तीना गाडरा काजे हेरीत लेये। हाव, हेरीत लेये। ओळतेन चु तीना गाडरा काजे खांदा पोर मेल लेये। एने आपसा आड़े-धोड़्‌ये वाळा काजे बुलावीन तीनु काजे ओसु कोहोय, “मारे पुठी खुसी वाळु, काहाकी मारो खुवायलो गाडरो जोड़ गोयलो छे”। गुवाळ्‌या जुळ एकुत गाडरो होतो, पुण चो गाडरो तीना गुवाळ्‌या जुगु मोहोंग्‌लो होतो। ईसु ओगु कोहोय, “भोलु गुवाळ मेत छे; भोलु गुवाळ आपसा गाडरा जुगु आपसु जीव लोग आप देये” (युहुन्‌नु 10:11)। कांखुर माईन तुमु बी खुवायला गाडरान तोसो होय सोके। पुण भोला गुवाळ जुगु तुमु घोणा मोहोंग्‌ला छे। तेरे जुगु तुमु आखी कोळजुग गोथा मोहोंग्‌ला छे; तेरी जीवाय गोथा बी तुमु मोहोंग्‌ला छे। बाईबल कोहोय, “जोत्‌यार आपणु पापीत होता, ती ईसु मोसी आपणेन कोरता मोर्‌यु (रोमीयो 5:8)। यी वात भोगवानोन वाती योसायु बी कोहलु: ओसो होय सोके काय की आईस आप्‌सा दुद पीत्‌ला बेटा काजे वीसरी जाय, एने आपसा पोयदा कोरला बेटा पोर दोया नी कोरे? हाव, ची वीसरी सोके, पुण मे तुमुक कोदी नी वीसरो” (योसायु 49:15)। चु तारे वाराम फीकुर कोरे। हीमीं तु कोसली बी हालोत मां काह नी होय, पुण ते बी तेरी नींगा मां तु मोहोंग्‌लु छे। तु तेरे जुगु खास जोणु छे।

मोंगाळा भोणन्‌या, ईनी चीट्‌ठी काजे तारेन्‌चां गोथी छेटी कोरनेन पेहले, ईनी छाचाय काजे उंडे रीते सोमजी ले। भोले तु दीसरा माणसो जुगु कांय बी नी होय। नीते सोमाजोन माणसे तुमुक नी उळेख्‌ता होय। कांखुर माईन तु वीच्‌यार कोरतु होसे की कुदु मारी फीकुर नी कोरे, कुदु तुमुक नी सोमजे। पुण एक जोणु छे जु तारी फीकुर कोरे, एने तुमुक सोमजे, एने आमरी यी होर छे की आमु तुमुक तीना माणसो सी भेटाड़ देजे तोसे। एने माणुस छे ईसु मोसी। तु तेरे जुगु कांही छे एने तुमुक वाचाड़नो जुरुड़ी छे। तारे जुगु कुदाक मोरनो तालेत छे, काहाकी तेरी नींगा मां कुदु बी मोहोंग्‌ला एने खास छे। ईसु तुमुक मोंग कोरे; तुमुक माफी आपणे कोरीन, एने दीनी सांतीन तु हेरु पोड़ रोयु तीनी सांती काजे आपणे कोरीन चु जीवत्‌लु छे। तु ईसुन्‌चां आय सोके एने तेरी ओवल्‌यात बोण सोके।

तु ओसु बी कोहतु होसे, “मे घोण छेटे जात रोहलु छे, हीमीं मारे जुगु कांय बी आस नी होय। मे मारीत कुहराय्‌न गुलाम बोण गोयलु छे। एने मारी मोदोत कोरने वाळु कुदु नी होय”। ईनी कोळी मां गीणाये नी ओतरे जोबोर जुवान्‌या एने डाहला माणसे आपसी जीवाय मां ईसु मोसीन लारे नोवली आस, नोवली जीवाय, खुसी… सांती, काय कोरनो जुवे ची वात, ठीयु एने जीवाय मां खास ठीयु हात कोरला छे। ईसु मोसी मां जीवाय जीवणो चे वारु सोमज्‌या। ओसो तारे जुगु बी होय सोके। कोदाम तु आपसी जीवाय ईसु मोसीन हातो मां सोपणे हींडे। ती ईनेत टेमे तारे जुगु ओसो होय सोके।

वीन्‌ता:

“ए मालीक, मे पापी छे। दोया कोरीन मेसेक माफ कोर दे। मे मारीत मोदोत नी कोर सोको, ओतरे मे तारेन्‌चां आय रोयु। मे भुरसु कोरो की तु मेसेक मोंग कोरे। एने ओतरेन तु मारे जुगु यो आखो कोरलु छे। वीत्‌ली गोळोत वातो गोथु मोन फेरवीन तार भुणी वोळने कोरीन मारी मोदोत कोर। एने मे जीवीस तीं लोग मेसेक तार कोयाम चालने कोरीन मारी मोदोत कोर। मे मारी आखी जीवाय तारा हातोम सोप दोम। आमीन।”
You can find equivalent English tract @

You are somone special