9 / 100

You are some one special Tulu12

Download PDF Tracts

ಈ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದುಲ್ಲ

ಒಂತೆ ದಿನ ಪಿರವು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್‌ಡ್ ಒಂಜಿ ಭಾರೀ ಆಶಕ್ತಿದ ಸಂಗತಿನ್ ಓದಿಯೆ. ಅವು ಇಂಚ  ಇತ್ತ್ಂಡ್.ಪ್ರತಿ ಒರಿಲಾ ದಾಲಾಂಡಲಾ ಆವೊಡ್ಡ ಬೇತೆ ಏರೆಗಾಂಡಲಾ ಏರಾಂಡಲಾ  ಆದುಪ್ಪೊಡು. ಯಾನ್ ಅವೆನ್ ಕುಡೊರ ಓದಿಯೆ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಪಾತೆರ – ಓದುದು ನಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೊಡಗುನಂಚಿನವು.

ವಿಜ್ಙಾನದ ಪೊಸಪೊಸ ಸಂಗತಿಲು ತೆರಿಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ದ ಕಾಲೊಡು ನರಮಾನಿನ ಬೇಲೆಲು ಪೂರ ಯಂತ್ರೊಳೆ ಮುಖಾಂತ್ರ ಆಪಿನೆಡ್ದ್‌ ನರಮಾನಿಗೆ ಬಿಲೆದಾಂತಿಲೆಕ್ಕ ಆತ್ತ್ಂಡ್ . ಅಂಜೊವು ಪೊಂಜೊವುಲು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಆದುಲ್ಲೆರ್- ಕಾರ್ಖಾನೆಲೆಡ್, ಆಫೀಸ್‌ಲೆಡ್  ಮಾತ ಕಡೆಟ್‌ಲಾ ಈ ಮಲ್ಲ ಜನತ್ತ ಸಾಗರೊಡು ನಂಬರ್‌ಡ್ದ್ ಮಾತ್ರ ಗುರ್ತ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಶರೀರದ ವಿಶೇಷ ಅಂಗೊಳು, ಸಂಗೀತದ ವರೊಳು, ಗೊಬ್ಬುಲೆಡ್ ಉಶಾರಿತ್ತ್ಂಡ  ಅಂಚಿತ್ತಿನಾಕುಲು ಲಕ್ಕ್‌ದ್ ತೋಜುವೆರ್. ಅಂಚಿನಕುಲು ಜನತ್ತ ಗುಂಪುದ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಬೂರುವೆರ್ ಆಂಡ ನಮ ದಿನ ನಿತ್ಯ ತೂಪಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನೊಕುಲು ಏರೆ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್‌ಲಾ ಬೂರಂದಿನಕುಲಾದ್ ದಾಂಟ್‌ದ್ ಪೋಪೆರ್.

ನರಮಾನಿನ ಶರೀರದ ಮಾತ ವಸ್ತುಲೆನ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ರೀತಿಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಂಡ ಈ ಶರೀರದ (ಕ್ರಯ ಕೇವಲ ೨೩೦ ರೂಪಾಯಿ) ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ದ್ ಅಮೇರಿಕದ Dr.ಡೋನಾಲ್‌ಡ್ ಫೋರ್ಮಾನ್ ಪನ್ಪೆರ್. ದುಡ್ಡುದ ಬಿಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದುಪ್ಪುನಗ ಉಂದು ಕೇವಲ ೫೦-೬೦ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ! ಲೋಕದ ದಷ್ಟಿಡ್ ತೂನಗ ನರಮಾನಿ ದಾಲಲಾ ಅತ್ತ್. ಏತೊ ಪ್ರಯಾಸ ಬಡುಂಡಲಾ ತನ್ಕುಲೆ ಪ್ರಯಾಸೊನು ಸಮಾಜ ಗೆನ್ಪುಜಿ, ತನ್ಕುಲೆ ಪಾತೆರೊಗು ಬಿಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ., ಈ ಲೋಕದ಼ ಮಿತ್ತ್ ತನ್ಕುಲೆ ವಾ ಪ್ರಭಾವಲಾ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ್ದ್ ಏತ್ ಜನ ಜವನೆರ್‌ಲಾ ಪ್ರಾಯಸ್ಥೆರ್‌ಲಾ ದುಃಖ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್! ತನ್ಕುಲು ಈ ಲೋಕೊಡು ದಾಲಲಾ ಅತ್ತ್!

ಸತ್ಯವೇದೊಡು ಸಾದಿ ತತ್ತ್ ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಕುರಿತ್ತ ವಿಚಾರ ಯೇಸು ಪನ್ಪೆ – ಲೂಕೆ ಬರೆತಿ ಸುವರ್ತಮಾನ15ನೇ ಸಂದಿಡ್ ಉಂದು ಉಂಡು. ಒರಿ ಕುರುಬಡ ನೂದು ಕುರಿಕ್ಕುಲು ಇತ್ತ. ಆಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ತತ್ತ್ ಪೋಂಡು. ಆಯೆ 99 ಕುರಿಕ್ಕೆಲೆನ್ ಬುಡ್ದು ತತ್ತ್ ಪೋಯಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕುರಿನ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯೆ. ಸಾದಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅಪಾಯೊಲು  ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಆಂಡಲಾ ಆಯಗ್ ಆ ಕುರಿನ್ ನಾಡ್ದ್ ಪತ್ತೊಡೆ ಪಂಡ್ದ್ ಅವೆನ್ ನಾಡೊಂದು ಕಡೆಕ್ ತಿ(ಕ್ಕಂಡ್).ಅವೆನ್ ದೆರ್ತೊಂದು ತನ ಪುಗ್ಗೆಲ್‌ಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತೆ. ಮಾತ ತನ ದೋಸ್ತಿಲೆನ್ ಲೆತ್ತ್‌ದ್ ಪಂಡೆ – “ಎನಡೊಪ್ಪ ಸಂತೋಷ ಮಲ್ಪುಲೆ. ತತ್ತ್ ಪೋಯಿ ಎನ ಕುರಿ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ್.” ಅವು ಒಂಜಿ ಕುರಿ ಆಂಡಲಾ ಕುರುಬಗ್ ಅವು ವಿಶೇಷದವು ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಯೇಸು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ, “ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕುರುಬೆ; ಎಡ್ಡೆ ಕುರುಬೆ ತನ ಕುರಿಕ್ಕಾದ್ ತನ ಜೀವೊನು ಕೊರ್ಪೆ.”(ಯೋಹಾನೆ 10:11)

ಈ ಕುರಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಈಲಾ ಗುಂಪುಡ್ದು, ಇಲ್ಲಡ್ದ್ ತಪ್ಪಾವೊಂದು ದೂರ ಪೋದುಪ್ಪುರೆ ಇಯ್ಯವು. ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕುರುಬಗ್ ಈ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷದಾಯೆ ಆದುಲ್ಲ. ಆಯಗ್ ಇಡೀ ಲೋಕೊಡ್ದುಲಾ ತನ ಸ್ವಂತ ಜೀವೊಡ್ದುಲಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಯೆ ಆದುಲ್ಲ. ಸತ್ಯವೇದ ಪನ್ಪುಂಡು. “ನಮ ಪಾಪಿಷ್ಟೆರಾದುಪ್ಪುನಗನೇ ಕ್ರಿಸ್ತೆ ನಂಕ್ ಬೋಡಾದ್ ಸೈತ್ ಪೋಯೆ. (ರೋಮಾ 5:8) ಆಯೆ ಪ್ರವಾದಿ ಯೆಶಾಯ ಮುಖಾಂತ್ರ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆ, “ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ತನ ಮಿರೆ ಪೇರ್ ಪರ್ಪಿನ ಬಾಲೆನ್, ತನ ಗರ್ಭದ ಮಗನ್ ಮದಪೊಲಾ? ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮದಪೆರೆಗ್ಲಾ ಇಯ್ಯವು. ಆಂಡ ಯಾನ್ ನಿನನ್ ಮದಪಯೆ.” (ಯೇಶಾಯ 49:15)

ಆಯಗ್ ನಿನ ವಿಚಾರ ಚಿಂತೆ ಉಂಡು. ನಿನ ಇತ್ತೆದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಇ(ತ್ತಂಡಲಾ ಆಯ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಈ ವಿಶೇಷ ಬಿಲೆತ್ತಾಯೆ ಆದುಲ್ಲ.

ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದುಲ್ಲ.

ಈ ಕರ ಪತ್ರೊನು ದಕ್ಕುನೆಕ್ಕ್ ದುಂಬು ಈ ಸತ್ಯೊನು ಒಂತೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲ. ಈ ಸಮಜೊಗು ತೆರಿಯಂದಿನ, ಜನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಒರಿ ನರಮಾನಿ ಅತ್ತ್. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಅಂಚ ಎನ್ನೊನೊಲಿ- ಏರೆಗ್‌ಲಾ ಯಾನ್ ತೆರಿದಿಜಿ ಪಂಡ್ದ್  ಆಂಡ ನಿನನ್ ತೆರಿದಿನ ನಿನ ವಿಚಾರ ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪಿನಾಯೆ ಒರಿ ಉಲ್ಲೆ. ಕರ್ತವೆ ಆಯಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತೆ ಇನ್ಪಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ನಿನನ್ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪೊಡಂದ್‌ದ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಆಶೆ. ಆಯ ದೃಷ್ಟಿಗ್ ಈ ವಿಶೇಷದಾಯೆನೇ. ಅಂಚಾದೇ ಆಯೆ ನಿಕ್ಕಾದ್ ಸೈತ್‌ದ್ ನಿನನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತ್‌ದೆ. ಆಯ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಈ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷದಾಯೆಲಾ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲೆತ್ತಾಯೆಲಾ ಆದುಲ್ಲ. ಆಯೆ ನಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ್ರ ಸೈತ್ ಪೋಯೆ. ನಿನನ್ ಮಾಪು ಮಲ್ತ್‌ದ್, ಈ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುನ ಸಮಾಧಾನ, ಸಂತೋಷ, ಸಂತೃಪ್ತಿನ್ ನಿಕ್ಕ್ ಕೊರಿಯೆರೆಗಾದ್ ಆಯೆ ಜೀವೊಡುಲ್ಲೆ. ಈ ಯೇಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ  ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಆಯ ಬಾಲೆ ಆವೊಲಿ.

ಈ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪನೊಲಿ – “ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪೋತೆ, ಎಂಕ್ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಲ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾನ್ ದುರಭ್ಯಾಸೊಲೆ ಗುಲಾಮೆ ಆದುಲ್ಲೆ. ಎಂಕ್ ಏರ್‌ಲಾ ಸಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ.” ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಡ್ ಪೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆನ್, ಪೊಸ ಜೀವಿತೊನು ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ, ಗುರಿ, ಜೀವೊಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೊನು ಪಡೆವೊಂಡಿನ ಸಾರ ಸಾರ ಜನ – ಜವನೆರ್‌ಲಾ ಪ್ರಾಯದಕುಲುಲಾ ಉಲ್ಲೆರ್. ಕ್ರಿಸ್ತ್‌ಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕದ ಜೀವನ ಆದುಂಡು. ನಿನ ಜೀವೊನೊನು ಈ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಗ್ ಒಚ್ಚಿದ್ ಕೊರ್ಯಡ ನಿಕ್ಕ್‌ಲಾ ಉಂದು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇತ್ತೆನೇ ಉಂದು ನಿಕ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಕರ್ತವಾ, ಯಾನ್ ಒರಿ ಪಾಪಿ, ಎನನ್ ಮಾಪು ಮಲ್ಪುಲ. ಎಂಕ್ ಯಾನೇ ಸಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ, ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೇ ನಿನ ಕೈತಡೆಗ್ ಬರ್ಪೆ. ಈ ಎನನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದ್ ಎಂಕಾದ್ ಸೈತ್‌ದ ಪಂಡ್ದ್ ಯಾನ್ ನಂಬುವೆ. ಪಿರವುದ ಮಾತೆಕ್ಕ್ ಬೆರಿ ಪಾಡ್ದ್ ನನ ದುಂಬು ನಿನ ಬೆರಿಯೇ ಬರಿಯೆರೆ ಎಂಕ್ ಸಾಯ ಮಲ್ಪುಲ. ನಿನನ್ ಎನ ದೇವೆರ್‌ಲಾ ರಕ್ಷಕೆಲಾ ಆದ್ ಅಂಗಿಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆ. ಎನ ಇಡೀ ಜೀವನೊನು ನಿಕ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಯೇಸು ಪುದರ್‌ಡ್ – ಆಮೆನ್.

 

You can find equivalent English tract @

You are somone special