14 / 100

Live-to-die_Kodava1

Download PDF

 

ವಿಜ್ಞಾನ ಎಚ್ಚಕೋ ವಿಷಯತ್‍ಲ್‍ ಮಿಂಞ ಪೋಯಿರ್‍ತ್‍, ಬಾನತ್‍ಲ್‍ ಉಳ್ಳ ಓರೋರ್‍ ವಿಷಯತ್‍ನ ಸಹ ಗೊತ್ತ್‌ಮಾಡಿರ್‍ತ್‍. ಆಚೇಂಗಿ ಇಲ್ಲಿಕತ್ತನೆ, ಚಾವ್‍ರ ವಿಷಯತ್‍ಲ್‍ ಮಾತ್ರ ಒಂದೂ ಮಾಡುವಕ್‍ ಕೈಯತೆ ಉಂಡ್‍. ಚೆನ್ನ ವೈದ್ಯಂಗ, ವಿಜ್ಞಾನಿಯಂಗ ಪಿಂಞ ತತ್ವಜ್ಯಾನಿಯಂಗ ಮಾತ್ರ ಚಾವ್‍ ಎನ್ನನೆ ಆಪಾಂದ್‍ ಪಿಂಞ ಚತ್ತ ಪಿಂಞ ಎಂತ ಆಪಾಂದ್‍ ಉಳ್ಳದ್‍ನ ಪಡಿಚಿತ್ತುಂಡ್‍. ವಿಜ್ಞಾನಿಯಂಗ ಮನುಷ್ಯಂಡ ತಡೀರ ವಿಷಯತ್‍, ಅಂವೊ ಎನ್ನನೆ ಈ ಭೂಲೋಕತ್‍ಲ್‍ ಬದ್‍ಕಿಯಂಡುಂಡೂಂದ್‍ ಪಿಂಞ ತಡೀರ ಚೆರಿಯ ಸೆಲ್‍ರ ವಿಷಯ ಪಿಂಞ ಬೂಲೋಕತ್‍ರ ನಾಶ ಇನ್ನತ ವಿಷಯತ್‍ನೆಲ್ಲ ಪಡಿಚಂಡುಂಡ್‍ ಆಚೇಂಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯಂಗು ಬಪ್ಪ ಚಾವ್‍ರ ವಿಷಯತ್‍ನ ಚೆನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಡಿಪಿಚಿಟ್ಟಂಡುಂಡ್. ಚೆನ್ನ ಜನಕ್‍ ಚಾವ್‍ರ ವಿಷಯತ್‍ನ ಪಡಿಪಕ್‍ ಕೈಯ್ಯು ಪಿಂಞ ಆಸೆಯು ಉಂಡ್‍. ಆಚೇಂಗಿ ದಾರ್‍ ಒಬ್ಬನು ತಪ್ಪಿಚಿಡತನೆಕೆ ಚಾವ್‍ ಎಲ್ಲಾರ್‍ಕ್‍ ಬಂದಂಡುಂಡ್‍, ಅದ್‍ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಂಗಳಾಯಿತಿಂಜತೇಂಗಿಯು, ತತ್ವಜ್ಯಾನಿಯಂಗಳಾಯಿತಿಂಜತೇಂಗಿಯು ಚಾವ್‍ ಬುಡುಲೆ. ನೊಂಬಲ, ಮೊರಡ್‍ವದ್‍, ಕಾಯ್ಲೆ, ಗಾಯ, ಪೋಡಿ, ವೆಸನ, ಮನಸ್ ಒಡಂದ್‍ ಪೋಪದ್‍, ನಿರಾಶೆ, ಪಿಂಞ ಆಸೆ, ಇನ್ನತಾನದೆಲ್ಲ  ಒಬ್ಬಂಗ್‍ ಚಾವ್‍ ಬಪ್ಪನೆಕೆ ಇಂಜಿತೇ ಇಪ್ಪ. ಚಾವ್‍ ಇಲ್ಲತ ಪೋನಕ, ಇನ್ನತಾನದೊಂದು ಬದ್‍ಕ್‍ಲ್‍ ಬಪ್ಪುಲೆ. ಒರ್‍ ಮನುಷ್ಯ ಕುಂಞಿಯಾಯಿತ್‍ ಈ ಲೋಕತ್‍ಲ್‍ ಪುಟ್ಟುವ ಸಮಯತಿಂಜ ಚಾವ್‍ ಅಂವೊಂಡ ಕೂಡ ಬಂದೇಂಡೆ ಇಪ್ಪ. ಎಲ್ಲಾರು ಪಾಪ ಮಾಡಿತ್‍, ದೇವಡ ಮಹಿಮೆನ ಕಳಂದಯಿಂಗಳಾಯಿತ್ತುಂಡ್‍. ಪಾಪತ್‍ರ ಸಂಬಳ ಚಾವ್‍ (ರೋಮ 3:23, 6:23). ಒರೇ ಕುರಿ ಚಾವದು, ಪಿಂಞ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್‍ಪ್‍ ಕ್‍ಟ್ಟ್‍ವದು ಮನುಷ್ಯಂಗಕ್‍ ನೇಮಿಚಿಟ್ಟಿತ್ತುಂಡ್‍  (ಹಿಬ್ರಾ 9:27).

ನಂಗ ಎಲ್ಲಾರಯ ಚಾವ್‍ದ್‍ ಕಂಡಿತ; ಈ ಲೋಕತ್‍ಲ್‍ ನಂಗ ದೇವಡ ಕೂಡೆ ಐಕ್ಯತ್‍ಲ್‍ ಇಲ್ಲತೆ ಪೋಚೇಂಗಿ, ನಿತ್ಯ   ಬದ್‍ಕ್‍ಲ್‍ ಸಹ ನಂಗ ಅಂವೊಂಡಿಂಜ ದೂರ ಆಯಿ ಪೋಪ. ನಂಗಕ್‍ ಕ್‍ಟ್ಟುವ ಜೀವತ್‍ರ ಇನಾಮಾಯಿತ್ತುಳ್ಳ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ, ಬೋಜ, ಸತ್ಯ, ಸಮಾದಾನ ಪಿಂಞ ಸಂತೋಷ ನಂಗಕ್‍ ಕ್‍ಟ್ಟತ ಪೋಪ. ಅದಂಡ ಬದ್‍ಲ್‍ ಎಕ್ಕಾಲು, ಚಾವ್‍ರ ಇನಾಮಾಯಿತುಳ್ಳ ನೊಂಬಲ, ಇರ್‍ಟ್‍, ಒಂಟಿ ಬದ್‍ಕ್‍, ಞಾನ ಪಿಂಞ ಮನಸ್‍ ಬುಟ್ಟಿತ್‍ ಪೋಪದ್‍ ಇನ್ನತಾನದ್‍ನೆಲ್ಲ ಅನುಬವಿಚಿಡುವ.

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಒಬ್ಬನೇ ಪುದಿಯ ಪಿಂಞ ಜೀವತ್‍ರ ಬಟ್ಟೇಯಾಯಿತುಳ್ಳ ನಿತ್ಯ ಜೀವತ್‍ನ ಮನುಷ್ಯಂಗಕ್‍ ಕಾಟಿತೊಡ್‍ತ್ತಿತ್‍, ಚಾವ್‍ ಮರ್ಮತ್‍ನ ಪೊರಮೆ ಕೊಂಡ ಬಾತ್‍. ಅಂವೊ ಚಾವ್‍ನ ಗೆದ್ದಿತ್‍, ಜೀವತ್‍ನ ಪಿಂಞ ನಾಶ ಆಕತ ಬದ್‍ಕ್‍ನ ನಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಯಿಂಜ ಬೊಳಿಕ್‍ ಕೊಂಡ್‍ ಬಾತ್‍ (2 ತೀಮೊ 1:10). ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮದ್ಯತ್‍ಲ್‍ ಬೆಚ್ಚಿತೇ ಚರಿತ್ರೆ ಸುತ್ತಿಯಂಡುಂಡ್‍. ಅಂವೊ ಈ ಲೋಕತ್‍ರ ಪುಟ್ಟ್‍ನ ವಿಷಯವೇ ಚರಿತ್ರತ್‍ನ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಪಿಂಞ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಎಣ್ಣಿತ್‍ ದಂಡಾಯಿತ್‍ ಪಾಲ್‍ ಮಾಡಿತ್ತುಂಡ್‍. ಜೀವ ಪಿಂಞ ಚಾವ್‍ ಅಂವೊನ ಮದ್ಯತ್‍ಲ್‍ ಬೆಚ್ಚಿತೇ ನಡ್‌ಂದಂಡುಂಡ್‍/ಸುತ್ತಿಯಂಡುಂಡ್‍. ಎನ್ನಂಗೆಣ್ಣ್‍ಚೇಂಗಿ, ಅಂವೊ ನಂಗಡ ಪಾಪಕಾಯಿತ್‍ ಚತ್ತತ್‍, ಜನ ಅಂವೊನ ಪೂತತ್‍, ಆಚೇಂಗಿ ಅಂವೊ ದೇವಡ ಶಕ್ತೀಲ್‍ ಪಾಪತ್‍ನ, ಚಾವ್‍ನ, ನರ್‌ಕತ್‍ನ ಪಿಂಞ ಗೋರಿನ ಗೆದ್ದಿತ್‍ ಜೀವವಾಯಿತ್‍ ಎದ್ದಿತ್‍ ಬಾದ್‍. ಬಲ್ಯ ಗುಂಪ್‍ರ ಜನ ಅಂವೊ ಜೀವವಾಯಿತ್‍ ಬಂದದ್‍ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಾಂಗ್‍ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತ್ತುಂಡ್‍ ಪಿಂಞ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ ಅಂವೊ ಇಕ್ಕ ಜೀವವಾಯಿತ್‍ ಉಂಡ್ದ್‍ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್‍ತಂಡುಂಡ್‍. ನಾನ್‍ ಚತ್ತ್‌ ಪೋನ, ಆಚೇಂಗಿಯು ನೋಟ್, ನಾನ್‍ ಎಕ್ಕಾಲು ಬದ್‍ಕಿಯಂಡುಂಡ್‍. ಚಾವ್‍ ಪಿಂಞ ಪಾತಾಳತ್‍ರ ಬೀತ್‌ಕೈ ನಾಡ ಪಕ್ಕ ಉಂಡ್‍. (ಪ್ರಕಟಣೆ 1:18)

ಯೇಸು ಶಿಲುಬೇಲ್‍ ಚಾವಚಕೂ ಅಂವೊನ ತಗ್ಗಿಯಂಡತ್‍. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಂಗಾಯಿತ್‍ ಅಂವೊ ಚಾವ್‍ನ ರುಚಿ ನೋಟ್‍ಚಿ. ಚಾವ್‍ರ ಅದಿಕಾರಿಯಾಯಿತುಳ್ಳ ಸೈತಾನನ ತಾಂಡ ಚಾವ್‍ರಗುಂಡೇ ನಾಶ ಮಾಡ್‍ಚಿ.  ಇನ್ನನೆ, ಬದ್‍ಕಿಯಂಡಿಪ್ಪಕತ್ತನೆ ಚಾವ್‍ರ ಪೋಡಿಲ್‍ ಆಡಿಮೆಯಾಯಿತ್‍ ಇಂಜ ಎಲ್ಲಾ ಜನಳ ಬುಡುಗಡೆ ಮಾಡ್‍ಚಿ. (ಇಬ್ರಾಯ 2:9, 14, 15)

ಯೇಸು ಈ ಲೋಕತ್‍ಲ್‍ ಬದ್‍ಕಿಯಂಡಿಪ್ಪಕ ಜೀವತ್‍ರ ವಿಷಯತ್‍, ಚಾವ್‍ರ ವಿಷಯತ್‍ ಪಿಂಞ ನಿತ್ಯ ಜೀವತ್‍ರ ವಿಷಯತ್‍ ದುಂಬ ಬೋದನೆ ಮಾಡ್‍ಚಿ. ಅಂವೊನೇ ಅದ್‍ನ ಕಾಟಿ ತಾತ್‍. ವಾಸಿಯಾಪಕ್‍ ಕಯ್ಯತ ಕಾಯಿಲೇನ ವಾಸಿ ಮಾಡಿತ್‍, ಚತ್ತಯಿಂಗಳ ಏಪ್ಪಿಚಿಟ್ಟಿತ್‍, ಕುರುಡಂಗಳ ಕಾಂಬನೆಕೆ ಮಾಡಿತ್‍, ಕಿವ್‍ಡಂಗಳ ಕೇಪನೆಕೆ ಮಾಡಿತ್‍, ಕುಟ್ಟಂಗಳ ನಡ್‍ಪನೆಕೆ ಮಾಡಿಚಿ. ಅಂವೊಂಡ ಪಕ್ಕ ಬಂದಯಿಂಗಕ್‍ ಅದ್ಬುತವಾಯಿತ್‍ ಬೋಂಡಿಯಾನದ್‍ನ ಕೊಡ್‍ತಿತ್, ದೇವಡ ಮೇಲೆ ಬೆರಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಂಡೂಂದ್‍ ಪಡಿಪ್‍ಚಿಟ್ಟತ್‍. ಚತ್ತ ಪಿಂಞ ಎಂತಾಪಾಂದ್‍ ಉಳ್ಳ ವಿಷಯತ್‍ನ ದುಂಬ ದೈರ್ಯವಾಯಿತ್‍ ಬೋದನೆ ಮಾಡ್‍ಚಿ. ಅಂವೊ ನಂಗಡ ಪಾಪತ್‍ನ ಅಂವೊನೇ ಕುಶೀಲ್‍ ಎಡ್‍ತ್ತಿತ್‍/ಸ್ವೀಕಾರ ಅದಂಡ ತಂಡನೇನ ಶಿಲುಬೇಲ್‍ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್‍ಚಿ. ಅಂವೊನೇ ನೇರಾನ ಬಟ್ಟ, ಸತ್ಯ ಪಿಂಞ ಜೀವಾಂದ್‍ ನಂಗ ನಂಬುವಕಕಾಯಿತ್‍ ಪುನಃ ಜೀವವಾಯಿತ್‍ ಎದ್ದಿತ್ ಬಾತ್‍.

ನೇರಾನ ಬಟ್ಟೆ – ದೇವನಾನ ಅಪ್ಪಂಡ ಪಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡ್‍ ಪೋಪ ಜೀವತ್‍ರ ಬಟ್ಟೆಯಾಯಿತ್‍ ಯೇಸು ಉಂಡ್‍. ನಿತ್ಯ ಜೀವತ್‍ರ ಪೂರ್ತಿ ನಂಬಿಕೆಲ್ ನೀನ್‍ ಸಹ ಪೋಡಿಯಿಲ್ಲತೆ ಚಾವ್‍ನ ನೋಟ್‍ವಕ್‍ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟತಿಂಜಲೂ ನೀನ್‍ ಗೆದ್ದಂವೊನಾಯಿತ್‍ ಮಾಡುವಕ್‍ ಯೇಸು ಬಟ್ಟೆಯಾಯಿತ್ತುಂಡ್‍.

ಸತ್ಯ – ಸತ್ಯವಾನ ಯೇಸುರ ವಿಷಯತ್‍ನ ಮಾತ್ರವೇ ಗೊತ್ತಾಪಕ್‍ ನೀಡ ಆತ್ಮ ಏಂಗುವ. ಅಂವೋನೇ ಪಾಪತಿಂಜ ಪಿಂಞ ಪೋಡಿಯಿಂಜ ನಿನ್ನ ಬುಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ.

ಜೀವ – ಯೇಸುವೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವ. ಅದ್‍ನ ಚಾವ್‍ ಗೆಲ್ಲುವಕ್‍ ಕೈಯುಲೆ, ಚಾವ್‍ಯಿಲ್ಲತ ಪಾಪ ಇಲ್ಲತ ಜೀವತ್‍ರ ತಡೀನ ಒಂದ್‍ನ ಅಂವೊ ತಪ್ಪ.

ದುಂಬ ಬೆರಿಯ  ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‍ರ ಮೂಲಕ, ಕಾಯ್ಲೆರ ಮೂಲಕ ಅಥವ ಬಯತ್‍ ಕಾಲತ್‍ರ ಮೂಲಕ ಚಾವ್‍ರ ದೂತ ನೀಡ ಆತ್ಮತ್‍ನ ಕೇಪ. ನೀನ್‍ ನಿತ್ಯನಿತ್ಯವಾಯಿತ್‍ ಕಳಂದ್‍ ಪೋಪಕ್‍ ಮಿಂಞ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತಂಡ ಅವಶ್ಯಕತೇನ ಇಕ್ಕಲೇ ಗೇನಮಾಡ್‍. ಯೇಸು: ಚತ್ತ್‌ ಪೋನಯಿಂಗಳ ಪುನಃ ಜೀವವಾಯಿತ್‍ ಎಪ್ಪ್‍ಚಿಡುವಕ್‍ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳಂವೊನೂ ಪಿಂಞ ನಿತ್ಯ ಜೀವತ್‍ನ ತಪ್ಪಂವೊನೂ ನಾನೇ: ನಾಡ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಯಿಂಗ ಚತ್ತ್‌ ಪೋಚೇಂಗಿಯು ಪುನಃ ಬದುಕುವಾಂದ್‍ ಎಣ್ಣ್‌ಚಿ. (ಯೋಹಾನ 11:25), ಯೇಸು ಕ್ರಸ್ತನ ನಂಬಿತ್‍, ನೀಡ ಪಾಪಕಾಯಿತ್‍ ಪಶ್ಚಾತಾಪಟ್ಟಿತ್‍, ಅಂವೊನ ನೀಡ ರಕ್ಷಕನಾಯಿತ್‍ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಯೊಳಿ. ಅಕ್ಕ ಚಾವ್‍ಕ್‍ ನೀಡ ಮೇಲೆ ಏದ್‍ ಅದಿಕಾರವು ಇಪ್ಪುಲೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವವಾಯಿತ್‍ ಎಪ್ಪ್‍ಚಿಟ್ಟ ದೇವಡ ಪವಿತ್ರವಾನ ಆತ್ಮತ್‍ರಗುಂಡ್‍ ನಿನ್ನ ದುಂಬಿಚಿಡುವ.

ಬಾ, ಕೇಟಿತ್‍ ಪಡಿ. ಸತ್ಯ ನಿನ್ನ ಪಾಪಯಿಂಜಲೂ ಚಾವ್‍ಯಿಂಜಲೂ ಬುಡ್‍ಗಡೆ ಮಾಡುವ. ಚಾವ್‍ಯಿಂಜ ಪುನಃ ಜೀವವಾಯಿತ್‍ ಬಪ್ಪಂವೊನೂ, ಜೀವನೂ ಆಯಿತ್ತುಳ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿನ್ನ ಇದ್ಂಗ್‍ ಬಪ್ಪಕ್‍ ಕಾಕ್‍ವ. 

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: “ಪ್ರೀತಿಯ ಒಡೆಯನಾನ ಯೇಸುವೇ, ನಾಕ್‍ ಉಳ್ಳದ್‍ ಒರೇ ಒರ್‍ ಬದ್‍ಕ್‍, ಅದೂ ಬೆರಿಯ ಪೋಪಾಂದ್‍ ನಾಕ್‍ ಅರ್ಥ ಆಯಂಡುಂಡ್‍. ನಾನ್‍ ಒರ್‍ ಪಾಪೀಂದ್‍ ನಾಕ್‍ ಅರ್ಥ ಆಚಿ. ನಾಡ ಎಲ್ಲಾ ಸೊತ್ತ್‍ಕ್‍ ಪಿಂಞ ನಾಡ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತಯಿಂಗಕ್‍ ನನ್ನ ರಕ್ಷನೆ ಮಾಡುವಕ್‍ ಕೈಯ್ಯುಲೆ. ನಾನ್‍ ನೀಡ ಪಕ್ಕ ಒಡಂದ ಹೃದಯತ್‍ಲ್‍ ಪಿಂಞ ಪಶ್ಚಾತಾಪ ಪಟ್ಟಿತ್‍ ಬಂದಂಡುಂಡ್‍. ನಾಡ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಕಾಯಿತ್ ಪಶ್ಚಾತಾಪ ಪಡುವಿ. ದಯಬೆಚ್ಚಿತ್‍ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಚಿಟ್ಟಿತ್‍ ಕತ್ತ್‍ಚಿಡ್‍. ನಿನ್ನಿ ಕಾಂಬಕ್‍ ನನ್ನ ತಯಾರ್‍ ಮಾಡ್‍. ಆಮೇನ್‍

 

You can find equivalent English tract @

Live to die no live forever