where will you spend your eternity_Tulu1

ಊರ್‌ದ ಪಿದಯಿ ನಡತೊಂದು ಪೋದು ಸಾದಿ ತತ್ತ್‌ದ್ ಪೋಯಿನ ಒರಿ ಪ್ರೋಫೆಸರ್‌ನ ಕತೆ ಇಂಚ ಉಂಡು: ಆಯೆ ನಾಲ್ ರಸ್ತೆ ಕೂಡುನಡೆಗ್ ಬತ್ತೆ. ಅಲ್ಪ ಒರಿ ಆಣ್ ಒಂಜಿ ನಾಯಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಪೋವೊಂದಿತ್ತೆ.– ಮಗಾ ಆ ರಸ್ತೆ ಒಡೆಗ್ ಪೋಪುಂಡು? ಆಯೆ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ? ಬೊಕ್ಕ ಈ ರಸ್ತೆ ಒಡೆಗ್ ಪೋಪುಂಡು? ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಈ ದೇಗ್‌ಲಾ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನಾಯೆ. ನಿಕ್ಕ್ ದಾಲಲಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಅಪಗ ಆ ಹುಡುಗೆ ಪಂಡೆ – ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು; ಯಾನ್ ನಿನ ಲೆಕ್ಕ ದಕ್‌ಡ್ದ್ ಪೋತುಜಿ!

ಸ್ನೇಹಿತಾ, ನಿನ ಎದುರ್ಡು ನಿತ್ಯಕಾಲದ ಜೀವನ ಉಂಡು. ಈ ನಿತ್ಯಜೀವ ಇಜ್ಜಿಡ ನಿತ್ಯ ನಾಶನ, ರಡ್ಡೆಟ್ಟ್ ಒಂಜೆತ್ತ ಕಡೆಕ್ ಪೊವೊಂದುಲ್ಲ. “ಗೋರಿದ ಉಲಯಿಡ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಯೇಸುನ ಸ್ವರೊನು ಕೇನುನ ಗಳಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಲಕ್ಕ್‌ದ್ ಬರುವೆರ್. ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಜೀವೊಗಾದ್ ಪುನರುತ್ಥಾನಾಪೆರ್; ಪಡ್ಕೆ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ನಾಶನೊಗಾದ್ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಪೆರ್.” ಉಂದು ಬೈಬಲ್‌ದ ಪಾತೆರ (ಯೋಹಾನ ೫:೨೮,೨೯) ಈ ಒಡೆಗ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ್ದ್ ನಿಕ್ಕ್ ತೆರಿದುಂಡಾ? ನಿನ ನಿತ್ಯಜೀವೊನು ಓಲು ಕಳೆಪ ಪಂಡ್ದ್ ನಿಕ್ಕ್ ತೆರಿದುಂಡಾ? ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಲೋಕದ ಜೀವನದ ವಿಷಯೊಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂಗತಿಲೆನ್ ತೆರಿದುಪ್ಪರೆ ಇಯ್ಯವು. ಆಂಡ ಈ ಜೀವೊಡು ಈ ಒಡೆಗ್ ಪೋಪ ಇನ್ಪಿನವು ನಿಕ್ಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಉಪ್ಪು.

ಬೊಕ್ಕದ ಜೀವದ ವಿಷಯೊಡು ಅಲಕ್ಷೊಡುಪ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಆಂಡ ನಮ ಪೋವೊಡು ಪಂಡ್ದುಪ್ಪುನ ಜಾಗ್‌ನ್ ಆರಿಸಾವೊಲಿ. ದೇವೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ – “ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಎದುರುಡು ಜೀವೊನುಲಾ ಮರಣೊನುಲಾ ದೀತೆ……ಜೀವೊನೇ ಆರಿಸಾಲೆ.” (ಧರ್ಮೊಪದೇಶಕಾಂಡ ೩೦:೧೯) ನಿನ ಜೀವನದ ಕಡೆತ ಜಾಗ್‌ನ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ್ದ್ ಈ ಬಯಕುವಡ, ಈ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನವು ಉಂದೇ:

ಸಮಾಧಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕದ ಜಾಗ್‌ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪರಲೋಕ (ಸ್ವರ್ಗ) ಅತ್ತ್‌ಡ ದೇವೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಪಂಡ್ದ್, ಅವು ಬೊಲ್ಪುದ, ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗ್, ಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನಲಾ ಸಂತೋಷಲಾ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗ್. ದೇವೆರೆ ಸನ್ನಿದಾನೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಜೀವನ. ನಂಕಾದ್ ಆರ್ ದೀತಿನ ಮಾತ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಲೆನ್ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನವು. ಸಾಮಾನ್ಯ ನರಮಾನಿಗ್ ಉಂದು ಮಾತ ತೆರಿಯುಜಿ. ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡ ಸತ್ಯವೇದ ಪನ್ಪುಂಡು – “ದೇವೆರ್ ತನನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನಾಕ್ಲೆಗಾದ್ರ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್ ದೀತಿನೆನ್ ಕಣ್ಣ್ ತೂತುಜಿ, ಕೆಬಿ ಕೇಂಡ್ದ್‌ಜಿ, ನರಮಾನಿ ಬುದ್ಧಿಗ್‌ಲಾ ತೋಜಿದಿಜಿ.(೧ಕೊರಿಂಥ ೨:೯) ದೇವೆರೆ ರಾಜ್ಯದ ಗುಟ್ಟುಲೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ತೆರಿಯೊಲಿ? “ಆಕಾಶ, ಭೂಮಿಲೆನ್ ಕರ್ತವೆ ಆಯಿನ ಈ ………ಬುದ್ಧಿವಂತೆರೆಗ್‌ಲಾ ಜ್ಞಾನಿಲೆಗ್‌ಲಾ ಉಂದೆನ್ ಮದೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪ್ರಕಟ  ಮಲ್ತ್‌ದ.” ಪಂಡ್ದ್ ಸತ್ಯವೇದ ಪನ್ಪುಂಡು. (ಮತ್ತಾಯ ೧೮:೩) ಅಂಚಾದ್ ಪ್ರೀಯ ಸ್ನೇಹಿತಾ, ಈ ನಿನ ಮಿತ್ತ್‌ದ್ ಸ್ಥಾನೊಡ್ದು ತಗ್ಗಾವೊಂದು ತಿರ್ತ್‌ಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ನಿನನ್ ತಗ್ಗಾವೊಂದು ಕರ್ತವೆ ಆಯಿ ಯೇಸು ಕಡೆಕ್ ತಿರ್ಗಿಯಡ, ನಿಕ್ಕಾದ್ ನಿತ್ಯತ್ವೊಡು ಕಾತ್‌ ದೀತಿನ ಮಾತೆನ್ ಈ ತೆರಿಯೊನ್ವ. ಕರ್ತವೆ ನಿಕ್ಕ್ ಆ ಜಾಗ್‌ಗ್ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿನ್ ತೋಜಾವೆ.

ನಿತ್ಯತ್ವದ ನನೊಂಜಿ ಜಾಗ್ ನರಕ ಉಂಡು. ಅವು ಕತ್ತಲೆದಲಾ ದುಃಖದವುಲಾ ಆದುಪ್ಪು ಜಾಗ. ಕರ್ತವೆ ಆಯಿ ಯೇಸುನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ದಿನುಕುಲು ಅಲ್ಪ ನಿತ್ಯೊಗುಲಾ ಯಾಪನೆಡುಪ್ಪುವೆರ್. ಈ ಜಾಗ್ ಸೈತಾನಗ್‌ಲಾ ಆಯನ ದೂತೆರೆಗ್‌ಲಾ ತಯಾರ್ ಆತಿನವು; ಅಕ್ಲೆನ ಸ್ವಭಾವ,ದುಷ್ಟ ಕೆಲಸೊಡ್ದಾದ್ ಅಕುಲು ಈ ನರಕದ ತೂಕು ಪೋಪೆರ್ (ಮತ್ತಾಯ ೨೫:೪೧) ನರಮಾನಿಲು ಸೈತಾನ ಬೆರಿಯೆ ಪೋವೆರೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊಂಡೆಡ, ಈ ಲೋಕದ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದುಪ್ಪು ಸೈತಾನಗ ತಕ್ಕ ನಡತೆಡ, ತನ ಶರೀರ – ಮನಸ್ಸ್‌ಲೆ ದುರಾಸೆಗ್ ಒಳಗಾಯೆಡ ಆಯೆ ಸೈತಾನಡೊಪ್ಪ ಉಂದೇ ಜಾಗ್‌ಗ್ ಪೋಪೆ. (ಎಫೆಸ ೨:೨,೩) ದುಷ್ಟನ ಪಡ್ಕೆಂತಿನವು ಆಯನ್ ಕೊನೊಪುಂಡು; ಆಯನ ಪಾಪದ ಸಂಕಲೆನೇ ಆಯನ್ ಕಟ್ಟುಂಡು (ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ೫:೨೨) ನರಕೊನು ಮರಣ ಪಂಡ್ದ್‌ಲಾ ಪನ್ತಂಡ್ (ಪ್ರಕಟಣೆ ೨೧:೮) ಅವು ಪಾಪೊಗಾದ್ ನಿಕ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಸಂಬಳ (ರೋಮಾ ೬:೨೩) ಶರೀರ ಸ್ವಭಾವೊಗು ಒಳಗಾಪಿನವು ಮರಣನೇ. (ರೋಮಾ ೮:೬) ಪಾಪದ ದುರಾಸೆಲೆಡ್ ಬದುಕುನವು ಮರಣನೇ.(೧ತಿಮೊಥಿ ೫:೬) ಇಂಚ ಸಾವು ನಿನನ್ ಒಂತೊಂತೆನೇ ದಿಂಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು.

ದೇವೆರೆನ್  ನಂಬುನಕುಲು ಅಂದಂಡ ಅಂಗಿಕಾರ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಈ ನಿತ್ಯ ಬೇನೆಡ್ದ್ ತಪ್ಪಾವೊಂದು ನಿತ್ಯ ಜೀವೊಗು ಸೇರೊಡು ಪಂಡ್ದೇ ಯೇಸು ಈ ಲೋಕೊಗು ಜತ್ತ್‌ದ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ತನ ನೆತ್ತೆರ್‌ನ್ ನಂಕಾದ್ ಗುತ್ತುದೆ. ಆಯನೇ ಮಾರ್ಗಲಾ, ಸತ್ಯಲಾ, ಜೀವಲಾ ಆದುಲ್ಲೆ (ಯೋಹಾನ ೧೪:೬) ಮಗನ್ (ಯೇಸುನು) ನಂಬುನಾಯಗ್ ನಿತ್ಯಜೀವ ಉಂಡು; ನಂಬಂದಿನಾಯೆ ಜೀವೊನು ತೂವಯೆ; ಆಂಡ ದೇವೆರೆ ಕೋಪ ಆಯ ಮಿತ್ತ್ ನಿಲೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. (ಯೋಹಾನ ೩:೩೬)

ಉಂದೆನ್ ಓದುನಕುಲೇ, ನಿಕುಲೆ ಸಾದಿಡ್ ಒಂತೆ ಉಂತುಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೇ ಪ್ರಸ್ನೆ ಪಾಡೊನುಲೆ – “ಯಾನ್ ಒಡೆಗ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ? ಸಾವುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ವಾ ಜಾಗ್‌ಗ್ ಮುಟ್ಟುವೆ?” ಈ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಾದಿಡ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲನಾ ಪಂಡ್ದ್ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ತೊನುಲ.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಪ್ರೀತಿದ ಕರ್ತವೆ ಆಯಿ ಯೇಸೋ, ಯಾನ್ ನಿನನ್ ಎನ ಸ್ವಾಮಿ ಆದ್‌ಲಾ ರಕ್ಷಕೆ ಆದ್‌ಲಾ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆ. ಎನ ಆತ್ಮದ ಉಲಯಿ ಬಲ್ಲ . ಎನ ಮಾತ ಪಾಪೊಲೆಗ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲ. ಎನನ್ ನಿತ್ಯಜೀವೊಗು ಯೋಗ್ಯದಾಯೆ ಆದ್ ಮಲ್ಪುಲ. ಆಮೆನ್.

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಪರಲೋಕದ ಉಲಯಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಹಿಮೆದಲಾ ಪೊರ್ಲುದಲಾ ಜಾಗ್‌ಲು ಉಂಡು.
You can find equivalent English tract @

Where will you spend your eternity ?