14 / 100

Peace be you unto_Konyak1

Download PDF Tracts

Chingmei Nang Tang Me (Peace Be Unto You)

Chingmei-a hangshi  meipu ngao. Kahta mongjang lili-e chingmei tüolak jingne waowe teih nang. Kahta haja tokte haja-e chingmei yam nang, hüpoi haja tokte haja lemnyu  khao pushin-e chingmei teman phei jai ngoh nang . Hakpu kai-e chingmei shak-e yeok, konjong kai-e tüo-e yeok, hüyange dehe nahlangpu kai-ye jam-pu yeok .Hatüo chingmei ya nange-o yam ngoh  neok hüpoi nange yetüo  .Nang me chingmei yengoh pu kai-e nang lahwangpu  aiha te haoya,  yejeküma-a nang üyin nühoi yengoh pupa shümei she nange teih ya? Taiwai ümeng hahpu (drug) me nang chingmei yamne ok hüpoi aope  tawai wong küm lakeih nangme  pu chingmei-a wangnyang kih-e mah tei külak hatao-a shing okpu ngao ting ngoh nang. Chingmei tüo lak jingne kahta ütam-a tawai ümei hei yoya ( ken mong wongnang e Üting pa yampu lam jane pümtangta tükpu ok-e thremlei yahpu) yahnang . Ü-owe molipalan-e tok-e lei wante kahta lekeng penmetet(18) tok te  aohi-e T.M jon pu ngoh lakei  iman  a juteih mongshang thremlei ye yah pu lan phei shenyei she ngoh nang she shinge yah. Kahta  ütama aiha phei yengohhupu yoi shaha  ngohhopu mongjang-o peinang .Nyihjeih she pei pu shangshih me temanne chingmei hei jumeiwanna yetüo okpu ne mengma-a hanghi wongpong kahtok nyu me üyin jing ngoh  pu a?

Teman-e hatüo ngao (track) nyan puwa teman-e nangte ütingpa me hüyange hipak lao we chingmei phalak Kahta ja shehao tamhu pu jiengne nyan pu ngohnang. Hatao kahta-e i “,, Chingmei taowe numan phei angnang .Ü chingmei taowe numante yepha. Numan mong tahshang hüyange  tahnyam.” Hatüo ngao –a jajangjapu ngao yeje ,hüpoi tüman jingne  üyin phen phapu tüman te  I ye kenpu hei paotük lakjingne pei pu pa I ngao ngoh nang .Hatüo kahta teman-e yeyah pu ne mengma-a alao  aohi ye-o chingmei yepha oklak .Nang te chingmei pha lak jingne aohi-o yakme-o yenang hüyange aohi o jampu a nang te yepha oklak. Ite chingmei Ahngpa she nyiknang, Ite Jesu she min nang.

Hangke kahta ja-e yenang pu kahta mepu chingmei tüolak? Hatüo-wa üting yeje she nang-e I ne ok. Nang-e üting yelak pu nang üno kai-e iphei yannang hüyange iye pha yahpuyoi chingmei nang-e yetao pe ngohne ok . Hüpoi nang-e Jesu –a üting üja she üting lakpu ne mengma-a chingmei tüolak.Nange yeong mei ye shingnang hanghi pa mei nang hüyange hanghi  pa yemei she. Hüpoi hanghi pa ngao  ting ngoh yapeih hatüo te nang na shong yang-e ye ngoh pu jingne üting pa me nang  mongjang te iye chingmei pha lak jingne I wante nange yejai. Hatüo it shem me ngao pu (quotation) te üjing ha teihe lei hah,ngaoleng hükih ngohnang “Numan nehi Ü-ngaokenglan jai ma-a ! Hüma-a aope-o  ye-ipu yengyin kih-e numan jingne chingme yüt hahshepu! ok pupa–a yengching ya yungpu  kih-e numan tangte peihah shepu! Temane teman ünu janma-a temante teman ünu winlak hüyange yejao yeshapu üshei mepu teman jaowe tamphalak ime monghümlak hüyange ütingpa ngohnang.”

Hatüo  nangme  ngoh nang. Üting me nang-e  chingmei tüohu küma nang ünu she nange hanghi shing huyange ling hatüo mepu nang monglüp tüoh hüyange Kahwang te ünu jan tüoh. Nang hüyange tao jingne I tangpem me li yang ki hatüo jingne I ye nang ünu win tam oklak ngohnang .Nang tumyah Kahwange I pu ngao khongkumpu jaiyah tüo me nakshih nange teih pu shine she aopeo ükum yenangpu üting pa chingmei nang-e tüo lak .Aope nang ünu  win tum lakeih Jesu  a üting pa chingmei Ahngpa she nang-e shing yah lak .

Jesu-a teman jingne tangpem me shaoshi pu phei tangpem me takke toi yangki  hatüo-a teman ünumepu yinlak jingne hüyange chingmei pha lak jingne  sha-a yeje hüpoi teman dakpu hayange daktin pu mepu yinlak jingne ngoh nang . Aope nange Jesus khrista-a nang yinyi pa she nang-e yah oklak kei nang ünu sha-a wintamlak yeji hüyange nang yaha me chingmei sha-a pha lak jeye hapoi nang Iy mei me meitum pu tüolak. Hatüo kihpu üpong tüoyang-e ahngpa David-e hüke I . “Youngwangpa te yihlutüoh hüyange nang dak tin khongküm  wintam nang hüyange nang  daktin khongküm meitam nang ”.Aope nang chingmei ahngpa Jesu khrista phei hao lakkeih, nang mongjang mepu mongshang pu hüyange  shaoshi üyong khongkum lanta-akke hüke hei mah teikülak .Nang üyin kaiye nahoi hokwepu , khahteih pu kahtoknyu me chingme yah-e pei oklak ngoh nang.

            Yoppu: Youngwangpa Jesu nang-a chingmei angpa ngohnang, nangmepu pu chingmei yahkei, tao-e shingyangki ü ünu kai-e tao nangmepu yan pu ngohnang chingmei lumling-e üte ümeng winpha, hüyang-e nang-e nunushepu ümongjang jao tampha. Tunyih tao-e nang-a ü Kahwang hüyang-e ü yinyepupa she taowe mongnang. Nang-e hanghe I taoe hatüo ling lak jingne tao tumyang-e ngoh nang ki. Hüpoi üte jampha hüyang-e nangmepu  pu chingmei yahkei. Amen.

 

You can find equivalent English tract @

Peace be unto you