The-one-who-gave-his-life-for-you_Kodava1

 

ದೇವ ಮನುಷ್ಯನ ತಾಂಡ ರೂಪತ್‍ಲ್‍ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್‍ಚಿ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ದೇವಡ ಕೂಡೆ ಐಕ್ಯತ್‍ಲ್‍ ಇಂಜತ್‍. ಅಂವೊಂಗ್‍ ಸಮಾದಾನ, ಅಂವೊಂಡ ಒಳಲ್‍ ಸಂತೋಶ ಪಿಂಞ ತಡಿಲ್‍ ಒರ್‍ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲತೆ ಚಾಯಿ ಇಂಜತ್‍. ಆಚೇಂಗಿ ಅಂವೊ ಪಾಪ ಮಾಡ್‍ನಗುಂಡ್‍, ದೇವಡ ಕೂಡೆ ಇಂಜ ಐಕ್ಯ, ಸಮಾದಾನ ಪಿಂಞ ಅಂವೊಂಡ ಒಳಲ್‍ ಇಂಜ ಸಂತೋಷತ್‍ನ ಕಳೆಂದ್‍ರ್‍ತ್‍. ಅಂವೊ ದುಕ್ಕಕ್‍ ಅಡಿಮೆಯಾಯಿತು, ತಡಿಲ್‍ ಕಾಯಿಲೆಕ್‍ ಅಡಿಮೆಯಾಯಿತ್ ಆಚಿ. ಅಂವೊಂಡ ಆತ್ಮತ್‍ಲ್‍, ಶರೀರತ್‍ಲ್‍ ಪಿಂಞ ಮನಸ್‍ಲ್‍ ಅರಾಮ್‍ ಇಲ್ಲತ್ತಂವೊನಾಯಿ ಪೋಚಿ. ಅನ್ನನೆ ಇಂಜ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಪಾಡುವಕಾಯಿತು, ಅಂವೊ ಕಳೆಂದದ್‍ನ ಪುನಃ ಅಂವೊಂಗ್‍ ಕೊಡ್‍ಪಕಾಯಿತು, 2000 ಕಾಲಕ್‍ ಮಿಂಞ ನಂಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್‍ನ ದೇವ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಂಡ ಪೆದತ್‍ಲ್‍ ತಡಿಲ್‍ ಪಿಂಞ ಚೋರೆಲ್‍ ಒರ್‍ ಮನುಷ್ಯನಾಯಿತ್‍ ಪುಟ್ಟ್‍ಚಿ. ಅಂವೊ ಪಾಪ ಇಲ್ಲತೆಂವೊನಾಯಿತ್‍ ಪುಟ್ಟ್‍ಚಿ. ಪಾಪ ದುಂಬ್‍ನ ಲೋಕತ್‍ಲ್‍ ಪಾಪ ಇಲ್ಲತೆ ಬದ್‍ಕಿತ್‍, ಎಲ್ಲಾ ಜನಕ್‍ ನಲ್ಲದ್‍ ಮಾಡುವಕಾಯಿತ್‍ ಗ್ರಾಮಗ್ರಾಮವಾಯಿತ್‍ ಪಟ್ಟಣಪಟ್ಟಣವಾಯಿತ್‍ ಸುತ್ತುವಕಿಂಜತ್‍. ಅಂವೊ ಕುರುಡಂಗಕ್‍ ಕಣ್ಣ್‍ ಕಾಂಬನೆಕೆ ಮಾಡ್‍ಚಿ. ಕಿವ್‍ಡಂಗ ಕೆಮಿ ಕೇಪನೆಕೆಯು, ಮೂಗಂಗ ತಕ್ಕ್‍ ಪರಿವನೆಕೆಯು ಮಾಡ್‍ಚಿ. ಅಂವೊ ಕುಷ್ಟರೋಗಿಯಳ ವಾಸಿ ಮಾಡಿತ್‍, ಕೂಳಿ ಪುಡುಚಯಿಂಗಕ್‍ ಕೂಳಿನ ಬುಡುತಿತ್‍, ಗರಿಬಂಗಕ್‍ ನಲ್ಲ ಸುದ್ದಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್‍ಚಿ.

ಚೋರೆನ ಚೆಲ್ಲತೆ ಪಾಪಕ್‍ ಮನ್ನಿಪ್ಪ್‍ ಇಲ್ಲೆ. ದೇವಡ ಕಾನೂನ್‍ರ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮತ್‍ರ ವಿಮೋಚನಕ್‍ ಚೋರೆರಗುಂಡ್‍ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಆಪ. ಅನ್ನನೆ, ನಂಗಡ ಒಡೆಯನಾನ ಯೇಸು ಈ ಮನುಶ್ಯಕುಲಕ್‍ ಅಂವೊಂಡ ಚೋರೆನೆ ಚೆಲ್ಲುವಕ್‍ ತಿರ್ಮಾನ ಮಾಡಿತ್‍ ಅಂವೊನ ಅಂವೊನೇ ಶಿಲುಬೇಲ್‍ ಚಾವಕಾಯಿತ್‍ ಒಪ್ಪ್‍ಚಿಟ್ಟತ್‍. ರೋಮ ರಾಜ್ಯತ್‍ರ ಪಡೆಯಾಳಿಯಂಗ ಯೇಸುನ ಅಂಗುಲ ಅಂಗುಲವಾಯಿತ್‍ ನೊಂಬಲ ಪಡ್‍ತ್‍ಚಿ; ಅಂವೊಂಡ ಮಂಡೆರೆ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳ್‍ರ ಕಿರೀಟ ಇಟ್ಟತ್‍; ಕೋಲ್ಲ್‍ ಪೊಜ್ಜಿತ್‍, ಚಾಟಿಲ್‍ ಪೊಜ್ಜಿತ್‍ ಪಿಂಞ ಅಂವೊನ ಶಿಲುಬೇಲ್‍ ಇಟ್ಟಿತ್‍ ಮೂಂದ್‍ ಆಣಿಲ್‍ ತೂಕ್‍ಚಿ.

ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲತೆ, ಪಾಪ ಮಾಡತೆ ಪಿಂಞ ಪಾಪವೇ ಇಲ್ಲತಂವೊನಾನ ಒಡೆಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಗಡ ಅಕ್ರಮಕಾಯಿತ್‍ ಗಾಯಪಟ್ಟತ್‍. ನಂಗಡ ಪಾಪಕಾಯಿತ್‍ ಅಂವೊನ ಜಜ್ಜತ್‍. ನಂಗಕ್‍ ಸಮಾದಾನ ಕ್‍ಟ್ಟ್‍ವಕಾಯಿತ್‍ ನಂಗಡ ದಂಡನೆ ಅಂವೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬುದ್ದತ್‍. ಪಾಪತ್‍ರ ಸಂಬಳ ಚಾವ್‍. ಮನುಷ್ಯಂಗಡ ಮೇಲೆ ಬಪ್ಪಕಿಂಜ ಶಿಕ್ಷೆನೆ ಒಡೆಯನಾನ ಯೇಸು ತಾಂಡ ಮೇಲೆ ಎಡ್‍ತ್ತಿತ್‍, ಶಿಲುಬೇಲ್‍ ನಂಗಡ ಪಾಪಕಾಯಿತ್‍ ಚತ್ತತ್‍.

ಆಚೇಂಗಿ, ನಂಗ ಪಾಪಿಯಳಾಯಿತ್‍ ಇಪ್ಪಕಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಗಕಾಯಿತ್‍ ಚತ್ತಗುಂಡ್‍, ದೇವ ನಂಗಡ ಮೇಲೆ ಬೆಚ್ಚಿತಿಂಜ ಪ್ರೀತಿ ಎಚ್ಚಕ್ ಬಲ್ಯದ್ಂದ್‍ ಇದ್‍ಂಡ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಪ. (ರೋಮ 5:8) ಒಡೆಯನಾನ ಯೇಸು ಶಿಲುಬೇಲ್‍ ಚತ್ತದ್‍ ಮಾತ್ರವಲ್ಲತೆ, ಅಂವೊ ಮಿಂಞಲೇ ಎಣ್ಣಿತಿಂಜನೆಕೆ ಚಾವ್‍ ಪಿಂಞ ನರಕತ್‍ನ ಮೂಂದನೆ ದಿವಸತ್‍ಲ್‍ ಗೆದ್ದಿತ್‍ ಜೀವವಾಯಿತ್‍ ಪುನಃ ಬಾತ್‍. ಜೀವವಾಯಿತ್‍ ಎದ್ದಿತ್‍ ಬಂದಂವೊ, ಎಲ್ಲಾ ಪರಲೋಕಕೂ ಬಲ್ಯದಾನ ಸ್ಥಾನತ್‍ನ ಪಡಂದಿತ್‍, ನಂಗಕಾಯಿತ್‍ ಬದ್‍ಕಿಯಂಡುಂಡ್‍.

ಪ್ರೀತಿರ ಚಂಙಾದಿಯೇ! ನೀಕಾಯಿತ್‍ ಯೇಸು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟತ್‍ನ ಪಿಂಞ ನೊಂಬಲತ್‍ನ ದ್ಯಾನ ಮಾಡುವಕ, ನೀಡ ಕಲ್ಲ್ ಹೃದಯ ಕರುಗಿ ಪೋಪ. ನೀನ್‍ ಕಾಣ್ಣೀರ್‍ ಬುಟ್ಟಿತ್‍: ಒಡೆಯನೇ, ನಾನ್‍ ಮಾಡ್‍ನ ಪಾಪಕಾಯಿತ್‍, ನೀಡ ತಕ್ಕ್‍ನ ಮೀರ್‌ನಂಗಾಯಿತ್‍ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಚ್ಚಿಡ್ಂದ್‍ ಕೇಟತೇಂಗಿ, ಅಂವೊ ನಿನ್ನ ಮನ್ನಿಚಿಟ್ಟಿತ್‍, ನೀಕ್‍ ಸಮಾದಾನ, ಸಂತೋಷ ಪಿಂಞ ಅರಾಮ್‍ ತಪ್ಪ. ದೇವಡ ವಾಕ್ಯ ಇನ್ನನೆ ಎಣ್ಣುವ: “ದೇವಡ ಮೋಂವೊನಾನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಂಡ ಚೋರೆ ನಂಗಡ ಸಕಲ ಪಾಪತ್‍ನ ಶುದ್ದ ಮಾಡ್‍ವ. ನಂಗ ನಂಗಡ ಪಾಪತ್‍ನ ನೇರಾಯಿತ್‍ ಅಂವೊಂಡ ಪಕ್ಕ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್‍ಚೇಂಗಿ; ಅಂವೊ ನಂಗಳ ಮನ್ನಿಚಿಡುವಕ್‍ ನಂಬಿಕಸ್ತನು, ನೀತಿವಂತಂವೊನಾಯಿತು ಉಂಡ್. (1 ಯೋಹಾನ 1:7-9)

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಗಡ ಪಾಪಕಾಯಿತ್‍ ಮಾತ್ರವಲ್ಲತೆ, ನಂಗಡ ಕಾಯಿಲೆಕಾಯಿತೂ ಶಿಲುಬೇಲ್‍ ಚತ್ತತ್‍. ಅಂವೊ, ತಾಂಗ್‍ ತಾನೆ ನಂಗಡ ಕಾಯಿಲೆನ ಎಡ್‍ತಿತ್‍, ರೋಗತ್‍ನ ವಾಸಿ ಮಾಡ್‍ಚಿ. (ಮತ್ತಾಯ 8:17) ಅಂವೊಂಡ ಗಾಯಯಿಂಜ ನಂಗ ವಾಸಿಯಾಚಿ  (ಯೆಶಾಯ53:5 )

ಮನುಷ್ಯಂಡ ಪಾಪತ್‍ರಗುಂಡ್‍ ಅಂವೊಂಗ್‍ ಶಾಪ ಕ್‍ಟ್ಟ್‍ಚಿ, ಶಾಪತ್‍ರಗುಂಡ್‍ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂವೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬಾತ್‍. ಒಡೆಯನಾನ ಯೇಸು ನಂಗಡ ಕಾಯಿಲೆನ ಅಂವೊಂಡ ಮೇಲೆ ಶಿಲುಬೇಲ್‍ ಎಡ್‍ತಂಡತ್‍. ಅಂವೊಂಡ ಗಾಯತ್‍ರಗುಂಡ್‍ ನಂಗ ವಾಸಿ ಆಚೇಂದ್‍ ನಂಗ ನಂಬ್‍ಚೇಂಗಿ, ನಂಗ ಓರ್‍ ಕಾಯ್ಲೆ ಸಹ ಇಲ್ಲತ ಬದ್‍ಕ್‍ನ ಬಾಳ್‍ವಕ್‍ ಆಪ.

ನಾಡ ಚಂಙಾದಿಯೇ! ಒಡೆಯನಾನ ಯೇಸು ನೀಕಾಯಿತ್‍ ಚತ್ತಿತ್‍, ಪುನಃ ಜೀವವಾಯಿತ್‍ ಚಾವ್‍ಯಿಂಜ ಎದ್ದಿತ್‍ ಬಂತ್‍, ನೀಕಾಯಿತ್‍ ಬದ್‍ಕಿಯಂಡುಂಡ್ಂದ್‍ ನೀನ್‍ ನಂಬ್‍ಚೇಂಗಿ, ಅಂವೊಂಡ ಚೋರೆನೆಗುಂಡ್‍ ಪಾಪತಿಂಜ ಪಿಂಞ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂಜ ನೀಕ್‍ ಬುಡುಗಡೆ ಕ್‍ಟ್ಟುವ. ನೀನ್‍ ಪರಲೋಕತ್‍ಲ್‍ ಎಕ್ಕಾಲು ಬಾಳುವಕಾಯಿತ್‍, ಒರ್‍ ಪವಿತ್ರವಾನ ಬದ್‍ಕ್‍ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಳುವಕ್‍ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಲ್‍ ಕಾಕಿಯಂಡುಂಡ್‍.

 

ಒಡೆಯನಾನ ಯೇಸುರ ಚಾವುರ ಮೂಲಕ ಕ್‍ಟ್ಟುವ ಈ ಬಲ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಕ್‍ ಕ್‍ಟ್ಟಂಡೂಂದ್‍ ಕುಶಿ ಉಂಡೇಂಗಿ, ಅಡಿಲ್‍ ಉಳ್ಳ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನೆ ಮಾಡ್‍.

ಒಡೆಯನಾನ ಯೇಸುವೇ, ನಾನ್‍ ಮಾಡ್‍ನ ಪಾಪಕಾಯಿತ್‍ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲೆಬೇಲ್‍ ನೀನ್‍ ಚತ್ತಿಯೇಂದ್‍ ನಾನ್‍ ನಂಬುವಿ. ದಯಬೆಚ್ಚಿತ್‍ ನಾಡ ಪಾಪತ್‍ನ ಮನ್ನಿಚಿಡ್‍. ನೀಡ ಚೋರೆಯಿಂಜ ನನ್ನ ಶುದ್ದಪಡುತಿತ್‍ ಪವಿತ್ರವಾಯಿತ್‍ ಮಾಡ್‍. ನಾನ್‍ ನಿನ್ನ ನಾಡ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಯಿತ್‍, ದೇವನಾಯಿತ್‍ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಿ. ಇಂದ್‍ಯಿಂಜ ನಾನ್‍ ನೀಡ ಕುಂಞಿಯಾಯಿತ್‍ ಬದ್‍ಕ್‍ವಿ. ಆಮೇನ್‍.

 

You can find equivalent English tract @

The one who gave his life for you