Live to die_Tulu1

ವಿಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯೊಲೆಡ್ ದುಂಬು ಪೋತುಂಡು; ಆಕಾಶೊಡುಪ್ಪು ಗ್ರಹೊಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಪಿನಾತ್ ಮುಟ್ಟ

ಆದುಂಡು. ಆಂಡ ಸಾವುದ ವಿಚಾರ ನನಲಾ ಹೆಚ್ಚ್ ತೆರಿದಿಜ್ಜಿ. ಸಾವುದ ಸಂಗತಿನಾವಡ್, ಸಾವುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾನೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರೊಡು ವೈದ್ಯೆರ್, ವಿಜ್ಞಾನಿಲು, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಲು ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಯೊಂದೆರ್. ನರಮಾನಿ ಶರೀರದ ಈ ಭೂಮಿಡ್ ಒಂತೆ ಕಾಲ ಉಪ್ಪುನ ವಿಚಾರೊಡು ಪ್ರಳಯೊಳೆ ವಿಚಾರೊಡು ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಏಪಲಾ ಪೊಸಪೊಸ ವಿಚಾರೊಲೆಡ್ ಲೋಕೊಗು ತೆರಿಪಾವೊಂದುಪ್ಪುವೆರ್. ಅಂಡ ನರಮಾನಿಗ್‌ ತಪ್ಪಂದೆ ಈ ಸಾವುದ ವಿಚಾರೊಡು ಒಂತೆ ಮಾತ್ರ ತೆರಿದುಂಡು. ಸಾವುದ ವಿಚಾರ ತೆರಿಯೊನರೆ ಆಶಕ್ತಿ ಆವಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು, ಪಂಡಿತೆರೆನ್ ಸೇರಾದ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಈ ಸಾವು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಪಿನವೇ ಆದುಂಡು, ಬೇನೆ ದುಃಖ, ಸೀಕ್, ಗಾಯ, ಪೋಡಿಗೆ, ನಿರಾಶೆ, ಉಡ್‌ಲ್‌ದ ದುಃಖ, ಕೊರತೆ ಮಾತಲಾ ನಮ ಈ ಲೋಕೊಡು ಸಾವು ಬತ್ತ್‌ದ್ ನಮನ್ ಈ ಜೀವಿತೆರೆ ಲೋಕೊಡ್ದು ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ನಂಕ್ ಏಪಲಾ ಉಪ್ಪು. ಒರಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡ್ದ್ ಪಿದಯಿ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಈ ಲೋಕದ ಬೊಲ್ಪುನು ತೂನಗನೇ ಸಾವುದ ದಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು, ಸಾವು ನಂಕ್ ಇಷ್ಟ- ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪನಿಯೆರೆಗೇ ಇಜ್ಜಿ, ಸತ್ಯವೇದ ಪನ್ಪುಂಡು – “ಮಾತೆರ್‌ಲಾ ಪಾಪ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ದೇವೆರೆ ಮಹಿಮೆಡ್ದ್ ದೂರ ಪೋತೆರ್.” (ರೋಮಾ3:23) “ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ ರೋಮಾ 6:23) “ ಒಂಜೇ ಸರ್ತಿ ಸೈಪಿನವುಲಾ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯಾಯತೀರಿಕೆಲಾ ನರಮಾನ್ಯೆರೆಗ್‌ ನೇಮಕ ಆದುಂಡು.” (ಹೆಬ್ರಿಯೆರ್9:27) ನಮ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲಾ ಸೈಪನೇ ನಮ ಈ ಲೋಕೊಡು ದೇವೆರೆಡ್ದ್ ದೂರ ಇತ್ತಂಡ ನಿತ್ಯಕಾಲೊಡುಲಾ ಆಯಡ್ದ್ ಪ್ರತೇಕ ಆದೇ ಉಪ್ಪುವ. ಜೀವದ ಉಡಿಗೆರೆಲಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷ, ಸತ್ಯ, ಸಮಾಧಾನ, ಆನಂದೊಲೆಡ್ದ್ ನಮ ನಿತ್ಯಕಾಲೊಗು ದೂರಾದ್ ಸಾವುಲಾ ಐತ ಒಟ್ಟುದ ಕತ್ತಲೆ ಒಂಟಿತನ, ನಾಚಿಕೆ, ನಿರಾಶೆಲೆಡ್ ಉಂದೆನ್ ಮಾತ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುವ.

ಈ ಸಾವುದ ರಹಸ್ಯೊನು ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಬುಡುಪಾದೆ, ಜೀವಲ, ನಿತ್ಯತ್ವಲಾ ಉಪ್ಪುನ ಪೊಸ ಜೀವೊನು ನಂಕ್ ತೆರಿಪಾದೆ – ಆಯನೇ ನಮ ರಕ್ಷಕೆ ಆದುಪ್ಪು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. “ಆಯೆ ಸಾವುನು ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಪಾಡ್ದ್ ಸುವರ್ತಮಾನೊಡ್ದು ಜೀವೊನುಲಾ ನಿರ್ಲಯತ್ವೊನುಲಾ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕನತೆ.”(2ತಿಮೋಥಿ 1:10) ಚರಿತ್ರೆ ಆಯ ಸುತ್ತ ಉಂಡು; ಆಯೆ ಈ ಲೋಕೊಗು ಬತ್ತಿ ದಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಕಾಲೊನು ರಡ್ಡ್ ಭಾಗ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿ.ಶ. ಪಂಡ್ದ್ ಆಂಡ್. ನಮ ಪಾಪೊಲೆಗಾದ್ ಆಯೆ ಸೈತ್‌ದ್, ಕೊಂತುದಿನಾಯೆ ಆದ್, ದೇವೆರೆ ಬಲೊಟು ಪಾಪ, ಮರಣ, ನರಕ, ಗೊರಿ ಮಾತೆತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಜಯ ಹೊಂದುದಿನಾಯೆ ಆದ್ ಲಕ್ಕ್‌ದ್ ಬತ್ತೆ. ಆಯೆ ಲಕ್ಕ್‌ದ್ ಬತ್ತಿನೆಕ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶಿಷ್ಯೆರ್ ಸಾಕ್ಷಿದಕುಲಾಯೆರ್; ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಇತ್ತೆಲಾ ಜೀವೊಡುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ಇಡೀ ಲೋಕೊಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್, “ಯಾನ್ ಸೈತಿನಾಯೆ ಆದಿತ್ತೆ. ಇಂದಾ ಎನೀತೇನಿಗ್‌ಲಾ ಬದುಕುನಾಯೆ ಆದುಲ್ಲೆ. ಅಂದ್, ಮರಣದವುಲಾ, ಪಾತಾಳದವುಲಾ ಬೀಗದ ಕೈ ಎನಡ ಉಂಡು.(ಪ್ರಕಟಣೆ 1:18)

ಯೇಸು ಕ್ರುಸ್ಸುದ ಸಾವು ಮುಟ್ಟಲಾ ತನನ್ ತಗ್ಗಾವೊಂಡೆ. ಪ್ರತಿ ನರಮಾನಿಗಾದ್ರ ಆಯೆ ಸಾವುದ ರುಚಿ ತೂವೊಡಾಂಡ್.” ಆಯೆ  ಮರಣೊಡ್ದು ಮರಣದ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತಿನಾಯನ್ ಪಂಡ ಸೈತಾನನ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಪಾಡ್ದ್ ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ಮರಣದ ಪೋಡಿಗೆಡ್ದ್  ಗುಲಾಮೆರಾದಿತ್ತಿನಕ್ಲೆನ್ ಬುಡುಪಾಯೆ.” (ಹೆಬ್ರಿಯೆ: 2:14,15)

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತೆ ಈ ಲೋಕೊಡುಪ್ಪುನಗ ತನ ಜೀವಿತಕಾಲೊಡು ಸಾವು ಬೊಕ್ಕನಿತ್ಯತ್ವದ ವಿಚಾರೊಡು ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಕಲ್ಪಾದೆ. ಗುಣ ಆವಂದಿ ಸೀಕ್‌ಲೆನ್ ಗುಣ ಮಲ್ತ್‌ದ್, ಸೈತಿನಕ್ಲೆನ್ ಜೀವೊಡು ಲಕ್ಕಾದ್, ಕುರೆಡೆರ್ ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ, ಕೆಪ್ಪೆರ್ ಕೇನಲೆಕ್ಕ, ಕುಂಟೆರ್ ನಡುಪುಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನೆತ್ತ ಮುಖಾಂತ್ರ ತಾನೇ ಜೀವಲಾ ಪುನರುತ್ಥಾನಲಾ ಆದುಲ್ಲೆ ಇನ್ಪಿನೆನ್ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತೆ. ದೇವೆರೆ ಮಿತ್ತ್‌ದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಡ್ ಇತ್ತೊಂದು ತನ ಸಾಯೊಗಾದ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆನ ಕೊರತೆನ್‌ಲಾ ಪೂರಸೈಯೆ. ಸಾವುದ ಬೊಕ್ಕದ ಜೀವಿತದ ವಿಚಾರೊಡು ಸ್ಪಷ್ಟಾದ್ ಕಲ್ಪಾಯೆ. ನಮ ಪಾಪೊಲೆನ್, ನಮ ಶಿಕ್ಷೆಲೆನ್ ಆಯೆ ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟೊಡೇ ತನ ಮಿತ್ತ್‌ ದೆತ್ತೊಂದು ಕ್ರುಸ್ಸುಗು ಏರಿಯೆ. ನಮ ಆಯ ಮಿತ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ದೀದ್ ಆಯೆನೇ ಸಾದಿಲಾ, ಸತ್ಯಲಾ, ಜೀವಲಾ ಆದುಲ್ಲೆ ಇನ್ಪಿನೆನ್ ತೆರಿಯೊನ್ಯೆರೆಗಾದ್ ಯೇಸು ಕುಡ ಲಕ್ಕ್‌ದ್ ಬತ್ತೆ. (ಯೋಹಾನೆ 14:6)

ಸಾದಿ:- ಅಮ್ಮೆ ಆದುಪ್ಪು ದೇವೆರೆ ಕಡೆಕ್ ನಿನನ್  ಕನ ಬರ್ಪಿನ ಜೀವದ ಸಾದಿ ಯೇಸು ಆದುಲ್ಲೆ; ಆ ಮುಖಾಂತ್ರ ಈ ಸಾವುನು ವಾ ಪೋಡಿಗೆಲಾ ದಾಂತೆ, ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಭರವಸೆದೊಟ್ಟುಗು ಎದುಕೊನ್ಯೆರೆಗ್ ಆಪುಂಡು.

ಸತ್ಯ: – ನಿನ ಆತ್ಮ ತೆರಿಯೆರೆ ಆಶೆ ಮಲ್ಪುನ ಸತ್ಯ ಯೇಸುವೇ. ಪಾಪದಲಾ, ಸಾವುದಲಾ ಪೋಡಿಗೆಡ್ದ್ ನಿನನ್ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುನಾಯೆ .

ಜೀವ:- ಶರೀರ ಸಾವುಡ್ದು ಮುಗಿಪೆರೆ ಆವಂದಿನ ನಿತ್ಯದ ಜೀವಲಾ ಯೇಸುವೇ ಆದುಲ್ಲೆ. ಆ ಜೀವ ನಾಶ ಆವಂದಿನ, ನಿ ತ್ಯದ ಶರೀರದೊಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪುಂಡು.

ನಿನ ಜೀವಿತೊಡುಲಾ  ಸೀಕ್ ಇಜ್ಜಿಡ, ಪ್ರಾಯಸಂದ್‌ದ್ ಸಾವುದ ದೂತೆ ನಿನ ಆತ್ಮೊನು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ದಿನ ಬರು.ನಿತ್ಯಸಾವುಗು ಈ ಸೇರ್ದ್ ಪೋಪಿನೆಕ್ಕ್ ದುಂಬು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಗತ್ಯ ನಿಕ್ಕ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೆನ್ ತೆರಿಯೊನ್. ಆಯೆ ಪನ್ತೆ, “ಯಾನೇ ಪುನರುತ್ಥಾನಲಾ ಜೀವಲಾ ಆದುಲ್ಲೆ. ಎನನ್ ನಂಬುನಾಯೆ ಸೈತ್ ಪೋಡಂಲಾ ಬದುಕುವೆ.”(ಯೋಹಾನೆ 11:25)  ನಿನ ಪಾಪೊಲೆಗಾದ್ರ ಪಶ್ಚಾತಾಪ ಬುಡ್ಲ; ಕರ್ತವೆ ಆಯಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನಂಬುಲ; ಆಯನ್ ನಿನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕೆ ಆದ್ ಅಂಗಿಕಾರ ಮಲ್ಪುಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಸೈತಿನಕ್ಲೆಡ್ದ್ ಲಕ್ಕಾದಿನ ದೇವೆರೆ ಆತ್ಮನ್ ದೇವೆರ್ ನಿನಡ್ ದಿಂಜಾವೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಸಾವುಗು ನಿನ ಮಿತ್ತ್ ವಾ ಅಧಿಕಾರಲಾ ಉಪ್ಪುಜಿ.

ಬಲ್ಲ, ಕೇನ್ಲ, ಕಲ್ಪುಲ. ಸತ್ಯ ನಿನನ್ ಪಾಪೊಡ್ದುಲಾ ಸಾವುಡ್ದುಲಾ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವಲಾ ಆದುಪ್ಪು ಈ ಯೇಸು ನಿನನ್ ತನ ಕಡೆಕ್ ಬರೆಯೆರೆಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಪ್ರೀತಿದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮೀ ಎಂಕ್ ಒಂಜೀ ಜೀವಿತ ಉಪ್ಪುನು ಪಂಡ್ದ್‌ಲಾ ಅವು ಬೇಗನೇ ದಾಂಟ್‌ದ್ ಪೊಪುಂಡು ಪಂಡ್ದ್‌ಲಾ ಯಾನ್ ತೆರಿದೆ. ಯಾನ್ ಒರಿ ಪಾಪಿ ಇನ್ಪಿನೆನ್ ತೆರಿಯೊಂದೆ ಎನ ಮಾತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆವಡ್ ದೋಸ್ತಿಲು ಆವಡ್ ಎನನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ. ದುಃಖದ ಹೃದಯೊಡು ಯಾನ್ ನಿನ ಕೈತಲ್ ಬೈದೆ. ಎನ ಮಾತ ಪಾಪೊಗಾದ್ ಯಾನ್ ಪಶ್ಚಾತಾಪ ಮಲ್ಪುವೆ. ಎನನ್ ದಯ ದೀದ್ ಮಾಪು ಮಲ್ಪುಲ; ಶುದ್ದ ಮಲ್ಪುಲ; ನಿನನ್ ಎದುಕೊನಿಯೆರೆ ತಕ್ಕದಾಯೆ ಆದ್ ಎನನ್ ಮಲ್ಪುಲ. ಆಮೆನ್.

 

You can find equivalent English tract @

Live to die no live forever