14 / 100

Healing is yours_Tulu112

Download PDF Tracts

ಸ್ವಸ್ಥತೆ ನಿನ್ನವಾದುಂಡು

ನರಮಾನಿಗ್ ಆಯ ಜೀವನೊಡು ಸಂಪೊತ್ತು, ವಿದ್ಯೆ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮಾತ ಇತ್ತ್ಂಡ್‌ಲಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಸಂತೋಷ, ಸೌಖ್ಯ ಎತೋ ಸರ್ತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ ಪಡೆವೆರೆ ಅಯೆ ಮಸ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೆ; ಐಕಾದ್ ಮಸ್ತ್ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ಪುವೆ, ಪಾಪದ  ದುಷ್ಟೊಲೆಡ್ ಮುರ್ಕುವೆ. ಆಂಡ ದಾಲ ಲಾಭಲಾ ಆಪುಜಿ. ಈ ಮಾತ ಸಂಗತಿಲು ಆಯ ಜೀವೊನುಡು ನನಲಾ ಅಸಮಾಧಾನೊನು, ಶರೀರೊಗು ಸೀಕ್, ಸಾವುಲೆನ್ ಕನ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ್ದ್ ಆಯಗ್ ತೆರಿಯುಜಿ.

ದೇವೆರ್ ನರಮಾನಿನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನಗ ತನ ಸ್ವರೂಪೊಡು ತನ್ಕ್ ಹೋಲಿಕೆ ಆದ್ ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಶರೀರದೊಟ್ಟುಗುಲಾ, ನಿತ್ಯಜೀವಲಾ ಉಪ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಮಲ್ತೆ. ಆಂಡ ದೇವೆರೆ ಅಪ್ಪಣೆನೆನ್ ಮೀರ್ದ್ ಪಾಪ ಮಲ್ತಿನಪಗ ಆಯೆ ತನ್ಕ್‌ತ್ತಿನ ಮಾತ ಆಶಿರ್ವಾದೊಲೆನ್ ಕಳವೊಂಡಿನಿ ಮಾತ್ರತ್ತಂದೆ, ತನ ಆತ್ಮೊಡು ಅಸಮಾಧಾನ, ಪೋಡಿಗೆಗ್ ಒಳಗಾದ್ ಸಾವುಗು ದಾಸೆ ಆಯೆ. ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರೊಡು ಬಲಹೀನತೆಲಾ ಸೀಕ್‌ಲಾ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಮರ್ದ್‌ಲೆಡ್ದಾದ್ ಆವಡ್, ಮಾಟ ಮಂತ್ರೊಲೆಡ್ದಾವಡ್ ಸೌಖ್ಯ ಪಡೆವೆರೆಗ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡಲಾ ಪರಿ ಪೂರ್ಣ ಸೌಖ್ಯ ನರಮಾನಿಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸಪೊಸ ರೀತಿದ ಸೀಕುಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲ- ವೈದ್ಯೆರೆಗ್ ಉಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸವಾಲ್ ಆದುಂಡು.  ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ ನಿನ ಮನಸ್ಸ್‌ಡ್ ಗೊಂದಲ ಆದ್, ಈ 21ನೇ ಶತಮಾನೊಡು ಮಾತ ಸೀಕ್‌ಲೆನ್ ವಾಸಿ ಮಲ್ಪುನ ವಾ ವೈದ್ಯೆ ಆಂಡಲಾ ಉಲ್ಲೆನಾ ಪಂಡ್ದ್ ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬುಡೊಡಾಪುಂಡು.

ಸ್ನೇಹಿತೆರೇ, ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಒರಿ ವೈದ್ಯೆನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತ್  ಕೊರ್ಪೆ. ಈ ಆಯ ಕೈತಲ್ ನಂಬಿಕೆಡ್ ಪೋಯಡ ಇಯ್ಯವು. ಆಯೆ ನರಮಾನಿಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ವೈದ್ಯೆ ಆದುಲ್ಲೆ. ಯೇಸು ಇನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ದ  – “ನಿನನ್ ಗುಣ ಮಲ್ಪುನ ಕರ್ತವೆ ಯಾನೇ.” (ವಿಮೋ ೧೫:೨೬) “ ಆಯ ಗಾಯೊಲೆಡ್ದಾದ್ ನಂಕ್ ಸೌಖ್ಯ ಆಂಡ್… ಆಯೆ ನಮ ಬಲಹೀನತೆಲೆನ್ ಸೀಕ್‌ಲೆನ್ಲಾ ತುಂಬೊಂದು ಪೋಯೆ.” (ಯೆಶಾಯ 53:5) ( ಮತ್ತಾಯ 8:17)ಆಯೆ ಲೆತ್ತ್‌ದ್  ಪನ್ಪೆ, ”ಪುದೆ ತುಂಬೊಂದು ಭಂಗೊಡು ದುಡಿಯುನಕುಲೇ, ಮಾತ ಎನ ಕೈತಲ್ ಬಲ್ಲೆ, ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿನ್ ಕೊರ್ಪೆ.”(ಮತ್ತಾಯ 11:28) ಯೇಸು ಪಾಪ, ರೋಗ, ಶಾಪ, ಸಾವುನುಲಾ ಜಯಿಸ್‌ದೆ. ಆಯೆ ಏಪೊಗ್‌ಲಾ ಜೀವೊಡು ಉಲ್ಲೆ. ನಂಬುನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್‌ಲಾ ಈ ಜಯ ಖಂಡಿತಾ ಉಂಡು ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆ.

ಈ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪೊಡು ನಿನ ಪಾಪೊಲೆನ್ ಕರ್ತವೆ ಆಯಿ ಯೇಸುಗು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್, ಆಯನ್ ನಿನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕೆ ಆದ್ ಅಂಗಿಕಾರ ಮಲ್ತಡ ಆಯೆ ನಿನ ಪಾಪೊಲೆನ್ ಮಾಪು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ನಿನ ಆತ್ಮೊಗು ಸಮಾಧಾನ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮಾತ್ರತ್ತಂದೆ, ನಿನ ಶರೀರದ ಮಾತ ಸೀಕ್‌ನ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ನಿಕ್ಕ್ ಪೂರ್ಣ ಸೌಖ್ಯೊನು ಕೊರ್ಪೆ. “ಆಯೆ ನಿನ ಮಾ ಪಾಪೊನು ಮಾಪು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ರೋಗೊನು ಗುಣ ಮಲ್ಪುನಾಯೆ.” “ನಿನ ಜೀವೊನು ನಾಶನೊಡ್ದು ತಪ್ಪಾವೆ.” (ಕೀರ್ತನೆ  103:34) “ಆಯೆ ತನ ವಾಕ್ಯೊನು ಕಡಪುಡ್ದು ಅಕ್ಲೆನ್ ಗುಣ ಮಲ್ತೆ.”(ಕೀರ್ತನೆ 107:20) ದೇವೆರೆ ವಾಕ್ಯ ಪನ್ಪುಂಡು –” ಆಯೆ ತಾನೇ ನಮ ಪಾಪೊಲೆನ್ ತನ ಶರೀರೊಡು ತುಂಬೊಂಡೆ; ಆಯ ಗಾಯೊಲೆಡ್ದ್ ವಾಸಿ ಆಯರ್. ( 1 ಪೇತ್ರೆ 2:24)

ಸೀಕ್‌ಡುಪ್ಪುನಕ್ಲೆನ್ ತೂನಗ ಯೇಸುಗು ಮಸ್ತ್ ಕನಿಕರ ಆವೊಂದಿ ಇತ್ತ್ಂಡ್ . ಆಯೆ ಪತ್ತ್ ಜನ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಲೆನ್ ಗುಣ ಮಲ್ತೆ. ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಇತ್ತಿನ ಪಂಜೊವುಗು ಯೇಸುಡ್ದು ಶಕ್ತಿ ಪಿದಾಡ್ದ್ ಪೋದು ಸೌಖ್ಯ ಆಂಡ್. ಆಯ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ರೋಗಿಲುಲಾ ಪೂರ್ತಿ ಗುಣ ಆದ್ ಪೋಯೆರ್. ಕುರುಡೆರ್ ತೂವೆರೆ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ, ಕೆಪ್ಪೆರ್ ಕೇನುಲೆಕ್ಕ, ಬಾಯಿಬರಂದಿನಕುಲು ಪಾತೆರುಲೆಕ್ಕ, ಕುಂಟೆರ್ ನಡುಪುಲೆಕ್ಕ ಆಯೆ ಮಲ್ತೆ. ಸೈತಿನಕ್ಲೆನ್‌ಲಾ ಆಯೆ ಜೀವೊಡು ಲಕ್ಕಾಯೆ. ಯೇಸು ಕೋಡೆ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇನಿಲಾ ಉಲ್ಲೆ. ಏಪಲಾ ಅಂಚೆನೇ ಉಲ್ಲೆ. ಇನಿಲಾ ಆಯನ ಕೈ ಗುಣ ಮಲ್ಪಂದಿನಾತ್ ಕುದ್ಯ ಆದಿಜ್ಜಿ.

ಔಷದ ವಿಜ್ಞಾನೊಡು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಡ್ ಒರಿಯಗ್ ಶರೀರದ ಸೌಖ್ಯ ತಿಕ್ಕು. ಆಂಡ ಪರಲೋಕದ ವೈದ್ಯೆ ಆದುಪ್ಪು ಯೇಸುಡ್ದು ತಿಕ್ಕುನ ದೈವಿಕ ಸೌಖ್ಯ ಶರೀರೊಗು ಮಾತ್ರತ್ತಂದೆ ಮನಸ್ಸ, ಆತ್ಮೊಗುಲಾ ನರಮಾನಿನ ಮಾತ ಸಂಗತಿಗ್‌ಲಾ ಸೌಖ್ಯ ಕೊರ್ಪಿನವು ಆದುಂಡು.

ನಿನ ಸೀಕ್ ವ ತರತವು ಆಂಡಲಾ, ವೈದ್ಯೆರ್ ನಿಕ್ಕ್ ಗುಣ ಅಪುಜಿ ಪಂಡ್ದ್ ಕೈ ಬುಡ್ತೆರ್ಡಲಾ, ಕರ್ತವೆ ಆಯಿ ಯೇಸು ಕೈಕ್ ನಿನ ಇಡೀ ಜೀವೊನು ಒಚ್ಚಿದ್ ಕೊರ್ಲ. ಈ ಪರಲೋಕದ ವೈದ್ಯಗ್ ಕೊರ್ದು ಇಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಲ. “ಕರ್ತವೆ ಆಯಿ ಯೇಸೋ, ಈ ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರುಸ್ಸುಡು ಎನ ಪಾಪೊಲೆಗಾದ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್ ಎನ ರೋಗೊಲೆಗಾದ್ರಲಾ ಸೈತ್‌ದ ಪಂಡ್ದ್ ಯಾನ್ ನಂಬುವೆ. ದಯ ದೀದ್ ಎನ ಮಾತ ಪಾಪೊಲೆನ್ ಮಾಪು ಮಲ್ಪುಲ, ಸೀಕ್‌ಲೆನ್ ಗುಣ ಮಲ್ಪುಲ.ಎಂಕ್ ಪೂರ್ಣ ಸೌಖ್ಯೊನು ಕೊರ್ಲ. ಯಾನ್ ನಿನ ಬಾಲೆ ಆದ್ ಶುದ್ದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೊಡಂದ್‌ದ್ ಬಯಕುವೆ.

 

You can find equivalent English tract @

Healing is yours!