you have to choose hell or heaven

ေကာင္းကင္ (သို႔) ငရဲ ကို သင္ေရြးခ်ယ္ရမည္။

ဘယ္အရာကို သင္ေရြးခ်ယ္မလဲ။ သင့္ရဲ့ထာ၀ရကာကို ဘယ္ေနရာကုန္ဆံုးမလဲ။

 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ခင္ ေအာက္ေဖၚျပပါ အမွန္တရားမ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ စဥ္းစားစဥ္ျခင္ပါ။

၁။    လူသားအားလံုး ေသျခင္းႏွင့္၎၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္၎ ခြဲခန္႔မွတ္သားထားၾကသည္။ `လူသည္ တခါတည္း ေသ၍ ထိုေနာက္မွ တရားစီရင္ေတာ္မူျခင္းကိုခံရမည္` ေဟၿဗဲ ၉း၂၇

၂။     ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္၍ အျပစ္ျပဳမိခဲ့ေသာ ပထမလူ အာဒံထံမွ အေမြရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အျပစ္ ႏွင့္ေမြးဖြားလာေသာ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ `ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေမြးစကပင္ အျပစ္ပါလ်က္ ရိွ၏။ အမိ ၀မ္းထဲမွာ ပဋိသေႏၶယူစဥ္ပင္ အျပစ္စြဲ၏ ဆာလံ ၅၁း၅။

ဤအေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊ အျပစ္တရားသည္ တေယာက္ေသာသူအားျဖင့္ ဤေလာကသို႔၀င္၍ အျပစ္ တရားအားျဖင့္ ေသျခင္း တရား၀င္သည္ႏွင့္အညီ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ အျပစ္ရွိေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾက၏ ေရာမ ၅း၁၂။

၃။    ဒါေၾကာင့္ လူသားသည္ သူ၏အျပစ္ေၾကာင့္ နတ္ဆိုး၏ ကၽြန္ျဖစ္ရသည္။ `ဒုစရိုက္ကို ျပဳသမွ်ေသာသူတို႔ သည္ ဒုစရိုက္ကၽြန္ျဖစ္၏။……. သင္တို႔သည္ သင္တို႔အဘတည္းဟူေသာ မာရ္နတ္မွ ဆင္းသက္ၾက၏။ သင္တုိ႔အဘ၏ အလိုသို႔လည္ လိုက္တတ္ၾက၏`ေယာ၈း၃၄၊၄၄

၄။    မည္သူမွ် ေကာင္းေသာအလုပ္၊ က်ိန္ျခင္း၊ ကတိစကားမ်ား အားျဖင့္ေသာ္၎၊ အေတြးအေခၚမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ေသာ္၎၊ လူသားမ်ားခ်မွတ္ထားေသာ ဘာသာေရးအားျဖင့္ေသာ္၎ မလြတ္ႏိုင္ပါ။ လူသားသည္ ကၽြန္ျဖစ္ၿပီး၊ သူ႔ကိုယ္သူ မကယ္တင္ႏိုင္ပါ။ `မိမိညီအစ္ကိုကို အဘယ္သူမွ် အလွ်င္းမေရြး ႏိုင္။ ေရြးရန္ အဘိုးကို ဘုရားသခင္၌ မေပးႏုိင္။ သူတုိ႔အသက္၀ိညာဥ္၏ ေရြးရန္ အဘိုးႀကီးလွေပး၏`ဆာ လံ ၄၉း၇၊၈

၅။    ဘုရားသခင္၏ ေနာက္ဆံုးတရားစီရင္ျခင္းသည္ ငရဲမီးအိုင္ထဲ၌ အျပစ္သားအားလံုးအတြက္ ထာ၀ရအ ျပစ္ဒဏ္ကို ခံရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ သန္႔ရွင္းေသာေၾကာင့္ မသန္႔ရွင္းေသာသူ မည္သူတဦးတစ္ေယာက္မွ သူ႔ရဲ့ေရွ႕၌ မရပ္မတည္ႏိုင္ပါ။ `အျပစ္တရား၏အခဟာ ေသျခင္းေပတည္း` ေရာမ ၆း၂၃။

လူသားအားလံုးသည္ နတ္ဆိုး၏ ကၽြန္မ်ား၊ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ ႏိႈင္းယွဥ္လို႔မရေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ေအာက္ေဖၚျပပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ယံုၾကည္၊ အားကိုးလွ်င္ ထိုအရာအားလံုးမွ လြတ္ ေျမာက္ျဖစ္ေစပါတယ္။

၁။    `သင္တုိ႔အဖို႔အလိုငွါ ခန္႔ထားေတာ္မူႏွင့္ေသာ ေယရႈခရစ္ကို ေစလြတ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ သင္တု႔ိ အျပစ္မ်ားကိုေျပေစျခင္းငွါ ေနာင္တရ၍ စိတ္ေျပာင္းလဲသို႔ ေရာက္ၾကေလာ့`တမန္ ၃း၁၉။

`ကိုယ္အျပစ္တို႔ကို ေဘာ္ျပေတာင္းပန္လွ်င္၊ ငါတုိ႔အျပစ္မ်ားကို လႊတ္၍ ဒုစရိုက္ရွိသမွ်ႏွင့္ ကင္းစင္ေစ ျခင္းငွါ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာတရားႏွင့္၎၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္၎ ျပည့္စံုေတာ္မူ ၏` ၁ေယာ ၁း၉။

၂။     ေယရႈနာမကို ေခၚၿပီး သင္ရဲ့ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ သတင္းေကာင္ကို ယံုၾကည္ပါ။

`ငါတုိ႔သည္ အျပစ္ရွိစဥ္ပင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ဘုရားသ ခင္သည္ ငါတုိ႔ကို အဘယ္မွ်ေလာက္ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ငါတို႔အား ထင္ရွားစြာ ျပေတာ္မူ၏` ေရာမ ၅း၈။

 

၃။    ေရ၌ ဗတိၱဇံကို ခံယူပါ။ သင္ယံုၾကည့္သည့္အခ်ိန္၌ သင့္အျပစ္မ်ားအားလံုးအတြက္ ခြင့္လြတ္ျခင္းခံရ ေသာ္ၿငားလည္း လူေဟာင္းဆိုသည့္ အျပစ္၏ သဘာသဘာ၀ကို ေသရန္ႏွင့္ ၿမွဳပ္ႏွံဖို႔ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ဆိုလွ်င္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အသစ္ေသာအသက္တာျဖင့္ အသက္ရွင္ရမည္။ `အေသခံေတာ္မူျခင္း၌ ဗတိၱဇံ ကို ခံေသာအားျဖင့္ ထိုသခင္ႏွင့္အတူ သၿဂၤဳလ္ျခင္းကိုခံၾက၏ ေရာမ ၆း၄။

၄။    ၿပီးေနာက္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ႏွစ္ျခင္းကို သင္ရရွိခံစားလိမ့္မည္ (အသစ္ေသာဘာသာစကား ကို ေျပာျခင္း၏ အေထာက္အထားႏွင့္အတူ)။ အျပစ္၌ နတ္ဆိုးကို အသံုးေတာ္ခံျခင္းအားျဖင့္ သင္သည္ ခံအားယူခဲ့သလို ဘုရားသခင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းျခင္း၌ သူ႔ကို အေစခံရန္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ခြန္အားေပးလိမ့္မည္။ `သင္တုိ႔အေပၚသို႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဆင္းသက္ ေသာအခါ သင္တုိ႔သည္ တန္ခိုးကို ခံရ၍………… ငါ၏ သက္ေသျဖစ္ၾကလိမ့္မည္` တမန္ ၁း၈။

 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ သင့္အပိုင္ျဖစ္သည္။

 

ငရဲ

ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ အျပစ္ထဲ၌ နတ္ဆိုးကို ဆက္လက္အေစခံရန္ ေရြးခ်ယ္မည္။

ဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးသည့္ သူ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ေရြးႏႈတ္ျခင္းကို ၿငင္းပယ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီး ဒါေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းမရွိဘဲ ငရဲထဲ၌ ထာ၀ရေနဖို႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္ၿပီ။

`က်ိန္ျခင္းကို ခံရေသာသူတုိ႔၊ မာရ္နတ္ႏွင့္ သူ၏တမန္တို႔အဘို႔ ျပင္ဆင္ေသာ ထာ၀ရမီးထဲသို႔ ငါ့ထံမွ ခြာသြား ၾကေလာ့` မႆဲ ၂၅း၄၁။

ေယရႈခရစ္ေတာ္တပါးတည္းသာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေပးထားသည့္ ေရြးႏႈတ္ျခင္းကို ယံုၾကည္ ၿပီး နတ္ဆိုး၏ ကၽြန္အျဖစ္ႏွင့္ နတ္ဆိုး၏ လက္မွလြတ္ေျမာက္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္ ေရြးခ်ယ္ပါမည္။

ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအားျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာဘုရားရဲ့ စကားနားေထာင္ၿပီး၊ အေစခံခ်င္ပါသည္။

ဘုရားသခင္၏ ဂတိစကားအတိုင္း သူ၏ သန္႔ရွင္းေသာၿမိဳ႕ေတာ္၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူထာ၀ရ ေနထိုင္ဖို႔ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီ။

`သာဓု သစၥာရွိေသာ ငယ္သားေကာင္း၊ သင္သည္အမႈငယ္၌ သစၥာေစာင့္ေလၿပီ။ မ်ားစြာေသာ အမႈအခြင့္ကို သင္၌ ငါအပ္ေပးမည္` မႆဲ ၂၅း၂၃။

 

ပိုမိုသိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ- contact@sweethourofprayer.net

You can find equivalent English tract @

Heaven or hell