10 / 100

you-are-some-one-special

Download PDF Tracts

သင္ဟာ တန္ဖိုးရွိေသာ သူပါ။

တစ္ေန႔ မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္ကို ဖ်က္ကနဲ႔ ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ အဆိုျပဳခ်က္တစ္ခု ေတြ႔မိ လိုက္တယ္။ `လူတိုင္း တစ္စံုတစ္ဦးမွ တစ္စံုတစ္ေယာက္ျဖစ္ရမည္၊ ဘယ္သူမဆိုျဖစ္ရမည္`။ စာဖတ္တာကို ခဏရပ္ၿပီး ျပန္ဖတ္လိုက္တယ္။`လူတိုင္း တစ္စံုတစ္ဦးမွ တစ္စံုတစ္ေယာက္ျဖစ္ရမည္၊ ဘယ္သူမဆိုျဖစ္ရ မည္`။ ဒီ အေတြး၊ စိတ္ကူးရဲ့ အဆိုျပဳခ်က္က ဘာႀကီးလဲ။

ဤကြန္ျပဴတာေခတ္ႀကီးထဲ လူသားရဲ့ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို သိပၸံပညာ၏ ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈႏွင့္ တီထြင္မႈမ်ားက အ စားထိုးလာေသာအခါ လူသား၏ ထိုက္တန္မႈသည္ အသိျပဳျခင္းမခံရေတာ့ေပ။ ေယာက်ာ္းႏွင့္မိန္းမမ်ားသည္ အလုပ္ရုံမ်ား၌ အေရးမႀကီးေသာသူ၊ ပါမြား၊ က်ယ္ေျပာလွသည့္ သမုဒၵရာထဲ၌ရွိ ေရတစက္သဖြယ္ ေရတြက္ခံရ ေသာသူမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ဤအရာဟာ မွန္ကန္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္ပုိင္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား၊ ေတးဂီတ ပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အားကစားစြမ္းရည္ႏွင့္ အျခားေသာအရာမ်ားျဖင့္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈထဲသို႔ ၀င္ ေရာက္လာေသာ သူမ်ားရွိၾကသည္။ ထိုလူမ်ားသည္ လူမ်ားစြာ၏ မ်က္စိထဲ၌ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ေအာင္ျမင္ ေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ လမ္းေပၚ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႔ေသာ လူႀကီးလူေကာင္းမ်ားသည္ အမွတ္တမွတ္ မသိသ လိုေနၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဘးမွ ေရွာင္ထြက္သြားၾကသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းမွ ေဒါက္တာ Donald ၏ အဆိုအရ လူ၏ ခႏၶာကိုယ္ထဲ၌ ဓါတုေဗဒပိုင္းဆိုင္ရာ ပါ၀င္မႈ ကုန္က်မႈမွာ ၃.၅၀$ ေလာက္ပဲရွိသည္။ စိတ္ဓါက္က်ျခင္းထဲ ၌  ခႏၶာကိုယ္၏ ပ်မ္းပ် ဓါတုေဗဒမ်ားသည္ ၉၀ ဆင့္သာ တန္ဖိုးရွိပါသည္။ လူသားသည္ ကမၻာႀကီးႏွင့္ေ၀းကြာ သကဲ့သုိ႔ အညၾတအဆင့္ေလာက္ပင္ ရွိပါသည္။ လူငယ္မ်ားသာမက လူႀကီးမ်ားသည္ သူ႔တို႔၏ အေတြးမ်ား၌ စိတ္ပ်က္ျခင္းမ်ားခံစားရၿပီး၊ သူတုိ႔ ဘယ္ေလာက္ဇြဲေကာင္းေကာင္း၊ သူ႔တို႔ ဘယ္ေလာက္ဘဲ ႀကိဳးစား လူ႔အဖြဲ႔အ ၏ အသိအမွတ္ျခင္းမခံစားရဘူး။ သူ႔တို႔ရဲ့ ယူဆခ်က္သေဘာထားမ်ားကိုလည္း လက္မခံတဲ့အျပင္၊ ကမၻာႀကီးအ ေပၚမွာ ထင္ျမင္ခ်က္မျပဳၾကေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔ဟာ အေရးမႀကီးေသာသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကေတာ့တယ္။

က်မ္းစာထဲမွာ ေပ်ာက္ေသာသိုး ပံုဥပမာကို ေယရႈေျပာျပခဲ့တယ္။ ဤအေၾကာင္းအရာကို ရွင္လုကာ ၁၅ ထဲမွ ရွာေဖြေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခါတုန္းက သိုးတရာရွိေသာ သိုးထိန္းတေယာက္ရွိပါသည္။ သိုးတစ္ေကာင္ဟာ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ပါတယ္။ သိုး ၉၉ေကာင္းကို ထားခဲ့ၿပီး၊ ေပ်ာက္ေသာ သိုးတစ္ေကာင္ကို လိုက္ရွာခဲ့ပါတယ္။ လမ္းတေလွ်ာက္ အႏၱရာယ္မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း၊ ေပ်ာက္ေသာသိုးကို ရွာကိုရွာရမည္လို ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ ထိုသိုးကို ရွာေတြ႔ခဲ့တယ္။ ရွာေတြ႔ခဲ့တယ္။ သူ႔ရဲ့ ပုခံုးေပၚမွာ တင္ၿပီး၊ အိမ္ကိုျပန္လာတယ္။ အိမ္နီး ခ်င္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ေခၚၿပီး `ေပ်ာက္ေသာသိုးကို ကၽြႏ္ုပ္ရွာေတြခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္အတူ ၀မ္းေျမာက္ ပါ` သူတို႔ေျပာတယ္။ သိုးတစ္ေကာင္ဘဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း သိုးထိန္းအတြက္ ထိုသိုးတစ္ေကာင္က အလြန္အေရး ႀကီးပါသည္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ေျပာတဲ့အရာက `ငါသည္ ေကာင္းေသာ သိုးထိန္းျဖစ္သည္။ ေကာင္းေသာ သိုးထိန္းသည္ သိုးတို႔အဖို႔အလိုငွါ မိမိအသက္ကိုစြန္႔တတ္၏ (ေယာဟန္ ၁၀း၁၁)ဟု ေဖၚျပခဲ့သည္။

 

သင္သည္ ေပ်ာက္ေသာ သိုးလိုဘဲ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ သိုးၿခံ၊ အိမ္ႏွင့္ ေ၀ကြာတဲ့ေနရာမွာ လွည့္လည္သြားေန တယ္။ သို႔ေသာ္ ေကာင္းေသာ သုိးထိန္းအတြက္ သင္ဟာ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့သူပါဘဲ။ သူ႔အတြက္ သင္ဟာ ကမၻာေပၚမွာ ရွိသမွ်အရာေတြထက္ အဖိုးတန္ၿပီး၊ သူ႔ အသက္ထက္ တန္ဖိုးထားပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာက `ငါတုိ႔သည္ အျပစ္ရွိစဥ္ပင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူသည္` (ေရာမ ၅း၈)။ ေဟ ရွာယ ပေရာဖက္အားျဖင့္ သူေျပာသည္မွာ `မိန္းမသည္ မိမိဘြားေသာ သားကို မသနားသည္တိုင္ေအာင္၊ မိမိႏို႔ စို႔သူငယ္ကို ေမ့ေလ်ာ့ႏိုင္သေလာ။ အကယ္၍ ေမ့ေလ်ာ့ေသာ္လည္း၊ သင့္ကို ငါမေမ့ေလ်ာ့`(ေဟရွာ ၄၉း၁၅)။ သူသည္ သင့္အတြက္ စဥ္းစားေပးသည္။ သင့္ရဲ့ အေျခအေနက ဘယ္လိုပင္ျဖစ္ေနပါေစ။ သူ႔ရဲ့ အျမင္မွာ သင္ ဟာတန္ဖိုးရွိပါသည္။ သင္ဟာ တန္ဖိုးရွိတဲ့ သူပါဘဲ။

စာဖတ္သူ၊ ဤစာေစာင္ကို သင္မလႊတ္ပစ္ခင္ ဤအခ်က္ကို စဥ္းစားစဥ္ျခင္ပါ။ သင္ဟာ လူအဖြဲ႔အစည္းက အသိအမွတ္မျပဳသူ၊ လူ မသိ၊ သူမသိေသာသူ တစ္ေယာက္မဟုတ္ပါ။ တစ္ေယာက္မွ သင့္ကို ဂရုမစိုက္၊ နားမ လည္သလို သင္ခံစားရေနႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သင့္ကို ဂရုစိုက္၊ နားလည္ေသာသူ တစ္ေယာက္ရွိၿပီး၊ ထိုသူ ေယရႈခရစ္ေတာ္အေပၚမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ လိုအင္ဆႏၵေတြကို အပ္ႏွံလို႔ရပါသည္။ သင္ဟာ သူ႔အတြက္ တစ္စံုတဦး ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္စံုတဦးအတြက္ ကယ္တင္ရန္၎၊ ေသဖို႔ရန္၎ ထိုက္တန္ၿပီး၊ သင့္ဟာ သူ႔ရဲ့အျမင္မွာ တန္ဖိုးျဖတ္ လို႔ပင္မရေသာ အဖိုးထိုက္ေသာသူ၊ တန္ဖိုးႀကီးမားေသာ တစ္စံုတဦးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေယရႈသင့္ကို ခ်စ္သည္။ သင့္ကို ကယ္တင္ဖို႔ရန္ အေသခံခဲ့တယ္။ သင့္အျပစ္ေတြကို ခြင့္လြတ္ၿပီး၊ သင္ရွာေနတဲ့ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ရြင္ျခင္း၊ အားရေက်နပ္ျခင္းတို႔ ေပးဖို႔ရန္ သူအသက္ရွင္ခဲ့တယ္။ ေယရႈ၏ သားတစ္ေယာက္ျဖစ္လာႏိုင္ပါ သည္။

`ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ အလြန္ေ၀းကြာလြန္တယ္၊“ကၽြႏ္ုပ္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိဘူး“မေကာင္းမႈဒုစရိုက္ရဲ့ သား ေကာင္းျဖစ္ေနတယ္၊“ကၽြႏ္ုပ္ကို ကယ္တင္ႏိုင္မယ့္သူ မရွိဘူး` လို႔ သင္ေျပာေကာင္း ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူငယ္၊ လူႀကီးမ်ား ေမ်ာ္လင့္ျခင္းအသစ္၊ ဘ၀သစ္၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပန္တိုင္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား သူ႔တို႔ ဘ၀အသက္ထဲ ေတြ႔ရွိ ခဲ့ၾကသည္။ ေယရႈထံ သင့္အသက္တာကို ဆက္ကပ္အပ္ႏွံလွ်င္ ဤအရာဟာ သင့္အေပၚမွာ ျဖစ္ပ်က္လာႏိုင္ပါတယ္။ ယေန႔၊ ယခုအခ်ိန္ သင့္အေပၚ ဤအရာမ်ား ျဖစ္ပ်က္လာႏိုင္ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္

ဆုေတာင္းခ်က္- ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ဟာ အျပစ္သားတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ကို ခြင့္လြတ္ေတာ္ မူပါ။ ကၽြႏ္ုပ္ကို ကၽြႏ္ုပ္မကယ္တင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ထံသုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္တိုး၀င္ပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္ကို ခ်စ္ေသာ ေၾကာင့္၊ အကၽြႏ္ုပ္အတြက္ အေသခံသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္ယံုၾကည္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာအရာမ်ားမွ ကၽြႏ္ုပ္ လည့္ျပန္ၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္ဘ၀တစ္ခုလံုး ကိုယ္ေတာ္၏ ေနာက္ေတာ္သုိ႔လိုက္ဖို႔ရန္ မစေတာ္မူပါ။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကယ္တင္ရွင္ ဘုရား အ ျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္လက္ခံပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဘ၀တခုလံုးကို ေပးအပ္ပါ၏။ ေယရႈနာမ၌ ဆုေတာင္းပါ၏။ အာမင္။

 

You can find equivalent English tract @

You are somone special