10 / 100

 

Jesus-Loves-Jesus-Helps_Dimasa

 

Download PDF Tracts

Jisu khasaodu Jisu jurudu (Jesus Loves Jesus helps)

Bakho bubain risiyaba bainbani lengjaoyarao Aniha phai (Jisu) ang nisine lengoma rinang (Mathew 11:28).

Madai habsao khe hamsining khasaoba odehe bo jarni Basa masimamangyaba khe riba, sere Bo khe lonre thiyahi thaoglaoni hayuh maima (John 3:16).

Dukhisa saosi grakhaoba, ode Gabara (Jisu) khnaba odehe boni khrip dukhu hadi khe Bo sgoba (Psalm 34:6).

Bo (Jisu) boni grao khe haihaba odehe bonsini bimar hamtharba, odehe bonsi dukhu maiginyaba niphrang gohlam riba (Psalm 107:20).

Bumayaba khasaobalai ning angbo ning khe khasaoma (Isaiyah 66:13).

Asalai thikhabo bonsi ang khe balaonang niya (Isaiah). Jennai ode naiphai Gabara (Jisu) de hambi (Psalm (34:8).

Miyahabo, dinibo ar nalaibo Jisu de baosise (Hebrew 13:8).

“Ang (Jisu) ning lamah, Ang ning gibi ode Ang ning hayuh, ang jang niyahi saosibo Bupha niha phaiphuya” John 14:6).

Gmayaraokhe smaihi sgomane khlaihise marsini Basa (Jisu) phaiba (Luke 19:10).

Bo khe ajaoyaraosi ar Bo khe lonyaraosi ne Bo (Jisu), Madai ni sah-sih jamane bonsine  hokh rikha (John 1:12).

Boni (jisu) khasaoma jang jing khrip jadi maitharkha (John 1:16).

Jinni gjaini ni khlaihining bo dukhu rijaoba, jinni hamya khusi ni khlaihining bo gaplejaoba, jinni santhi ni khlaihi ning musujaoba, ode boni mainthi jang ning jing hamba (Isaiah 53:5).

“Angde hamba melma raokhiyahse, hamba raokhiyahde boni melma ni khlaihi hahng ridu (John 10:11)

Khaphinla: bedethikhade Madai ni raji samphakha (Mathew 4:17). Hamthai ni khlaihi hamthai

Gabara Jisu Krista khe lonla, ode ning jang nini nohkhor gohlam mainang (Khusi 16:31).

Ani (Jisu) ha sere phaire, bonsi khe ang musikhalibo ang rikhlainang niya (John 6:37).

Bode (Jisu) boni khasaoma khe ane rima thikha, odebani ang Boni grao khe sainthima, ang Bo khe judaothaoha dengma, bedehe thikhade bo ani bumu tharmaikha. (Psalm 91:14).

Sorgo rajiha Ang (Jisu) thanghi nisine hahthan salamdu thikhade ang phaipinhi nisi khe ang jang baosi langphama, ang dongyabaha, nisibo ang jang dongphama (14:3).

Bedethikhade phap ni sainrujide thimahse, thikhabo Madaini yaosandide thaoglao ni khlaihi jinni Gabara Jisu Krista  jang dongsmainese”. (Romans 6:23).

Jing sao ha raothai girihi dongba, olaiba bubli haning Jisu Krista phapirao ni khlaihi thiba (Romans 5:6).

Maithai jang rjingin maithai sgang ha Gabara Jisu Krista habsao ha phaiba. Bo subungrao ni hambani khlaihi khusi dangphalangba odehe khrip jadi bimar-hasar khe hamriphalangba. Bo, Madai ni rajini graojma khe sainthiphalangba. Bo thihi thahngphinba ode dinibo thahnghi dong. Miyahabo, dinibo ar thaoglaoni khlaihibo Bode baosise.  Boni ha phaiyaraosi khe dinibo bonsi ni khlaihi hamba khusi dangridukho.

Madai bihthai

“Jisu, ang ning khe hamjaodu, ani phap khe maph khlai, ode ani bimar-hasar khe hamri. Santhi, lengoma ode khajama ane ri. Ane thaoglao ni hayuh ri ode hamthai ri. Amen.”

 

You can find equivalent English tract @

Jesus Loves, Jesus Helps