11 / 100

Live to die_Konyak1

Download PDF Tracts

LI NE ÜYIN NGOH PU A? YEJI JIN JIN TE ÜYIN NGOH LAK JING NE… (Live to Die? No, Live Forever)

Mantoi meshaoye lamhüo pu maangoh nang wangnyoi ngoi lak jingne nehoi ngang nang. Hapoi lipu nyoi te ong lak a sheyong pu jinge üpong yetüope ngoh nang. Ütam a mulipa, küpsangmanpa, konhei ngao yampa iman ne kahta hangke iyang e li, hang ne li, lipu jenga yeteihtüo pute yelepu toishao jeng-o yam une li yang pheime hangke ngoh lak jeng-o yam yangki.  Küpsang manpalan ne kahtoknyu te kahta pum jeng, üne hatuo kahtoknyu me nyoi pu, muleam üyong  jeang yeong mei e khoih e nyuo tem teki, hüpoi nyemnyem shepu lipu jeng hanghi teman üshei tepeilak pa a üjing ha hei nyüo tem yangki. Kahta ütam a hatüo lipu jeng shing yah lak jing ne yam nang, hatüo-e khongküm pu mah temnang, küpsang manpa hei juteih nahlang palan-o phette taine yeok pe mah tem nang. Dakpu, shüppu, dak hei din, mayah pu, nyam pu, mongshang mong meang, mongjang pai pu, mongmeng tem pu üne lame lamme mong shang ne tem pu lili teman te hüo pei nang, lipu e teman te yüo-e man pei pe tüoyang phei me aopeo üyin ngoh jing te leih-e yeyi ok külak. Anyu sea angtüo yange wanghinyu phei hüo ne pei pu nyih a lipu phei jeang juppu füo yah yang-e pei pu kih ngoh nang. Hatüo me yemong pu hei mong pu hang o yenang. Ngaolai kai e inang “Hangjing ne üshei-e ünu om yang ki hüyang-e Kahwang müktishiwa yeyüo ok” (Rome 3:23).  “Huyang-e hüke kahta ja me hei li lak tüophei me ngao phen pu ngoh lak” (Hebrew.9:27). Teman khongküm pu nyih ja pa-a lilak; hapoi uyin me ngoh wante Kahwangpa phei yanne ngoh küma a, üyin jin küm-e iphei yanne ngoh lak. Üyin hünghao jinte pu jing ne mahtai lak, kenpu, mongmei, shemei yaoma, ütingpa, chingmei üne mongmei lan. Üne üküm yenang pe lipu hei mongshih pu, wangnyak, wüotüo tempu, mongmeang teih pu, wüngmak-e ngoh pu-e teman te shaoshi pha ngoh lak.

Kahta ütam ja kai e aohie-o shing ne yeok pu lipu jeng yetien pe ngai tüm huyang-e kahta nyuha te “Üyin lamnyu” Jesu phei aopeo yeli pe ngoh lak hüo-e tem, “Iye lipupa mahne tüm, pungao ümei kaiye uyin hüyang-e yemah lak pa wangngai tangte woipei” (II Tim 1:10). Pungao-e I te shupnei ne tamnang, I puh pu-e kahtoknyu pungao a ni ne B.C hei A.D she tem. I teman jing ne lipu-e lipu hei üyin jeng pungao e I te shupnei ne tem, teman ünu jing ne li, I mu yang ki hüpoi ünu dang me ok pu ngi-e lipu mepu ni she yang-e ye. Leitüoh tüo üyin me üneo ngoh nang jinte pu jingne. Amen; “Tuokhei molovün te tei lak ne lipu yemching te tailak yepmee üyak me ngoh nang” (Ütahtengaipu 1:18).

Huke Jesu a tangpem me lilak te nehoi innyai-e ong yang ki, kahta nyuha jing ne lipu te iye tok-e lei “Hüyang e hükik a aoyin lilak pa tün yamme iman üyin jin küm me rha pa kih-e ngohpu  iman üshei yin lak” (Hebrew 2: 9, 14, 15).

I hatüo kahtok nyu me üyin me ngoh wante, Jesu Khrista e üyin jeng hei lipu üne aopeo yeli lak pa jeng lu ling-e nyüo tem yangki. I ya yange yi pupa üne üyin, hanghi kaie- o mei ne yeok pu dak hei din mei tem pupa, lipu mepu üyin pha tem pupa, mük müo pa mei ne tem pupa, na pan pa te ni she jaine tem pu pa, ya phai pa kem ne tem pupa she nyüo e tem. Kahwang te üting lak pu me innyai lak üne aoyin a hang hi wonpong ne meang Kahwang te tong kümaa yashan yalipu phei pha tempu jeng nyüotam. Iye li yang phei me pu üyin jeang nyüo tam. Iye nüng yenei pu phei kahta nyu ha ünuwa iye I phak tang me yah e tangpem teong.  Tüophei me Jesu ok pu phei yang-e yi. Hangjing ne teman-e ite üting lak lak jing ne, I ya üting palam nyu heiyang-e üyin shalak jing ne.

Lamnyu- Jesu a üyin lamnyu aohi e Üpa Kahwang tang te ünu tang me ok pu ngi te ki she yah pei lak, tüokhei nang o yenyam pe lipu phei hüolak hapoi aopeo üküm yenang pu üyin ngoh lak.

Üting pa- Jesu a üting pa hanghi pa nang yaha-e shing hu pupa, aohi pa e nyam pu hei ünu mepu lan tem lak.

Üyin-Jesu a ükim yenang pu üyin,hang hi kaie o I toi ne yeok lak pa. Üyin aopeo yemeang lakpa hei aopeo yeli lak pa a nyeihe ang nang.

Mam she lipu mepu shongmok palane nang yaha yu kulak, dak hei din kai e, wupuwe yeshe kumaa ütuh hüo puwe ükum yenang pe lipu me nang man mah pe, Jesu Khrista nang üyin me mam she yah tüoh. Iye inang “Tao a yange yi pupa üne üyin, aohi e üte üting lak ili yah poi üyinngoh lak” (John 11:25). Jesu Khrista te üting lak tüoh, nang ünu jan tüoh hüyang-e I ya nang yinyi pa she yah tüoh. Hangjing ne lipu nangte yenao lak, Kahwang-e I üjao yaha kai-e nang maa tam lak hüyang-e nanglipu ,mepu yintem lak.

Peikei, jaiyah üne shing yah yah. Üting pawe nang lipu hei ünu mepu lan tam lak. Jesu Khrista aohipa lipu mepu ok yang ki üne üyin me ngoh nang I ye nangte tenyih nyik nang.

Yoppu-  Ken-e teih pu Üpa Jesu, tao we teihtüo nang hatüo a üyin ja hei ngoh nang hatüo a mam she len e tai lak. Taowe teih tüo nang tao a ünu kahta. Tao ok hei shang pu we üne üshampa mongjam lan-e ye yin oklak. Nang shong te tao pei nang, mongjang pai khoih pu phei üne innenyai pu mongjang phei tao pei nang. Ü ünu khongküm pu janpuweih. Chingmei lamling e üte ümeang win pha, tao poi-e ja tam yang pha. Nang phei hüo lak jing tao tüm tem pha. Amen.

 

You can find equivalent English tract @

Live to die no live forever