10 / 100

Clock-is-ticking-tagalog12

Download PDF Tracts

UMAANDAR AND RELO!

NAUUBOS ANG ORAS!

Ang pakikipagtagpo mo sa Diyos ay malapit na….

Ayon sa Bibliya : “Humanda ka sa pagsalubong sa iyong Diyos!” Amos 4: 12

Naghahanda ka ba? Handa ka ba?

“Paano nga tayo makakatakas, kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan?”  Hebreo 2:3

May itinakdang panahon para harapin mo ang kamatayan at ang Diyos!

“At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom.” Hebreo 9 :27

Gusto ng Diyos na maghanda ka!

Ano ang dapat mong gawin?

  1. Alalahanin na isa kang makasalanan

“Yamang ang lahat ay nagkasala, at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos” Rom 3:23

“Kung sinasabi nating tayo’y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin.” 1 Juan 1 :8

  1. Alalahanin na impierno ang kaparusahan ng kasalanan

“Babalik sa Sheol ang masama ang lumilimot sa Diyos sa lahat ng mga bansa.” Awit 9 : 17

  1. Alalahanin na hindi mo pwedeng iligtas ang sarili mo sa pamamagitan ng mga gawa

“Ang lahat naming katuwiran ay naging parang maruming kasuotan….” Isaias 64 : 6

  1. Magsisi at sumunod sa Diyos

“Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos; ngunit ngayo’y ipinag-uutos niya sa lahat ng tao sa lahat ng dako na magsisi” Gawa 17:30

  1. Maniwala kay Hesu-Cristo bilang Tagapagligtas

“Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging Anak, upang ang sinumang sa kanya’y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” Juan 3:16

6 . Ipahayag ang mga kasalanan kay Hesus

“Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo’y lilinisin sa lahat ng kalikuan.”

I Juan 1: 9

  1. Ipamuhay ang Ebanghelyo

“Ngunit maging tagatupad kayo ng salita, at hindi tagapakinig lamang, na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili.” Santiago 1 :22

 

You can find equivalent English tract @

The clock is ticking