Is-your-name-register_Bhili 1

जोत्‌यार तु ईनी कोळी मां पोयदा होयु, ती तारा आसी-बासा तारी पोयदावारी काजे तारा नावो भेळ सोरकारोन चापड़ा मां मांड देदा। एने मोरसे ती सोरकारोन चापड़ा मां तारो नाव मांड देसे। ओळी तारो नाव ईनी कोळी मां दीसरे जागे बी मांडाय गोयलो छे, दाखलान रीते:

  • जोत्‌यार तुमुक ईसकुल मां भोण्‌ने कोरीन भोरती कोर्‌या ती
  • जोत्‌यार तारी नोकरी लागी ती
  • जोत्‌यार तु जागु एने घोर मुले लेदु ती
  • जोत्‌यार तु फोटफोटी नीते काहनी बी भातीन बुडगाड़ी लेदु ती
  • जोत्‌यार तु बेंको मां खातो खुलाड़्‌यु ती
  • जोत्‌यार तु कुपुन लेदु ती
  • जोत्‌यार तु वोट आपणे कोरीन नाव लीखाड़्‌यु ती
  • जोत्‌यार तु तारा घोरो मां वीजळी लावणे नाव लीखड़्‌यु ती

कोदाम तारा नाव काजे ईनी सोरनाय कोळी मां रोहणे कोरीन घोण सोवटे जागे नाव मांडाड़नो पोड़े, ती सोरगोन जागा मां रोहणे कोरीन नाव नी मांडाड़नो पोड़े काय? कोदाम तारी मोत होयणेन ओळतेन तु कोदी नुकसाण नी होये ओसली ओमोरकायान जागा मां खुसी एने सांती सी रोहणे कोहोय, ती हींताळ तारा नावो काजे सोरगोन चापड़ा मां मांडणो जुरुड़ी नी होय काय? जुरुड़ी छे, तारा नाव काजे चां सारीक हींताळ एने हींताळ मांडाड़नो घोणो जुरुड़ी छे।

सोरगोन चापड़ा मां तारो नाव मांडाड़ने कोरीन तुमुक काय कोरनो पोड़से? कोदाम तारो नाव सोरगो मां मांडाड़नो कोहोय ती तुमुक भोगवानोन सोरगोन घोराणा मां पोयदा होयणो पोड़से। एरे वाराम आपणु बाईबल मां भोण्‌जे: “पुण दोतरा बी माणसे तीनाक आपसा जीवोम आवरीन, तेरा नावो पोर भुरसु कोरे, चु तीनु आखा काजे भोगवानोन पुर्‌या-पारी बोणनेन होक आपे (युहुन्‌ना 1:12)। कोदाम तु ईसु पोर आपसे पुरे हीये-मोने ईसु पोर भुरसु कोरीस, एने तीना काजे ‘मारु छुड़ावण्‌यु एने मालीक’ कोरीन मान लीस, ती तु तेरु/तेरी बेटु/बेटी बोण जाईस। तारा पापोन कोरता जो डोंड तुमुक झेलनो होतो, तीना डोंड काजे ईसु आपसा डीलो पोर झेल लेदु एने कोलवरी बोयड़ा पोर वाळा कुरुस पोर नाख देदु। चु मोर्‌यु ओतरुत नी पुण तीसरे दाहड़े पोछु जीवतु बी होय गोयु, एने चु हींताळ बी एने जोलोम जीवत्‌लु छे। कोदाम तु तारी जीवाय मां कोरला आखा पापो काजे एकेक कोरीन तेरे ओगोळ हुकार लीस, ती चु तारा आखा पापे माफ कोर देसे, एने तुमु काजे आपसु बेटुस मान लेसे। चु तारा हीया-मोन मां आपसी खुसी एने सांती सी भोर देसे। दोतरा जोणा ईने रीते तेरा बेटा-बेटी बोण्‌ला छे, तीनु काजे ओसु कोहलु, “खुस होयु, काहाकी तुमरो नाव सोरगो मां मांडाय रोयो” (लुकु 10:20)। जोतरा बी ईसु मालीक पोर भुरसु कोरला छे एने पापोन माफी हात कोर लेद्‌ला छे, तींद्‌रो नाव सोरगो मां लीखायलो छे। ओळी ओगो बाईबल मां ओसो लीखलो छे: “जु कुदु भोगवानोन वोगे गोथु पोयदा होयलु छे, चु वोळ-वोळीन पाप नी कोरे” (1 युहुन्‌नु 3:9)। मालीक ईसु तीना काजे ईनी पापी कोळी मां चुखली जीवाय जीवणे कोरीन कोहोय। ओळी ओगी खास वात यी छे की जोत्‌यार ईसु मालीक ईसु कुरुस पोर मोर्‌यु, चु तारा पापे माफ कोर्‌यु एने हीड़ा-पीड़ा बी छेटु कोर देदु। ओतरेन जु कुदु तेरे पोर भुरसु कोरे चु वारली आरगाय जीवाय जीवसे एने मोटला दुखणा बी वारु होय जासे।

कोदाम ओसो होयसे, ती दीनु माणसोन नाव चुपड़ा मां नी लीखायलो होय तींदरो काय होयसे? जोत्‌यार नीयावोन दाहड़ु आवसे, तोत्‌यार तींदरे वाराम ओसो लीखलो छे: “जीनु माणसोन नाव जीवाय्‌न कीताब मां लीखलो नी होय, तीनु काजे आक्‌ठीन कुंडा मां नाख देसे” (उजेन्‌तु चापड़ु 20:15)।

ईसुन लुही तुमुक माफी आपे, चो तारा पाप काजे धुय देसे। तेरु कुरुस बोरकोत आपसे, चो तारा पापो काजे आटा-मेट कोर देसे। तेरा देद्‌ला सोड़का तारा हीड़ा-पीड़ा काजे वारु कोर देसे। तेरी मोत तुमुक हीमोत आपसे। तारेम गोथी मोतोन बीक काजे छेटी कोर देसे। ईसु मालीकोन जीवनोन लारे तुमुक ओमोरकायान जीवाय जोड़से। तारो नाव ईनी कोळी मां ओतरोत लीखायलो नी होय, पुण सोरगोम वाळी जीवाय्‌न कीताब मां बी लीखायलो छे। हींताळ ईसुन्‌चां आव एरेन कोरीन की तु खोरली सांती एने खुसी हात कोरे तोसे। ओसली सांती एने खुसी ईनी कोळीन माणसे नी आप सोके। एने ओळतेन मोतोन बाद मां तुमुक सोरगो मां जाणेन मुखु जोड़से। ईसु मालीक पोर भुरसु कोरतु जाय्‌न ओसु वीन्‌ता कोर:

“ए मालीक ईसु, मे भुरसु कोरो एने मारी जीवाय काजे तारा हातो मां आप दोम। तारे चुखले लुह्‌ये कोरीन मारा आखा पापे धुवीन मेसे काजे चुखु कोर। मेसेक तारु बेटुस कोरीन आवरी ले एने मारा नाव काजे हींताळ सोरगो मां लीख ले। आज गोथु मे तारुत बेटु बोणीन जीवीस। आमीन।”
You can find equivalent English tract @

Is your name registered ?