17 / 100

peace-be-you-unto_Kodava1

Download PDF

ಸಮಾದಾನ – ಈ  ತಕ್ಕ್‌ ಎಚ್ಚಕ್‍ ಮಧುರ ಪಿಂಞ ನಯನವಾಯಿತ್‍ ಉಂಡ್‍! ಮನುಷ್ಯಂಡ ಆತ್ಮ ಈ ಸಮಾದಾನಕಾಯಿತ್‍ ಏಂಗಿಯಂಡ್‍, ಗೊಣಗಿಯಂಡ ಉಂಡ್‍. ಎಚ್ಚಕೋ ಜನ ಇದ್‍ನ ತೇಡಿಯಂಡುಂಡ್‍, ಆಚೇಂಗಿ ಅದ್‍ ಎಚ್ಚಕೋ ದೂರತ್‍ಲ್‍ ಉಳ್ಳನೆಕೆ ಕಾಂಬ. ಪಣತ್‍ರಗುಂಡ್‍, ಜ್ಞಾನತ್‍ರಗಂಡ್‍ ಸಮಾದಾನತ್‍ನ ಎಡ್‍ಪಕೈಯುಲೆ, ಒಬ್ಬಂಡ ಕೀರ್ತಿ ಸಹ ಅದ್‍ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಕೈಯುಲೆ. ನೀನ್‍ ಸಹ ಇಕ್ಕ ಸಮಾದಾನತ್‍ನ ತೇಡಿಯಂಡ್‍, ಅದ್‍ನ ಪಡೆಯುವಕ್‍ ಕೈಯತ ಇಪ್ಪಿಯ.

ಎಚ್ಚಕ್‍ ಕುರಿ, ನೀಕ್‍ ಈ ಸಮಾದಾನ ಇಲ್ಲತೆ, ನೀಡ ಕಷ್ಟತ್‍ನ ಬೋರೆಯಿಂಗಡ ಮೇಲೆ ಕಾಟಿತ್ತುಳ್ಳಿಯ, ಇಲ್ಲತೆಪೋಚೇಂಗಿ ನೀಡ ಸ್ವಂತ ಜೀವತ್‍ನ ಎಡ್‍ಪಕ್‍ ಸಹ ಗೇನ ಮಾಡಿತುಳ್ಳಿಯ? ಸಮಾದಾನತ್‍ನ ಡ್ರಗ್ಸ್‍ಯಿಂಜ (Drugs) ಸಹ ತೇಡುವಿಯ, ಆಚೇಂಗಿ ಡ್ರಗ್‍ಸ್‍ರ ಶಕ್ತಿ, ಅದ್‌ ಂಡ ವೀರ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿ ಪೋನಪಿಂಞ ಅದ್‍ ತಪ್ಪ ಸಮಾದಾನ ಗಾಳಿಲ್‍ ಪಾರಿ ಪೋಪನೆಕೆ ಇಪ್ಪ, ಚೆನ್ನ ಜನ ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾದಾನತ್‍ನ ತೇಡುವ. ಆಚೇಂಗಿ, ಅದ್‌ ಂಡ ವಿಷಯತ್‍ ಸಂಶೋದನೆ ಮಾಡ್‍ನಯಿಂಗ ಇನ್ನನೆ ಕಂಡ್‍ಬುಡಿಚತ್‍. ಯೋಗ ಮಾಡತಯಿಂಗಕ್‍ ಬಪ್ಪ ಮಾನಸೀಕ ರೋಗಕಿಂಜ ಯೋಗ ಮಾಡ್‍ನಯಿಂಗಕ್‍ ಬಪ್ಪ ಮಾನಸೀಕ ರೋಗ ದಂಡಚ್ಚಕ್‍ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡ್‍.

ಚೆನ್ನ ಜನ ಒಂಟಿ ಬದ್‍ಕ್‍ ಬಾಳುವ ಮೂಲಕ ಬಚಾವ್‍ ಆಪಕ್‍ ಪೇಚಾಡುವ, ಆಚೇಂಗಿ ಇನ್ನನೆ ಮಾಡುವಗುಂಡ್‍ ಬೋರೆಯಿಂಗಕ್‍ ಉಳ್ಳ ಸಮಾದಾನ ಈಂಗಕ್‍ ಇಲ್ಲೇಂದ್‍ ಅಯಿಂಗಕ್‍ ಗೊತ್ತಾಪ. ಒಂಟಿ ಬದ್‍ಕ್‍ ಅಯಿಂಗಡ ಸ್ವಂತ ಗುಣಕ್‍ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಇಲ್ಲತೆ ಅಯಿಂಗಡ ಮಿಂಞಲ್‍ ಕೊಂಡ್‍ ಬಪ್ಪ. ನಂಗಡ ಮಿಂಞ ದಿನಾಲೂ ಬಪ್ಪ ತೊಂದರೆಯಿಂಜ ನಂಗಕ್‍ ಶಾಂತಿ ಸಮಾದಾನ ಕ್‍ಟ್ಟತೆ ಪೋಚೇಂಗಿ, ಈ ಬದ್‍ಕ್‍ರ ಉದ್ದೇಶ ಎಂತ್‍?

ನಂಗ ಈ ಕಾಗತತ್‍ನ ನಿಂಗಡ ಮಿಂಞಕ್‍ ಅರ್ಪಿಚಿಡುವ ಕಾರಣ ಎಂತ ಎಣ್ಣ್‍ಚೇಂಗಿ, ಶಾಂತಿ ಪಿಂಞ ಸಮಾದಾನ ತಪ್ಪ ಒಬ್ಬನ ನಿಂಗಕ್‍ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್‍ಕಂಡೂಂದ್‍ ಉಳ್ಳದೇ; ಅಂವೊ ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ನಿಂಗಕ್‍ ನೇರಾನ ಪಿಂಞ ನಿತ್ಯ ಶಾಂತಿನ ಕೊಡ್‍ಪಕೈಯು. “ನಾಡ ಶಾಂತಿನ ನೀಕ್‍ ತಪ್ಪಿ….. ನೀಡ ಹೃದಯ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಪದ್‍ ಬೋಂಡ, ಪೋಡಿ ಆಪದೂ ಬೋಂಡ”. ಇದೆ ಒರ್‍ ಅರ್ಥಿವಿಲ್ಲತ ತಕ್ಕ್‌ ಅಲ್ಲ. ಆಚೇಂಗಿ ಈ ತಕ್ಕೆಲ್ಲಾ, ಒಬ್ಬ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಚಿಡುವಾಂದೂ, ನೀಕಾಯಿತ್‍ ಎಚ್ಚರ ಎಡ್‍ತಿತ್‍ ನಿನ್ನ ನೋಟಿಯೊವಾಂದೂ ನಿರೂಬಿಚಿಡುವಕಾಯಿತ್‍ ಅಂವೊಂಡ ಬದ್‍ಕ್‍ನ ನಂಗಕಾಯಿತ್‍ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್‍ನಂವೊಂಡ ತಕ್ಕ್‌. ದಾಡ ಪಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ಉಂಡೋ, ಅಂವೊ ಅಲ್ಲತೆ ಬೋರೆ ದಾರೂ ನೀಕ್‍ ಶಾಂತಿನ ತಪ್ಪಕ್‍ ಕೈಯುಲೆ. ಶಾಂತಿ ದುಂಬಿತ್‍ ಉಳ್ಳಂವೊನೂ, ಅದ್‍ನ ತಪ್ಪೀಂದ್‍ ವಾಕ್‍ ಕೊಡ್‍ತಂವೊನೂ ಒಬ್ಬ ಉಂಡ್‍. ಅಂವೊನ ಸಮಾದಾನತ್‍ರ ರಾಜಕುಮಾರಾಂದ್‍ ಕಾಕುವ. ಅಂವೊಂಡ ಪೆದ ಯೇಸು.

ಒರ್‍ ಸಮಯ, ಯೇಸು ನೇರಾನಂವೊ ಅಲ್ಲಾಂದ್‍ ನೀನ್‍ ಎಣ್ಣುವಕ್ ಕೈಯು; ನಾನ್‍ ಕಾಂಗತೆ ಒಬ್ಬಡಿಂಜ ಎನ್ನನೆ ನಾಕ್‍ ಎಂತಾಚೂ ಕ್‍ಟ್ಟ್‍ವಕೈಯು? ಯೇಸು ನೀಕ್‍ ನಿಜವಾಯಿತ್ತುಂಡೇಂಗಿ, ಇಕ್ಕಲೆ ನೀಡ ಪಕ್ಕ ಆ ಶಾಂತಿ ಇಪ್ಪ. ಅಂವೊ ಎನ್ನಂಗ್‍ ನೀಕ್‍ ನಿಜವಾಯಿತ್‍ ಇಲ್ಲೇಂದ್‍ ಎಣ್ಣ್‍ಚೇಂಗಿ, ನಿನ್ನ ಪಿಂಞ ಅಂವೊನ  ಬೋರೆ ಬೋರೆ ಮಾಡುವ ಎಂತೋ ಒಂದ್‍ ಉಂಡ್‍; ಅದ್‍ ಎಂತ ಎಣ್ಣ್‍ಚೇಂಗಿ, ನೀಡ ಪಾಪವೇ. ನಂಗಡ ಆಳವಾನ ಹೃದಯತ್‍ಲ್‍ ತಪ್ಪ್‍ ಸೆರಿ ಎಂತಾಂದ್‍ ನಂಗಕ್‍ ಗೊತ್ತುಂಡ್‍. ಆ ಒಳಲ್‍ ಉಳ್ಳ ದ್ವನಿ ಒರ್‍ ಕಾರ್ಯತ್‍ನ ಮಾಡ್‍ವಕ್ಕಾಗಾಂದ್‍ ಎಣ್ಣುವದ್‍ನ ನಂಗ ಕೇಕತ ಪೋಚೇಂಗಿ, ನಂಗ ನಂಗಕ್‍ ಶಾಂತಿ ತಪ್ಪಕ್ಕುಳ್ಳಂವೊಂಡ ದ್ವನಿಕ್‍ ಕೆಮಿ ಕೊಡ್‍ಕತೆ ತಿರಿಗಿಯಂಡುಂಡ್‍. ಮಿಂಞಕ್‍ ಬಪ್ಪಕ್ಕುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯತ್‍ನ ಚೆನ್ನ ಗೇನ ಮಾಡಿ: “ನೀನ್‍ ನಾಡ ಆಜ್ಞೆಕ್‍ ಕೆಮಿ ಕೊಡ್‍ತಿತ್ತಿಂಜತೇಂಗಿ, ನೀಡ ಶಾಂತಿ ಪೊಳೆರನೆಕೆ ಇಪ್ಪಕಿಂಜತ್‍, ನೀಡ ನೀತಿ ಸಮುದತ್ರತ್‍ರ ಅಲೆರನೆಕೆ ಇಪ್ಪಕಿಂಜತ್‍. ನಂಗ ನಂಗಡ ಪಾಪತ್‍ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್‍ಚೇಂಗಿ, ಅಂವೊ ನಂಗಡ ಪಾಪತ್‍ನ ಮನ್ನಿಚಿಟ್ಟಿತ್‍, ಎಲ್ಲಾ ಅನೀತಿಯಿಂಜಲೂ ನಂಗಳ ಪವಿತ್ರವಾಯಿತ್‍ ಮಾಡುವಕ್‍ ಅಂವೊ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ, ನೀತಿವಂತಂವೊನೂ ಆಯಿತ್ತುಂಡ್‍.

ಇಕ್ಕ ತೀರ್ಮಾನ ಎಡ್‍ಪದ್‍ ನೀಡ ಕೈಲ್‍ ಉಂಡ್‍. ನೀಕ್‍ ನೇರಾಯಿತು ಸಮಾದಾನ ಕ್‍ಟ್ಟುವಕ್‍ ನೀನ್‍ ಎಂತ್‍ ಮಾಡಂಡೂಂದ್‍ ಎನ್ನ್‍ಚೇಂಗಿ, ನೀಡ ಬದ್‍ಕ್‍ಲ್‍  ಏದ್‍ ವಿಷಯತ್‍ಲೆಲ್ಲಾ  ತಪ್ಪ್‍ ಮಾಡಿಯಂಡುಳ್ಳಿಯಾಂದ್‍ ನೀಕ್‍ ಗೊತ್ತುಂಡೊ ಅದ್‍ನೆಲ್ಲಾ ಬುಟ್ಟಿತ್‍ ಬಾ. ಅದ್‌ ಂಗಾಯಿತ್‍ ಯೇಸುರ ಪಕ್ಕ ಮನ್ನಿಪ್ಪ್‍ ಕೇಳ್‍. ಅಂವೊಂಗ್‍ ನಿನ್ನ ಮನ್ನಿಚಿಡುವಕ್‍ ಕೈಯು. ನೀನ್‍ ಎಂತ ಪಾಪತ್‍ನ ಮಾಡಿತ್ತುಂಡೇಂಗಿಯು ಅದ್‍ನ ಮನ್ನಿಪ್ಪಕ್‍ ಅಂವೊ ಕುಶಿವುಳ್ಳಂವೊನಾಯಿತ್ತುಂಡ್‍. ಎನ್ನಂಗೆಣ್ಣ್‍ಚೇಂಗಿ, ಅಂವೊ ನಿನ್ನ ಪಿಂಞ ನಾಡ ಪಾಪತ್‍ರ ದಂಡನೆನ ಅಂವೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎಡ್‍ಪಕಾಯಿತ್‍ ತಾಂಡ ಜೀವತ್‍ನ್‍ ಶಿಲುಬೆರ ಮೇಲೆ ಬುಟ್ಟತ್‍. ಆನಗುಂಡ್‍ ದೇವ ನಿನ್ನಿಂಜ ಎಂತ ಕೇಪೋ ಅದ್ಂಗ್‍ ಬಗ್ಗಿತ್‍ ನಡ್‍ಪಕ್‍ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್‍. ನೀನ್‍ ಅನ್ನನೆ ಮಾಡ್‍ಚೇಂಗಿ, ನೀಕ್‍ ನೇರಾನ ಸಮಾದಾನ ಕ್‍ಟ್ಟುವ. ಆ ಸಮಾದಾನ ನೀಡ ಬುದ್ದಿಕಿಂಜ ಬಲ್ಯ ಸಮಾದಾನವಾಯಿತಿಪ್ಪ. ಆ ಸಮಾದಾನ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಯಿತ್‍ ದುಂಬಿಚಿಟ್ಟಿತ್‍, ಕಾಲಕಾಲಕೂ ನಿನ್ನ ಬುಟ್ಟಿತ್‍ ಪೋಕತ ಸಮಾದಾನವಾಯಿತ್‍ ಇಪ್ಪ. ನೀಡ ಪಾಪ ನಿನ್ನಿಂಜ ಪೋಚೇಂಗಿ, ಸಮಾದಾನತ್‍ರ ರಾಜಕುಮಾರನಾನ ಯೇಸು ನೀಕ್‍ ನೇರಾನಂವೊನಾಯಿತ್‍ ಇಪ್ಪ.

ಪಾಪತಿಂಗ ಬುಡುಗಡೆ, ಸಮಾದಾನ, ಪಿಂಞ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಒಕ್ಕಚೆ ಬಪ್ಪ. ಯೇಸು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿತ್‍ ಶಿಲುಬೇಲ್‍ ಚತ್ತದ್‍, ನಂಗಳ ನಂಗಡ ಪಾಪತಿಂಜ ಬುಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಕ್‍ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲತೆ ನಂಗಡ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂಜಲೂ, ರೋಗತಿಂಜಲೂ ಸಹ ಬುಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಕಾಯಿತ್‍ ಚತ್ತತ್‍. ಅಂವೊನ ನೀನ್‍ ಒಡೆಯನಾಯಿತು, ರಕ್ಷಕನಾಯಿತೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಕ, ನಿಂಗಡ ಪಾಪಕ್‍ ಮನ್ನಿಪ್‍ ಪಿಂಞ ಆತ್ಮಕ್‍ ಸಮಾದಾನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲತೆ, ನಿಂಗಡ ತಡಿಕ್‍ ಸಖ್ಯತೆ ಸಹ ಕ್‍ಟ್ಟ್‌ವ.  ಇಸ್ರಾಯೇಲ್‍ರ ಪಂಡತ ರಾಜನಾನ ದಾವೀದಂಗ್‍ ಈ ಅನುಬವ ಕ್‍ಟ್ಟಿತ್‍, ಇನ್ನನೆ ಪಾಟ್‍ ಪಾಡ್‍ಚಿ: “ನಾಡ ಆತ್ಮವೇ, ಒಡೆಯನ ತುದಿಚಿಡ್‍, ಅಂವೊ ಮಾಡ್‍ನ ಉಪಕಾರ ಒಂದು ಮರಕತೆ; ಅಂವೊ ನಿಂಗಡ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪತ್‍ನ ಮನ್ನಿಚಿಟ್ಟಿತ್‍, ಎಲ್ಲಾ ರೋಗತ್‍ನ ವಾಸಿ ಮಾಡ್‍ಚಿ”. ನೀನ್‍ ಸಮಾದಾನತ್‍ರ ರಜಕುಮಾರನಾನ ಯೇಸುನ ಕಾಂಬಕ, ಅಂವೊಂಡ ಸಮಾದಾನ ನೀಕ್‍ ಕ್‍ಟ್ಟುವಕ, ಪೋಡಿ, ಬೇಜಾರ್‍, ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಒಮ್ಮಕೆ ನೀಡ ಹೃದಯತಿಂಜ ಕಾಂಗತೆ ಆಯಿ ಪೋಪಾಂದ್‍ ನೀಕ್‍ ನೇರಾಯಿತು ಗೊತ್ತಿರಡ್‍. ಅದ್‍ ಮಾತ್ರವಲ್ಲತೆ ನೀಕ್‍ ಕ್‍ಟ್ಟುವ ಈ ಸಮಾದಾನತ್‍ರ ಮೂಲಕ ಯುದ್ದತಿಂಜ, ಪಗೆಯಿಂಜ ಪಾಳಾಯಿಪೋಯಿತುಳ್ಳ ಈ ಲೋಕಕ್‍ ಶಾಂತಿನ ಸಮಾದಾನತ್‍ನ ನೀನ್‍ ಕೊಡ್‍ಪಕೈಯ್ಯು.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ:

ಒಡೆಯನಾನ ಯೇಸುವೇ, ನೀನೇ ಸಮಾದಾನತ್‍ರ ರಾಜಕುಮಾರ, ನಾಕ್‍ ನೀನ್‍ ಬೋಂಡು. ನಾಡ ಪಾಪವೇ ನನ್ನ ನಿನ್ನಿಂಜ ಬೋರೆ ಮಾಡಿಯಂಡುಂಡ್ಂದ್ ನಾಕ್‍ ಗೊತ್ತುಂಡ್. ದಯೆಬೆಚ್ಚಿತ್‍ ನಾಡ ಪಾಪತ್‍ನ ಮನ್ನಿಚಿಟ್ಟಿತ್‍, ನಾಡ ಪಾಪದುಂಬ್‍ನ ಹೃದಯತ್‍ನ್‍ ನೀಡ ಅಮುಲ್ಯವಾದ ಚೋರೆಯಿಂಜ ಕತ್ತಿಚಿಡ್‍. ಇಂದ್‍ ನಾನ್‍ ನಿನ್ನ ನಾಡ ರಕ್ಷಕನಾಯಿತ್‍ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಿ. ನೀನ್‍ ಎಂತಲ್ಲಾ ಎಣ್ಣುವಿಯ, ಅದ್‍ಂಗೆಲ್ಲ ತಗ್ಗಿತ್‍ ನಡ್‍ಪಕ್‍ ನಾನ್‍ ತಯಾರಾಯಿತ್‍ ಉಳ್ಳ್‍. ಆಚೇಂಗಿ ನಾಕ್‍ ಅದ್‍ನ ಮಾಡುವಕ್‍ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್‍. ನನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡಿತ್‍, ನೀಡ ಸಮಾದಾನತ್‍ನ ನಾಕ್‍ ತಾ ದೇವ. ಆಮೇನ್‍.

 

You can find equivalent English tract @

Peace be unto you