The one who gave his life for you_Tulu1

ದೇವೆರ್ ನರಮಾನಿನ್ ತನ ಸ್ವರೂಪೊಡು ಉಂಡು ಮಲ್ತೆ; ಆಯಗೆ ದೇವೆರೆಡೊಪ್ಪ ಅನ್ಯಮನ್ಯ ಇತ್ತ್ಂಡ್; ಆಯಡ್ ಉಡಲ್‌ದ ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತ್ಂಡ್ . ಆಂಡ ಈ ನರಮಾನಿ ಪಾಪ ಮಲ್ತಿನಪಗ  ದೇವರೆಡೊಪ್ಪ ತನ್ಕ್ ಇತ್ತಿನ ಅನ್ಯಮನ್ಯೊನುಲಾ, ತನ ಉಲಯಿದ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನೊನ್ಲಾ, ಕಳೆವೊಂದು ದುಃಖೊಡು ದಿಂಜಿಯೆ, ಶರೀರೊಡು ಅಸೌಖ್ಯೊಗು ಒಳಗಾಯೆ, ಆತ್ಮ-ದೇಹ-ಶರೀರೊಡು ಸಮಾಧಾನದಾಂತಿನಾಯೆ ಆಯೆ. ಇಂಚಿತ್ತಿ ನರಮಾನಿನ ಕುಡ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಿತಿಗ್ ಕನವೆರೆ, ಆಯೆ ಕಳೆವೊಂಡಿನೆನ್ ಮಾತ ಕುಡ ಕೊರಿಯೆರೆ, ನಮನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ದಿ ದೇವೆರ್ ನರಮಾನಿ ಶರೀರೊಡು ಯೇಸು ಇನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ಡ್ 2000 ವರ್ಷ ಪಿರವುಗು ಈ ಭೂಮಿಡ್ ಪುಟ್ಟಿಯೆ. ಆಯೆ ಪಾಪದಾಂತಿನಾಯೆ ಆದ್ ಪುಟ್ಟಿಯೆ. ಪಾಪದ ಈ ಲೋಕೊಡು  ವಾ ಪಾಪಲಾ ದಾಂತಿನಾಯೆ ಆದ್ ಇತ್ತೆ. ಮಾತ ಹಳ್ಳಿ, ಪಟ್ಣೊಗು ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗಿಯೆ. ಕುರುಡೆರೆಗ್ ಕಣ್ಣ್ ಕೊರಿಯೆ, ಕೆಪ್ಪೆರ್ ಕೇನುಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೆ, ಮೂಕೆರ್ ಪಾತೆರುಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೆ, ಕುಷ್ಠರೋಗೊಲೆನ್ ಗುಣ ಮಲ್ತೆ, ಭೂತ ಪತ್ತ್‌ದಿನಕ್ಲೆನ್ ಬುಡ್ಪಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಡವರೆಗ್ ಸುವರ್ತಮಾನ ಸಾರಿಯೆ.

ನೆತ್ತೆರ್ ಗುಪ್ಪಂದೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಇಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮೊಗು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತೊನು ನೆತ್ತೆರ್‌ಡೇ ಮಲ್ಪೊಡಂದ್ ಪನ್ಪಿನ ನ್ಯಾಯಕಟ್ಟ್‌ಗ್ ಸರಿಯಾದ್  ನಮ ಕರ್ತವೆ ಆಯಿ ಯೇಸು ಇಡೀ ಮಾನವ ಸಂತತಿಗಾದ್ ತನ ನೆತ್ತೆರ್‌ನ್  ಗುಪ್ಪೆರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕ್ರುಸ್ಸುಡು ಸೈಯೆರೆಗಾದ್ ತನನ್ ಒಚ್ಚಿದ್ ಕೊರ್ಯೆ. ರೋಮಾಯ ಸಿಪಾಯಿಲು ಆಯಗ್ ಭಯಂಕರ ಹಿಂಸೆ ಕೊರಿಯೆರ್, – ಆಯ ತರೆಕ್ ಮುಳ್ಳುದ ಕೀರೀಟೊನು ದೀದ್ ಬೆತ್ತೊಡು ದರ್ತೆರ್, ಚಾಟಿದ ಪೆಟ್ಟ್‌ಲೆನ್ ಕೊರ್ಯೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಆನಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಆಯನ್ ಕ್ರುಸ್ಸುಗು ನೇಲಾಯೆರ್.

ಪಾಪೊನು ತೆರಿಯಂದಿನ ಪಾಪೊನು ಮಲ್ಪಂದಿನ, ತನಡ್ ವಾ ಪಾಪಲಾ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕರ್ತವೆ ಆಯಿ ಯೇಸು ನಮ ಅಪರಾದೊಲೆಗಾದ್ ಗಾಯ ಹೊಂದಿಯೆ. ನಮ ದುಷ್ಕರ್ಮೊಗಾದ್ ಆಯಗ್ ಗುಟ್ಟಿಯೆರ್. ನಂಕ್ ಸಮಧಾನ ಕೊರ್ಪಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯ ಮಿತ್ತ್ ಬೂರುಂಡು. ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ. ನರಮಾನಿ ಜಾತಿ ತನ್ಕುಲೆ ಪಾಪೊಲೆಗಾದ್ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷೆನ್ ಯೇಸು ತನ ಮಿತ್ತ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ. ಇಂಚ ಆಯೆ ಕ್ರುಸ್ಸುಡು ಜೀವ ಕೊರಿಯೆ. ನಮ ನನಲಾ ಪಾಪಿಲಾದುಪ್ಪುನಗನೇ ಕ್ರಿಸ್ತೆ ನಂಕಾದ್ ಸೈತಿನೆಟ್ಟ್ ದೇವೆರ್ ನಮ ಮಿತ್ತ್ ತನ್ಕ್ ಉಪ್ಪು ಪ್ರೀತಿನ್ ತೋಜಾದ್ ಕೊರ್ಯೆ.” (ರೋಮಾ 5:8). ಯೇಸು ಕ್ರುಸ್ಸುಡು ಸೈತಿನಿ ಮಾತ್ರತ್ತಂದೆ ತಾನ್ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೇ ಸಾವುನುಲಾ ನರಕೊನ್ಲಾ ಜೈಸ್‌ದ್ ಮೂಜನೆ ದಿನ ಜೀವೊಡು ಲಕ್ಕ್‌ದ್ ಬತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಪರಲೋಕೊಗು ಏರ್‌ದ್ ಪೋದು ಇತ್ತೆಲಾ ನಂಕಾದ್ ಜೀವೊಡು ಉಲ್ಲೆ.

ಪ್ರೀಯ ಸ್ನೇಹಿತಾ, ನಿಕ್ಕಾದ್ ಯೇಸು ತಾಲೊಂಡಿನ ಶ್ರಮೆ, ಬೇನೆಲೆನ್ ಈ ಎನ್ನುನಗ ನಿನ ಕಲ್ಲ್‌ದಂಚ ಹೃದಯ ಕರವುಜಾ? ಅಪಗ ಈ ಕಣ್ಣೀರ್‌ಡ್ ನಿನ ಪಾಪ, ಅಪರಾದಗಾದ್ರ ಕರ್ತವಡ  ಮಾಪು ನಟ್ಟಿಯಡ ಆಯೆ ನಿನ ಮಾತ ಪಾಪೊಲೆನ್ ಮಾಪು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ನಿಕ್ಕ್ ಸಮಾಧಾನೊನು, ಸಂತೋಷೊನು, ವಿಶ್ರಾಂತಿನ್ ಕೊರ್ಪೆ. “ಆಯ ಮಗೆ ಆದುಪ್ಪು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೆತ್ತೆರ್ ನಮನ್ ಮಾತ ಪಾಪೊಡ್ದು ಶುದ್ದ ಮಲ್ಪುಂಡು……ನಮ ಪಾಪೊಲೆನ್ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತಡ ಆಯೆ ನಂಕ್ ಪಾಪೊಲೆನ್ ಮಾಪು ಮಲ್ಪುನಾತ್ ನಂಬಿಗಸ್ತೆಲಾ, ನೀತಿದಾಯೆಲಾ ಆದುಲ್ಲೆ. ( 1ಯೋಹಾನೆ 1:7,9)

ಯೇಸು ಕ್ರುಸ್ಸುಡು ನಮ ಪಾಪೊಲೆಗಾದ್ ಮಾತ್ರತ್ತಂದೆ ನಮ ಸೀಕ್‌ಲೆಗಾದ್‌ಲಾ ತನ ಜೀವ ಕೊರಿಯೆ. “ತಾನೆ ನಮ ಸಂಕೊಡೆಲೆನ್  ದೆತ್ತೊಂದು ನಮ ರೋಗೊಲೆನ್ ತುಂಬೊಂಡೆ.“ (ಮತ್ತಾಯ 8:17) ಆಯನ ಗಾಯೊಲೆಡ್ದ್  ನಮ ಗುಣ ಆಯ. (ಯೆಶಾಯ 53:5)

ನರಮಾನಿನ ಪಾಪೊಡ್ದಾದ್ ಶಾಪ ಬೈದುಂಡು. ಶಾಪೊಡ್ದಾದ್ ಸೀಕುಲು ಬತ್ತಂಡ್. ಕರ್ತವೆ ಆಯಿ ಯೇಸು ನಮ ಸೀಕ್‌ಲೆನ್ ಕ್ರುಸ್ಸುಡು ತುಂಬೊಂಡೆ. ಆಯನ ಗಾಯೊಲೆಡ್ದಾದ್ ನಂಕ್ ಗುಣ ಆಂಡ್ ಪಂಡ್ದ್ ನಮ ನಂಬುವಡ ನಮ ಮಾತ ರೋಗೊಲೆಡ್ಪ್ ನಂಕ್ ಬುಡುಗಡೆ ಆದ್ ಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯೊಡು ಜೀವನ ಮಲ್ಪುವ.

ಪ್ರೀಯ ಸ್ನೇಹಿತಾ, ನಿಕ್ಕಾದ್ ತನ ಪ್ರಾಣೊನು ಕೊರಿ ಯೇಸು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆದ್ ಇತ್ತೆಲಾ ನಿಕ್ಕಾದ್ ಜೀವೊಡ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡ್ದ್ ಈ ನಂಬುವಡ , ನಿನ ಪಾಪೊಲೆಡ್ದ್‌ಲಾ ವಾ ರೋಗೊಲೆಡ್ದ್‌ಲಾ ನಿಕ್ಕ್ ಆಯ ನೆತ್ತೆರ್‌ದ ಮುಖಾಂತ್ರ ಬುಡುಗಡೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಪರಲೋಕೊಗು ಮುಟ್ಟುನ ಪರಿಶುದ್ದ ಜೀವನ ಈ ಮಲ್ಪೊಡಂದ್‌ದ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತೆ ನಿನನ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.

ಕರ್ತವೆ ಆಯಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾವುದ ಮುಖಾಂತ್ರ ತಿಕ್ಕುನ ಈ ವಿಶೇಷ ಆಶಿರ್ವಾದೊಲೆನ್ ಪಡೆಯೊನ್ಯೆರೆ ಈ ಬಯಕುವಡ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ್ ಮಲ್ಪುಲ –” ಕರ್ತವ ಯೇಸೋ, ಈ ನಿನ ಪ್ರಾಣೊನು ಕಲ್ವಾರಿದ ಕ್ರುಸ್ಸುಡು ಎಂಕಾದ್ ಕೊರ್ತ ಪಂಡ್ದ್ ಯಾನ್ ನಂಬುವೆ. ಎನ ಪಾಪೊಲೆನ್ ದಯ ದೀದ್ ಮಾಪು ಮಲ್ಪುಲ. ನಿನ ನೆತ್ತೆರ್‌ಡ್ದ್ ಎನನ್ ಶುದ್ದ ಮಲ್ಪುಲ.  ನಿನನ್ ಎನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕೆಲಾ ದೇವೆರ್‌ಲಾ ಆದ್ ಯಾನ್ ಅಂಗಿಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇನಿಡ್ದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ನಿನ ಬಾಲೆ ಆದ್ ಬದುಕುವೆ. ಆಮೆನ್.

 

You can find equivalent English tract @

The one who gave his life for you