17 / 100

free-all-inclusive-insurance-policy-_frontfree all inclusive insurance policy_back

Download PDF Tracts

အခမဲ့ အာမခံ မူ၀ါဒ

က်န္းမာေရး

အိမ္

မီး

အသက္

သတင္းေကာင္း အာမခံ

က်န္းမာေရး

ယေန႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္သည္ က်န္းမာေရး အာမခံကုန္က်မႈအျဖစ္ ရင္သပ္ရႈေမာ ေလာက္ေအာင္ပင္ျဖစ္သည္။ `သင့္ရဲ့ ေရာဂါအားလံုးေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္တယ္`လို႔ ႀကံဳ၀ါးႏိုင္ေသာ ေဆး ဆရာကို သင္ေတြဆံုခဲ့ဖူးပါသလား။

`ထိုသူသည္ ငါတုိ႔ လြန္က်ဴးျခင္းအျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊ နာက်င္စြာ ထုိးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံရေလ၏။ ငါတုိ႔၏ ၿငိမ္သက္ျခင္း ခ်မ္းသာကုိ ျဖစ္ေစေသာ ဆံုးမျခင္းသည္ သူ႔အေပၚသို႔ ေရာက္၍၊ သူခံရေသာ ဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတို႔သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ရွိၾက၏။` ေဟရွာယ ၅၃း၅

အိမ္

အိမ္မ်ားကို ပ်က္ဆီးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သူခိုးမ်ား၊ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ကာကြယ္ရန္ အိမ္ရွင္မ်ားသည္ အာမခံထားၾကသည္။ ျပတင္းေပါက္ႏွင့္ တံခါးမ်ား၌ သစ္သားတိုင္မ်ား၊ သူခိုးလန္႔ ေခါင္းေလာင္း စသည္တို႔ကို ထားရွိၿပီး၊ ေဘးဘက္၀န္း၌ ကင္းလွည့္ေသာသူမ်ားသည္လည္း အိမ္ရွင္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို မေပးစြမ္းႏိုင္ၾကပါ။

`သင္တို႔စိတ္ႏွလံုး ပူပန္ျခင္းမရွိေစႏွင့္။ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ၾကေလာ့။ ငါ့ကိုလည္း ယံုၾကည္ၾကေလာ့။ ငါ့အဘ၏ အိမ္ေတာ္၌ ေနစရာအခန္းမ်ားရွိ၏။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို သင္တုိ႔အား ငါမေျပာဘဲမေန။ သင္တုိ႔ေနစရာအရပ္ကို ျပင္ဆင္ျခင္းငွါ ငါသြားရ၏။` ေယာ ၁၄း၁၊၂

 

မီး

မီးသည္ အိမ္မ်ား၊ အစားထိုးမရႏိုင္သည့္ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ရတနာမ်ားစသည္တို႔ကို ေလာင္က်မ္းေစပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထာ၀ရကာလ၌ ငရဲမီးအိုင္ရွိပါသည္။ ထိုမီးငရဲမွ သင့္ကိုယ္သင္ ကာကြယ္ရန္ သင္၌ မူ၀ါဒရွိပါသလား။

`ေအာင္ျမင္ေသာသူသည္ ဤအရာတုိ႔ကို အေမြခံရလိမ့္မည္။ ငါသည္ သူ၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္မည္။ သူသည္ လည္း ငါ၏ သားျဖစ္လိမ့္မည္`

`ေၾကာက္တတ္ေသာသူ၊ မယံုၾကည္သူေသာသူ၊ စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာဖြယ္ေသာသူ၊ လူအသက္ကို သတ္ေသာသူ၊ မတရားေသာ ေမထုန္၌ မွီ၀ဲေသာသူ၊ ျပဳစားတတ္ေသာသူ၊ ရုပ္တုကို ကိုးကြယ္ေသာသူ၊ ျပဳစားတတ္ေသာသူ၊ ရုပ္တုကို ကိုးကြယ္ေသာသူ၊ သစၥာပ်က္ေသာ သူအေပါင္းတုိ႔မူကား၊ ဒုတိယေသျခင္းတည္းဟူေသာ ကန္႔ႏွင့္ ေလာင္ေသာ မီးအိုင္ထဲ၌ မိမိတို႔ အဖို႔ကို ရၾကလိ့္မ္မည္`ဗ်ာဒိတ္ ၂၁း၇၊ ၈။

အသက္

လူေပါင္းမ်ားစြာ အသက္အာမခံေၾကးအတြက္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေငြေၾကးကို သံုးစြဲလွ်က္ရွိၾကသည္။ သို႔ ေသာ္ မည္သူက အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိမည္နည္း။ သင္ ေသဆံုးၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘယ္အရာက သင့္အတြက္ အက်ိဳး ေက်းဇူးရွိပါသလဲ။

`ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာ သူအေပါင္းတုိ႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ မေရာက္၊ ထာ၀ရသက္ကို ရ ေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌ တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသား တုိ႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏` ေယာ ၃း၁၆။

မူ၀ါဒ၏ အေျခအေနမ်ား

၁။        သင္သည္ အျပစ္သားတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ကို သိရွိပါ။

`အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ဒုစရိုက္ကို ျပဳ၍ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ အသေရ ပ်က္ၾကၿပီ` ေရာမ ၃း၂၃။

`ကိုယ္အျပစ္မရွိဟု ငါတုိ႔သည္ဆိုလွ်င္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ လွည့္ျဖားၾက၏။ ငါတုိ႔၌ သစၥာမရွိ`၁ေယာ ၁း၈။

၂။         အျပစ္တရား၏ အခဟာ ေသျခင္းဆိုတာ သိရွိပါ။

`မတရားေသာသူတုိ႔ႏွင့္ ဘုရားသခင္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေသာ လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔သည္ မရဏာႏိုင္ငံသို႔ ႏွင္ျခင္းကို ခံရၾကလိမ့္မည္` ဆာ ၉း၁၇။

၃။        သင္၏ စြမ္းအားမ်ားျဖင့္ သင့္ကိုယ္သင္ မကယ္တင္ႏိုင္ေၾကာင္းကို သိရွိပါ။

`ျပဳဖူးသမွ်ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔သည္ ညစ္ေသာအ၀တ္ႏွင့္တူၾကပါ၏`ေယရွာယ ၆၄း၆။

၄။        ေနာင္တရၿပီး ဘုရားစကားနားေထာင္ပါ။

`ဘုရားသခင္သည္ မိုက္မဲေသာ အခ်ိန္ကာလတို႔ကို အမႈမထားဖူးေသာ္လည္း ယခုမွာ ကိုယ္အျပစ္ကိုျမင္၍ ေနာင္တရၾကေလာ့ဟု ခပ္သိမ္းေသာအရပ္တုိ႔၌ ရွိေသာ လူအေပါင္းတုိ႔အား ပညတ္ေတာ္မူ၏` တမန္ ၁၇း၃၀။

၅။        ကယ္တင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္ သခင္ေယရႈကို လက္ခံယံုၾကည္ပါ။

`ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာ သူအေပါင္းတုိ႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ မေရာက္၊ ထာ၀ရသက္ကို ရ ေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌ တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသား တုိ႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏` ေယာ ၃း၁၆။

၆။        ေယရႈထံ သင့္ရဲ့အျပစ္ေတြကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ပါ။

`ကိုယ္အျပစ္တို႔ကို ေဘာ္ျပေတာင္းပန္လွ်င္ ငါတို႔အျပစ္မ်ားကို လြတ္၍ ဒုစရိုက္ရွိသမွ်ႏွင့္ ကင္းစင္ေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာတရားႏွင့္၎၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္၎ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏`၁ေယာ ၁း၉

၇။        ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ႏွစ္ျခင္းကို ခံယူပါ။

`သင္တို႔၏ အျပစ္ကို လႊတ္ေစျခင္းငွါ ေနာင္တရ၍ တစ္ေယာက္မွ်မၾကြင္း၊ ေယရႈခရစ္၏ ဗတိၱဇံကို ခံၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရၾကလိ့မ္မည္` တမန္ ၂း၃၈။

၈။        သတင္းေကာင္းတရားႏွင့္ အသက္ရွင္ပါ။

`ကိုယ္ကိုကိုယ္ လွည့္ျဖား၍ ႏႈတ္ကပတ္တရားကုိ နာရံုမွ်သာ ျပဳေသာသူမဟုတ္၊ တရားကို က်င့္ေသာသူျဖစ္ ၾကေလာ့`ယာကုပ္ ၁း၂၂

 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

ဤသေဘာတူညီခ်က္သည္ ထာ၀ရထိတိုင္ျပဳလုပ္ထားေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။ ေငြေၾကးမ်ား၊ ေကာင္းေသာ အလုပ္မ်ား ေပးဆပ္စရာမလုိအပ္ပါ။ အဖိုးအခသည္ ေယရႈခရစ္ ကားတိုင္ေပၚတြင္ အေသခံခဲ့ေသာအခ်ိန္၌ ေပး ထားၿပီးၿပီ ျဖစ္သည္။ ပရီမီယမ္ေၾကး၊ ႀကိဳေပးေငြမ်ားကို ေယရႈခရစ္ ကားတိုင္ေပၚတြင္ အေသခံခဲ့ေသာအခ်ိန္၌ ေပးထားၿပီးၿပီျဖစ္သည္။ သူ၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ လူသားအားလံုးတြက္ အခမဲ့ေပးထားၿပီျဖစ္သည္ (ဧဖက္ ၂း၈)။ ေယရႈခရစ္အား တည္ၾကည္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း တစ္ခုသာ လိုအပ္ပါသည္ (ဧဖက္၃း၁၇)။

 

You can find equivalent English tract @

Free All inclusive Insurance Policy