6 / 100

is-your-name-registered

Download PDF Tracts

သင့္အမည္ကို စာရင္းသြင္းၿပီးၿပီလား။

ဤကမၻာႀကီးထဲသို႔ သင္ေမြးဖြားလာသည့္အခ်ိန္၌ သင့္ရဲ့မိဘမ်ားသည္ ေမြးစာရင္းတြင္ စာရင္းသြင္းခဲ့သလို၊ ေသျခင္းႏွင့္လည္း စာရင္းေပးခဲ့ၿပီ။ ထို႔ျပင္ ကမၻာႀကီး၏ အျခားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လည္း သင့္အမည္ကို စာရင္းေပးသြင္းခဲ့ၿပီး။ သာဓကအားျဖင့္

  • ေက်ာင္းအပ္ႏွံေသာအခ်ိန္၌
  • အလုပ္သစ္ ၀င္ေသာအခ်ိန္
  • ေျမယာႏွင့္အိမ္မ်ား၀ယ္ေသာအခ်ိန္
  • ကားမ်ားကို အာမခံျပဳလုပ္ေသာအခ်ိန္
  • ဘဏ္စာအုပ္ျပဳလုပ္ေသာအခ်ိန္
  • ေ၀စုကဒ္ရရွိေသာအခ်ိန္
  • မဲဆႏၵကဒ္ ရရွိေသာအခ်ိန္
  • သင့္အိမ္အတြက္ လွ်က္စစ္သြယ္တန္းေသာအခ်ိန္ တို႔တြင္ စာရင္းသြင္းခဲ့ရသည္။

ဤပ်က္ဆီးေနသည့္ ကမၻာႀကီးထဲတြင္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ဖို႔ရန္ ေနရာမ်ားစြာ၌ သင့္အမည္ကို စာရင္ေပးခဲ့ရ လွ်င္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ေကာ မည္သို႔နည္း။ ယခုအခ်ိန္၌ ေကာင္းကင္ႏိုင္မွာ သင့္အမည္ကို စာရင္းသြင္းဖို႔ရန္ မလို အပ္ေပဘူးလား။ အကယ္၍ သင္ေသဆံုးခဲ့လွ်င္ မပ်က္စီးႏိုင္တဲ့ ထာ၀ရကာလမွာ ေပ်ာ္ရြင္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း ရွိ ၿပီး ထိုေနရာမွာ ေနထုိင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ သင့္နာမည္ကို ယခုမွာ စာရင္းသြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ထိုေနရာမွာ သင့္အမည္ရွိေနဖို႔ရန္ သင္ဘာလုပ္သင့္ပါသနည္း။ သင့္အမည္ ထိုေနရာတြင္ ရွိေနဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္ မိသားစုအဖြဲ႔တစ္ေယာက္ကဲ့သုိ႔ ေမြးဖြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး က်မ္းစာထဲ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဖတ္ရႈပါသည္။ `ထိုသူကို လက္ခံသမွ်သူတည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူတုိ႔အား၊ ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ရေသာ အခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏`(ေယာ ၁း၁၂)။ သင္သည္ ေယရႈခရစ္ကို သင့္ရဲ့ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ သခင္အျဖစ္ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌အၾကြင္းမဲ့ လက္ခံယံုၾကည္လွ်င္ သူ႔ရဲ့ သားျဖစ္ ခြင့္ရလိ့မ္မည္။ ကာရာနီကားတိုင္ေပၚတြင္ သူသည္ သင့္အျပစ္မ်ားအတြက္ သင္ကိုယ္တိုင္ ခံရမည့္ ျပစ္ဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ၿပီး၊ သင့္အတြက္ အေသခံခဲပါသည္။ သူသည္ ေသလြန္ခဲ့ေသာ္လည္း သံုးရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ရွင္ျပန္ထ ေျမာက္ခဲ့ၿပီး၊ ထာ၀ရအသက္ရွင္ေနပါသည္။ သင္၏ ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀အရြယ္မွစ၍ သင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အျပစ္ တစ္ခုခ်င္းစီကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္လွ်င္ သူသည္ သင့္ကိုခြင့္လြတ္ၿပီး၊ သူ႔ရဲ့သားသမီးအျဖစ္ လက္ခံပါလိမ့္မည္။ သူ သည္ သင့္ရဲ့ႏွလံုးသားကို ေပ်ာ္ရြင္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္ေစမွာျဖစ္သည္။ ဤကမၻာေျမႀကီးေပၚတြင္ သူရွိေနစဥ္အခါက သူ၏သားသမီးမ်ားျဖစ္လာေသာ သူတုိ႔အား `သင္တုိ႔၏ နာမည္မ်ားသည္ ေကာင္းကင္ စာရင္း၌ ၀င္သည္ကို ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ရွိၾကေလာ့`ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏ (လုကာ ၁၀း၂၀)။ သခင္ ေယရႈခရစ္ကို ယံုၾကည္ၿပီး အျပစ္ခြင့္လြတ္ျခင္းကို ရရွိေသာသူမ်ား၏ အနည္မ်ားသည္ ေကာင္းကင္၌ စာရင္းသြင္းထားလွ်က္ရွိ သည္။ ထို႔ျပင္ က်မ္းစာက `ဘုရားသခင္ျဖစ္ဘြားေစေတာ္မူေသာသူ မည္သည္ကား၊ ဒုစရိုက္ကို မျပဳတတ္` (၁ေယာ ၃း၉)။ သခင္ေယရႈခရစ္သည္ ေနာက္တဖန္ အျပစ္ကို မျပဳလုပ္ေတာ့ဘဲ၊ ဤအျပစ္ကမၻာႀကီးထဲမွ သန္႔ရွင္းေသာအသက္တာျဖင့္ ဤေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္အသက္ရွင္ဖို႔ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ သခင္ေယရႈ ကားတိုင္ေပၚတြင္ အေသခံသည့္အခ်ိန္၌ သူသည္ သင့္အျပစ္တစ္ခုတည္းကိုသာမက၊ သင့္ရဲ့ ဖ်ားနာျခင္းမ်ားကို လည္း ခံစားခဲ့ရသည္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းသည္ ကုစား၍ မရႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေစၿပီး၊ က်န္းမာေသာအသက္တာျဖင့္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္။

ထိုကဲ့သုိ႔ပင္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံစာရင္း၌ စာရင္းမ၀င္ေသာ သူတုိ႔၏ အဆံုးသတ္သည္ မည္သို႔ျဖစ္ပ်က္မည္နည္း။ ေသလြန္ၿပီး တရားစီရင္ေသာေန႔၌ ထိုသူမ်ားထံသို႔ ျဖစ္ပ်က္လာမည့္အရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဤသို႔ ေရးသားထား သည္ `အသက္စာေစာင္၌ စာရင္းမ၀င္ေသာ သူရွိသမွ်တို႔ကိုလည္း မီးအိုင္ထဲသို႔ ခ်ပစ္ေလ၏` (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၁၅)။

ေယရႈ၏ အေသြးေတာ္သည္ သင့္ကို ခြင့္လြတ္ျခင္းေပးျခင္း၊ သင့္အျပစ္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးပါသည္။ သူ၏ကား တုိင္သည္ ေကာင္းႀကီးေပးစြမ္းၿပီး၊ က်ိန္ျခင္ကို ဖယ္ရွားေပးပါသည္။ သူ၏ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားသည္ သင္၏ဖ်ာ နာျခင္းမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။ သူ၏ေသျခင္းသည္ သင့္ကို ရဲရင့္ေစၿပီး၊ ေသျခင္းကိုေၾကာက္ေသာစိတ္ ကို ဖယ္ရွားေပးပါသည္။ သခင္ေယရႈ၏ အသက္တာအားျဖင့္ သင္သည္ ထာ၀ရအသက္ကိုလည္း ရရွိလိမ့္မည္။ သင္၏အမည္သည္ ဤကမၻာႀကီးထဲတြင္သာမက ေကာင္ကင္၌ရွိေသာ အသက္စာေစာင္ထဲတြင္ ေရးသားထား ျခင္းခံရလိမ့္မည္။ ယေန႔တြင္ ေယရႈထံသို႔ တိုး၀င္ျခင္းအားျဖင့္ ဤေလာကႀကီးက မေပးႏိုင္သည့္ မွန္ကန္ေသာ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ရြင္ျခင္းကို သင္ရရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုျပင္ သင္ေသလြန္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္လည္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္ရေသာ အခြင့္ကိုရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖၚျပပါ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားကို ဆု ေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ သခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္လက္ခံပါ။

`သခင္ေယရႈ၊ ကုိယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ပါ၏။ အကၽြႏ္ုပ္၏ ဘ၀အသက္တာတခုလံုးကို ကိုယ္ေတာ့္ထံ ေပးအပ္ပါ ၏။ အကၽြႏ္ုပ္၏ အျပစ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္ေတာ္၏ သန္႔ရွင္းေသာ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ကို သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ေစေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္ရဲ့ သားသမီးအျဖစ္ အကၽြႏ္ုပ္ကိုလက္ခံၿပီး၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ၌ အကၽြႏ္ုပ္အ အမည္ကို ေရးမွတ္ေတာ္မူပါ။ ယခုမွစ၍ အကၽြႏ္ုပ္၏ ေန႔ရက္မ်ားကို ကိုယ္ေတာ္၏ သားသမီးအျဖစ္ ေနထိုင္ပါ မည္။ အာမင္

 

You can find equivalent English tract @

Is your name registered ?