jesus-loves-jesus-helps

ေယရႈခ်စ္ေသာေၾကာင့္ သင့္ကို မစကူညီ

 

၀န္ေလး၍ပင္ပန္းေသာသူအေပါင္းတုိ႔၊ ငါထံသို႔လာၾကေလာ့ (ေယရႈ)။ ငါသည္ ခ်မ္းသာေပးမည္ (မႆဲ ၁၁း၂၈)

ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကို (ေယရႈ) ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္၊ ပ်က္စီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ ထာ၀ရအ သက္ကို ရေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏ (ေယာ ၃း၁၆)။

ဤဆင္းရဲေသာ သူ၏ ေအာ္ဟစ္ျခင္အသံကို ထာ၀ရဘုရား ( ေယရႈ) သည္ နားေထာင္၍၊ ခပ္သိမ္းေသာ ဆင္းရဲထဲက ကယ္လြတ္ေတာ္မူ၏ (ဆာ ၃၄း၆)။

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ (ေယရႈ)ကို လႊတ္သျဖင့္၊ သူတို႔အနာကို ၿငိမ္းေစ၍၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းအရာမ်ားထဲက ႏႈတ္ယူေတာ္မူ၏ (ဆာ ၁၀၇း၂၀)။

အမိသည္ သားငယ္ကို ႏွစ္သိမ့္ေစသကဲ့သုိ႔၊ သင္တုိ႔ကို ငါ ႏွစ္သိမ့္ေစမည္ (ေဟရွာ ၆၆း၁၃)။

သင့္ကို ငါမေမ့မေလ်ာ့ (ေဟ ၄၄း၂၁)။ ထာ၀ရဘုရားသည္ (ေယရႈ) ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူသည္ အေၾကာင္းကို ျမည္းစမ္း ၍ သိမွတ္ၾကေလာ့ ဆာ ၃၄း၈)။

ေယရႈခရစ္သည္ မေန႔၊ ယေန႔၊ ေနာင္ကာလအစဥ္အၿမဲ မေျပာင္းမလဲေနေတာ္မူ၏ (ေဟၿဗဲ ၁၃း၈)။

ေယရႈက၊ ငါ (ေယရႈ)သည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္း ျဖစ္၏။ ငါ့ကို အမွီ မျပဳလွ်င္ အဘယ္ သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသို႔ မေရာက္ရ (ေယာ ၁၄း၆)။

လူသားသည္ ေပ်ာက္ေသာသူတုိ႔ကိုရွာ၍ ကယ္တင္အံ့ေသာငွါ ၾကြလာသတည္းဟု ဇကဲၡကို မိန္႔ေတာ္မူ၏ (လု ၁၉း၁၀)။

ထိုသူကို လက္ခံသမွ်ေသာ သူတည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကို (ေယရႈ) ယံုၾကည္ေသာသူတုိ႔အား၊ ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ရေသာ အခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏ (ေယာ ၁း၁၂)။။

ထိုသူ၏ (ေယရႈ) ျပည့္စံုျခင္းမွလည္း ေက်းဇူးတပါး၌ ထပ္ဆင့္၍ ေက်းဇူးတပါးကို ငါတုိ႔ရွိသမွ်သည္ ခံရၾကၿပီ (ေယာ ၁း၁၆)။

ထိုသူသည္ ငါတုိ႔ လြန္က်ဴးျခင္းအျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊ နာက်င္စြာ ထိုးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းကိုခံရေလ၏။ ငါတုိ႔၏ ၿငိမ္ သက္ျခင္းခ်မ္းသာကိုျဖစ္ေစေသာ ဆံုးမျခင္းသည္ သူ႔အေပၚသို႔ ေရာက္၍၊ သူခံရေသာ ဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတို႔ သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ ရွိၾက၏ (ေဟ ၅၃း၅)

ငါသည္ ေကာင္းေသာသိုးထိန္းလည္းျဖစ္၏။ ေကာင္းေသာ သိုးထိန္းသည္ သိုးတို႔အဘို႔အလိုငွါ မိမိအသက္ကို စြန္႔တတ္၏ (ေယာ ၁၀း၁၁)

 

ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ တည္လုနီးၿပီ (မႆဲ ၄း၁၇)

သခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္ေလာ့။ ယံုၾကည္လွ်င္ သင္ႏွင့္သင္၏ အိမ္သူ အိမ္သားတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္း သို႔ ေရာက္လိမ့္မည္ (တမန္ ၁၆း၃၁)။

ငါ့ထံသို႔ (ေယရႈ) လာေသာသူကို ငါသည္ အလ်င္းမပယ္ (ေယာ ၆း၃၇)။

သူသည္ ငါ့ကို (ေယရႈ) ခ်စ္ေသာေၾကာင့္၊ သူ႔ကို ငါကယ္ႏႈတ္မည္။ ငါ၏ နာမကို သိေသာေၾကာင့္၊ သူ႔ကို ငါခ်ီး ေျမွာက္မည္ (ဆာ ၉၁း၁၄)။

ငါသည္ (ေယရႈ) သြား၍ သင္တုိ႔ျပင္ဆင္စရာအရပ္ကို ျပင္ဆင္ၿပီးမွ တဖန္လာျပန္၍၊ ငါရွိရာအရပ္၌ သင္တို႔ရွိေစျခင္းငွါ သင္တုိ႔ကို ငါထံသို႔ တဖန္သိမ္းဆည္းမည္ (ေယာ ၁၄း၃)

အျပစ္တရား၏ အခကားေသျခင္းေပတည္း။ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကား၊ ငါတု႔ိသခင္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ထာ၀ရအသက္ေပတည္း (ေရာမ ၆း၂၃)။

ငါတုိ႔သည္ အက်ိဳးနည္းရွိေနစဥ္တြင္ အခ်ိန္တန္မွ ခရစ္ေတာ္သည္ မတရားေသာသူတုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံ ေတာ္မူ၏ (ေရာမ ၅း၆)။

ခရစ္ေတာ္ေယရႈဘုရားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ေက်ာ္က ဤေလာကႀကီးထဲသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ သူသည္ လူမ်ားစြာထံသုိ႔ ေကာင္းေသာအလုပ္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ဖ်ားနာျခင္း ေရာဂါ ရွိသမွ်ကို ေပ်ာက္ကင္းေစခဲ့သည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေကာင္ကို ေ၀ငွ ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ခဲ့ၿပီး၊ ယေန႔ထိတိုင္ အသက္ရွင္ေနပါသည္။ သူသည္ မေန႔၊ ယေန႔၊ ေနာင္ကာလ မေျပာင္းလဲေသာ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ သူထံသို႔လာေသာသူတို႔အား ေကာင္းေသာအရာကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

ဆုေတာင္းခ်က္

ေယရႈ၊ ကိုယ္ေတာ့္ကိုခ်စ္ပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္၏ အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လြတ္ေပးၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေရာဂါမ်ားကို က်န္းမာေစ ေတာ္မူပါ။ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း၊ ေပ်ာ္ရြင္ျခင္းကို ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ထာ၀ရအသက္ကို ကၽြႏ္ုပ္အား ေပးၿပီး၊ ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူပါ။ အာမင္။

 

You can find equivalent English tract @

Jesus Loves, Jesus Helps