You-are-someone-special_Kodava1

ಒರ್‍ ದಿನ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್‍ ಓದಿಯಂಡಿಪ್ಪಕ, ಇನ್ನನೆ ಒರ್‍ ವಾಕ್ಯತ್‍ನ ಕಂಡ್‍. “ಎಲ್ಲಾರು ಎಂದಾಂಚೇಂಗಿಯು ಒಂದಾಯಿತ್‍ ಯಾರ್ಕ್ಕಾಚೇಂಗಿ, ದಾರೋ ಒಬ್ಬನಾಯಿತ್‍ ಇರಂಡು”. ನಾನ್‍ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್‍ವದ್‍ನ ನಿಪ್ಪಿಚಿಟ್ಟಿತ್‍, ಪುನಃ ಅದ್‍ನ ಒದ್‍ನ. “ಎಲ್ಲಾರು ಎಂದಾಂಚೇಂಗಿಯು ಒಂದಾಯಿತ್‍ ಯಾರ್ಕ್ಕಾಚೇಂಗಿ, ದಾರೋ ಒಬ್ಬನಾಯಿತ್‍ ಇರಂಡು” ನಂಗಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಕ್‍ ಮಾಡುವ ಎಂಥ ಒರ್‍ ವಾಕ್ಯ ಇದ್‍!

ಮನುಷ್ಯಂಡ ಶಕ್ತಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಂಡ್‍ಪುಡಿಪ್‍ ಪಿಂಞ ಸಂಶೋದನೆ ಬದ್‍ಲ್‍ ಮಾಡಿತ್‍, ಅದ್‍ ಬೆಚ್ಚಿತ್ತುಳ್ಳ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‍ ಕಾಲತ್‍ಲ್‍ ಮನುಷ್ಯಂಡ ನೇರಾನ ಗೌರವತ್‍ನ ದಾರೂ ನೋಟುವಕ್‍ ಬುಟ್ಟಂಡಿಲ್ಲೆ. ಆಣಾಳಾಚೇಂಗಿಯು ಪೊಣ್ಣಾಳಾಚೇಂಗಿಯು ಒರ್‍ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲತಯಿಂಗಳಾಯಿತ್ತುಂಡ್‍. ಅಯಿಂಗ ವರ್ಕ್‍ಶಾಪ್‍ಲ್‍ ಬರೀ ಒರ್‍ ಸಂಖ್ಯೆರನೆಕೆ ಉಂಡ್‍, ಮಶೀನ್‍ರ ಒರ್ ಬಾಗತ್‍ರನೆಕೆ ಉಂಡ್‍, ಬಲ್ಯ ಮನಷ್ಯಾಂದ್‍ ಎಣ್ಣುವ ಈ ಬಲ್ಯ ಸಮುದ್ರತ್‍ಲ್‍ ಒರ್‍ ತುಳಿಯಾಯಿತ್‍ ಮಾತ್ರ ನಂಗ ಉಂಡ್‍. ಅಯಿಂಡ ಮದ್ಯತಿಂಜ ಚೆನ್ನ ಜನ ಸಮುದಾಯತ್‍ಲ್‍ ಮುಕ್ಯವಾನಯಿಂಗಳಾಯಿತ್‍ ಬಪ್ಪದ್‍ ನೇರ್‍.  ಚೆನ್ನ ಜನ ಶರೀರತ್‍ಲ್‍ ಬಲ್ಯಂಗಲಾಯಿತ್‍, ಚೆನ್ನ ಜನ ಕಚ್ಚೇರಿಲ್‍, ಚೆನ್ನ ಜನ ಕಳೀಲ್‍, ಇಂಞು ಚೆನ್ನ ಜನ ಬೋರೆ ಒಂದ್‍ಳ್. ಈ ತರ ಜನಕ್‍ ಎಲ್ಲಾಡ ಮಿಂಞ ಅಂಗಿಕಾರ ಕ್‍ಟ್ಟಿರುವ. ಆಚೇಂಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳ ದಾರ್‍ಕು, ಸಮಾಜತ್‍ಲ್‍ ಅಂಗುಕಾರ ಕ್‍ಟ್ಟಿಯಂಡಿಲ್ಲೆ.

ಅಮೇರಿಕಾತ್‍ಲ್‍, ನಾರ್ಥ್‍ ವೆಸ್ಟರ್‍ನ್‍ ಮೆಡಿಕಲ್‍ ಸ್ಕೂಲ್‍ಕ್‍ ಕೂಡ್‍ನ ಡಾಕ್ಟರ್‍ ಡೋನಾಲ್ಡ್‍ ಫಾರ್ಮಾನ್‍ರ ಸಂಶೋದನೇರ ಪ್ರಕಾರ, ಒರ್‍ ಮನುಷ್ಯಂಡ ತಡಿರ ಒಳಲ್‍ ಉಳ್ಳ ರಸಾಯತ್‍ರ ಕ್ರೆಯ ₹ 245.00 ಮಾತ್ರ. ಪಣಕ್‍ ಮತಿಪ್ಪ್‌ ಇಲ್ಲತ ಈ ಕಾಲತ್‍ಲ್‍ ನಂಗಡ ಉಳಲ್‍ ಉಳ್ಳ ರಸಾಯನತ್‍ರ ಬೆಲೆ ₹ 70 ಮಾತ್ರ. ಈ ಲೋಕತ್‍ರ ಪ್ರಕಾರ ಒರ್‍ ಮನುಷ್ಯಾಂದ್‍ ಒರ್‍ ಬೆಲೆಯು ಇಲ್ಲೆ. ಎಚ್ಚಕೋ ಜನ ಅಯಿಂಗಕ್‍ ಅಂಗಿಕಾರ ಕ್‍ಟ್ಟಂಡೂಂದ್‍ ಪಿಞ ಅಯಿಂಗಡ ತಕ್ಕ್‌ಕ್‍ ಜನ ಕೆಮಿ ಕೊಡ್‍ಕ್ಕಂಡೂಂದ್‍ ಪ್ರಯತ್‍ತನ ಪಟ್ಟತೇಂಗಿಯು, ಕ್‍ಟ್ಟಿಯಂಡಿಲ್ಲೆ. ಅಯಿಂಗ ಈಲೋಕತ್‍ಲ್‍ ಓರ್‍ ಮತಿಪ್ಪ್‌ ಇಲ್ಲತಯಿಂಗಳಾಯಿತ್‍ ಉಂಡ್‍.

ಯೇಸು ಎಣ್ಣ್‌ನ ಬಟ್ಟೆ ತಪ್ಪಿ ಪೋನ ಕೊರಿರ ಕಥೆನ ಬೈಬಲ್‍ಲ್‍ ಓದುವ್ಕ್‍ ಆಪ್. ಈ ಕಥೆ ಬೌಬಲ್‍ಲ್‍ ಲೂಕ ಎಳ್‍ದ್‍ನ ಪುಸ್ತಕತ್‍ಲ್‍, 15-ನೆ ಅದ್ಯಾಯತ್‍ಲ್‍ ಉಂಡ್‍. ಅದ್‍ಲ್‍, ಒರ್‍ ಕೊರಿಕಾವಂವೊಂಗ್‍ ನೂರ್‍ ಕೊರಿ ಇಂಜತ್‍. ಆಚೇಂಗಿ ಅದಂಜ ಓರ್‍ ಕೊರಿ ಬಟ್ಟೆ ತಪ್ಪಿ ಪೋಚಿ. ಅಕ್ಕ ಅಂವೊ, ಆ ತೊಂಬತೈಂಬದ್‍ ಕೊರಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟಿತ್‍, ಆ ಓರ್‍ ಕೊರಿಕನ ತೇಡಿಯಂಡ್‍ ಪೋಚಿ. ಪೋಪ ಬಟ್ಟೆಲ್‍ ದುಂಬ ಅಪಾಯ ಇಂಜತ್‍, ಆಚೇಂಗಿ ಅಂವೊ ಆ ಬಟ್ಟೆ ತಪ್ಪಿ ಪೋನ ಕೊರಿನ ಕಂಡ್‍ಪುಡಿಚಿತೇ ಪುಡಿಕಂಡು. ಕಡೇಕ್‍ ಅಂವೊ ಆ ಕೊರಿನ ಕಂಡ್‍ಪುಡಿಚತ್‍. ಅಕ್ಕು ಅಂವೊ ಅದ್‍ನ ಕಂಡತ್‍. ಅಂವೊ ಆ ಕೊರಿನ ತಾಂಡೆ ನಿಪ್ಪ್‍ಕ್‍ ಇಟ್ಟಿತ್‍, ತಾಂಡ ಮನೆಕ್‍ ಬಂತ್‍, ನೆರಮನೆಕಾರಂಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಾಕಿತ್‍ “ಬಾರಿ! ಬಟ್ಟೆ ತಪ್ಪಿ ಪೋನ ನಾಡ ಕೊರಿನ ಕಂಡ್‍ಪುಡಿಚಿತ್ತುಳ್ಳ್ ನಾಡ ಕೂಡೆ ಕಶಿ ಪಡಿರಿಂದ್‍” ಎಣ್ಣ್‌ಚಿ. ತಪ್ಪಿ ಪೋನದ್‍, ಒರೇ ಒರ್‍ ಕೊರಿಯಾಯಿತಿಂಜತ್‍, ಆಚೇಂಗಿಯು, ಕೊರಿಕಾಪಂವೊಂಗ್‍ ಅದ್‍ ಮುಕ್ಯವಾಯಿತಿಂಜತ್‍. ಇಂಞು ಯೇಸು ಇನ್ನನೆ ಎಣ್ಣ್‌ಚಿ: “ ನಾನೇ ನಲ್ಲ ಕೊರಿಕಾಪ್ಪಂವೊ; ನಲ್ಲ ಕೊರಿಕಾಪ್ಪಂವೊ ತಾಂಡ ಕೊರಿನ ಕಾಪಾಡುವಕಾಯಿತ್‍ ‌ ತಾಂಡ‍ ಜೀವತ್‍ನ ಸಹ ತಪ್ಪ. (ಯೋಹಾನ 10:11)

ನೀನ್‍ ಆ ಬಟ್ಟೆ ತಪ್ಪಿ ಪೋನ ಕೊರಿರನೆಕೆ, ನೀಡ ಮನೆ ಪಿಂಞ ನೀಡ ಒಕ್ಕತಿಂಜ ದುಂಬ ದೂರ ತಿರುಗಿಯಂಡಿಪ್ಪಕೈಯು. ಆಚೇಂಗಿ ಆ ನಲ್ಲ ಕೊರಿಕಾಪಂವೊಂಗ್‍ ನೀನ್‍ ದುಂಬ ವಿಶೇಷವಾನ ಒರ್‍ ಮನುಷ್ಯನಾಯಿತುಂಡ್‍. ಅಂವೊಂಗ್‍, ಈ ಲೋಕತ್‍ಲ್‍ ಉಳ್ಳದ್‍ನೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟ್‍ ಕೂಡಿತ್‍ ಇಟ್ಟತೇಂಗಿಯು, ಅದ್‍ಗೆಲ್ಲಾಗಿಂಜ ನೀನೇ ಅಂವೊಂಗ್‍ ದುಂಬ ವಿಶೇಷವಾನಂವೊನಾಯಿತ್ತುಳ್ಳಿಯ; ಅಂವೊಂಡ ಜೀವಕಿಂಜ ನೀನ್‍ ದುಂಬ ಮುಕ್ಯವಾಯಿತ್ತುಳ್ಳಿಯ. ಬೈಬಲ್‍ಲ್‍ ಇನ್ನನೆ ಎಣ್ಣುವ: “ನಂಗ ಪಾಪಿಯಳಾಯಿತ್‍ ಇಪ್ಪಕಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಗಕಾಯಿತ್‍ ಚತ್ತತ್‍” (ರೋಮ 5:8). ಅಂವೊ ಪ್ರವಾದಿಯಾನ ಯೆಶಾಯಂಡ ಮೂಲಕ ಸಹ ಇನ್ನನೆ ತಕ್ಕ್‍ ಪರಂದತ್‍: “ಪಾಲ್‍ ಕೊಡ್‍ಪ ಒರ್‍ ಅವ್ವ, ಅವಡ ಕುಂಞಿನ ಮರಪಕೈಯ್ಯುವ? ಅಂವೊ ಅಂವೊಂಡ ಕೆಲತ್‍ರ ಕುಂಜಿರ ಮೇಲ ಕಣಿಕಾರ ಇಲ್ಲತಿಪ್ಪಾ? ಅನ್ನನೆ ಅವ ಮರಂದ್‍ ಪೋಚೇಂಗಿಯು, ನಾನ್‍ ನಿನ್ನ ಮರಪ್ಪುಲೆ” (ಯೆಶಾಯ 49:15). ಅಂವೊ ನೀಡ ವಿಷಯತ್‍ ದುಂಬ ಎಚ್ಚರತ್‍ಲ್‍ ಉಂಡ್‍. ಇಕ್ಕ್ ನೀಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನನೆ ಇಂಜತೇಂಗಿಯು ಇರಡ್‍, ಆಚೇಂಗಿ ಅಂವೊಂಡ ದೃಷ್ಟಿಲ್‍ ನೀನ್‍ ದುಂಬ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳಂವೊನಾಯಿತ್ತುಳ್ಳಿಯ. ನೀನ್‍ ದುಂಬ ವಿಶೇಷವಾನಂವೊ

ಇದ್‍ನ ಓದಿಯಂಡುಳ್ಳ ನೀನ್‍, ಈ ವಿಷಯತ್‍ನ ಚಾಡುವಕ್‍ ಮಿಂಞ, ಈ ನೇರಾನ ವಿಷಯತ್‍ನ ಚೆನ್ನ ಗೇನ ಮಾಡ್‍. ನೀನ್‍ ದಾರ್‍ಕೂ ಬೋಂಡತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲತ ಒರ್‍ ಮನುಷ್ಯಾನಾಯಿತ್‍, ನಿನ್ನ ಈ ಸಮಾಜತ್‍ಲ್‍ ದಾರೂಕ್‍ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೇಂವೊಂದ್‍ ಗೇನ ಮಾಡಂಡ. ನಿನ್ನ ದಾರೂ ನೋಟಿಯಂಡಿಲ್ಲೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಯಂಡಿಲ್ಲೇಂದ್‍ ನೀನ್‍ ಗೇನ ಮಾಡಿಯಂಡುಳ್ಳಿಯ? ಆಚೇಂಗಿ ನೀಡ ವಿಷಯತ್‍ ಎಚ್ಚರ ಎಡ್‍ತಂಡ್‍ ನಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಉಂಡ್‍, ಅಂವೊನ ನೀಕ್‍ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಂಡೂಂದ್‍ ನಂಗಕ್‍ ಕುಶಿ ಉಂಡ್‍. ಅಂವೊನೇ ಒಡೆಯನಾನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ. ನೀನ್‍ ಅಂವೊಂಗ್‍ ಮುಕ್ಯವಾನಂವೊ, ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಕ್‍, ನೀಕ್ಕಾಯಿತ್‍ ತಾಂಡ ಜೀವತ್‍ನ ಕೊಡ್‍ಪ್ಪಕ್‍ ನೀನ್‍ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿತ್‍ ಉಂಡ್‍ದ್‍ ಅಂವೊ ಎಣ್ಣಿಯಂಡುಂಡ್‍. ಅಂವೊಂಡ ಮಿಂಞ ನೋನ್‍ ಬಲ್ಯ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳಂವೊನಾಯಿತುಳ್ಳಿಯ. ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಚಿಡುವ. ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಕಾಯಿತ್‍ ಅಂವೊ ಚತ್ತತ್‍; ನಿನ್ನ ಮನ್ನಚಿಡುವಕಾಯಿತ್‍ ಪಿಂಞ ನೀನ್‍ ತೇಡಿಯಂಡುಳ್ಳ ಸಮಾದಾನ, ಸಂತೋಷ, ತೃಪ್ತಿನ ನೀಕ್‍ ಕೊಡ್‍ಪಕಾಯಿತ್‍ ಅಂವೊ ಬದ್‍ಕಿಯಂಡುಂಡ್‍. ನೀನ್‍ ಕೃಸ್ತಂಗ್‍ ನಿನ್ನ ಒಪ್ಪಿಚಿಟಿತ್‍ ಅಂವೊಂಡ ಕುಂಞಿ ಆಪಕೈಯು.

ನಾನ್‍ ದುಂಬ ದೂರ ಪೋಯಿತ್ತುಳ್ಳ್‍, ನಾಕ್‍ ಏದ್‍ ನಂಬಿಕೆಯು, ನಿರೀಕ್ಷಯು ಇಲ್ಲೆಂದ್‍ ನೀನ್‍ ಎಣ್ಣಿಯಂಡಿಪ್ಪಕ್ಕಾಪ, ನಾನ್‍ ನಾಡ ಪಾಪಕೆಲ್ಲಾ ಅಡಿಮೆಯಾಯಿತ್ತುಂಡ್‍, ನಾಕ್‍ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಕ್‍ ದಾರೂ ಇಲ್ಲೇಂದ್‍ ಎಣ್ಣುವಕೈಯ್ಯು. ಇನ್ನನೆ ಎಣ್ಣಿಯಂಡಿಂಜ ಆಯಿರಾಯಿರ ಬಾಲ್ಯಕಾರಂಗ ಪಿಂಞ ವಯಸಾನಯಿಂಗ ,ಯೇಸುರ ಮೂಲಕ ಪುದಿಯ ನಂಬಿಕೆ, ಪುದಿಯ ಜೀವ, ಪುದಿಯ ಸಂತೋಶ, ಸಮಾದಾನ, ಬದ್‍ಕ್‍ಲ್‍ ಒರ್‍ ಉದ್ದೇಷತ್‍ನ ಕಂಡಿತ್ತುಂಡ್‍. ಯೇಸುರಗುಂಡ್‍, ಅಯಿಂಗ ಅಯಿಂಗಡ ಬದ್‍ಕ್‍ಕ್‍ ಒರ್‍ ಅರ್ಥ ಉಳ್ಳದ್‍ನ ಕಂಡಿತ್ತುಂಡ್‍. ನೀಕ್‍ ಸಹ ಇನ್ನನೆ ಆಪಕೈಯ್ಯು, ನೀನ್‍ ನೀಡ ಬದ್‍ಕ್‍ನ ಯೇಸುರ ಪಕ್ಕ  ಕೊಡ್‍ಪಕ್‍ ಒರ್‍ ತೀರ್ಮಾನ ಎಡ್‍ತ್‍ತೇಂಗಿ, ಅದ್‍ ಇಕ್ಕಲೇ ನೀಕ್‍ ಆಪ!

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: “ಒಡೆಯನೇ, ನಾನ್‍ ಒರ್‍ ಪಾಪಿ. ದಯಬೆಚ್ಚಿತ್‍ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಚಿಡ್‍. ನಾಕ್‍ ನಾನೇ ಸಹಾಯಮಾಡುವಕ್‍ ಕೈಯ್ಯುಲೇ, ಆನಗುಂಡ್‍ ನಾನ್‍ ಎನ್ನನೆ ಉಂಡೋ, ಅನ್ನನೆ ನೀಡ ಪಕ್ಕ ಬಪ್ಪಿ. ನೀನ್‍ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಚಿಡುವಿಯಾಂದೂ, ನೀಡ ಜೀವತ್‍ನ್ ನಾಕಾಯಿತ್‍ ತಂದಿಯೇಂದ್‍ ನಾನ್‍ ನಂಬುವಿ. ಮಿಂಞತ್‍ರ ಬದ್‍ಕ್‍ನ ಬುಟ್ಟಿತ್‍, ಇಕ್ಕಯಿಂಜ ಎಕ್ಕಾಲು ನೀಡ ಬಯ್ಯಕ್‍ ಬಪ್ಪಕ್‍ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್‍. ನಾನ್‍ ನಿನ್ನ ನಾಡ ರಕ್ಷಕನಾಯಿತೂ, ದೇವನಾಯಿತೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಿ. ನಾಡ ಇಡೀ ಬದ್‍ಕ್‍ನ ನೀಡ ಕೈಯಿಲ್‍ ಒಪ್ಪ್‍ಚಿಡುವಿ. ಯೇಸುರ ಪೆದತ್‍ಲ್‍ ಬೂಡುವಿ. ಆಮೇನ್‍

 

You can find equivalent English tract @

You are somone special