15 / 100

LIVE-TO-DIE_frontLIVE TO DIE _back

Download PDF Tracts

အသက္ရွင္ျခင္းမွ ေသျခင္းသို႔လား၊ မဟုတ္ပါ။ ထာ၀ရအသက္ရွင္မွာျဖစ္ပါသည္

 

သိပၸံပညာသည္ အာကာသထိေတာင္ ရွာေဖြေလ့လာမႈျပဳခဲ့ၿပီး၊ ဦးတည္ရာေျမာက္ျမားစြာထဲ၌ တိုးတက္လာ ေသာ္လည္း၊ ေသျခင္းဆိုသည္ အရာကိုေတာ့ က်ယ္ျပန္စြာ ရွာေဖြေလ့လာဖုိ႔ရန္ ေနာက္က်က်န္ရစ္ေနသည္။ ေသၿပီးေနာက္ ဘာေတြျဖစ္ပ်က္လာမလဲ၊ ေသျခင္းတရားထဲ၌ ရွိေသာ ျဖစ္ပ်က္မႈ စသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့ၾကသည့္ ေဒါက္တာမ်ား၊ သိပၸံပညာမ်ားႏွင့္ အေတြးအေခၚပညာရွင္အခ်ိဳ႕ပင္ ျဖစ္ၾကသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ လူ၏ကိုယ္ခႏၶာအေၾကာင္း၊ ဤကမၻာၿဂိဳလ္ေပၚတြင္သူ၏ တည္ရွိမႈ၊ အာဏုျမဴစြမ္း အင္ ဆိုင္ရာအေၾကာင္းမ်ား၊ သဘာ၀ကပ္ဆိုးမ်ား အေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ရွင္းျပေနပါေသာ္လည္း၊ လူသား အားလံုးထံသို႔ ေရာက္ရွိလာမည့္ ဤေၾကာက္ရြံ႕စရာေကာင္းသည့္ ေသျခင္းတရား၏ အေၾကာင္းကို အနည္း ငယ္သာသင္ၾကားၾကသည္။ ေသျခင္းဆိုသည့္အရာကို ေလ့လာသင္ယူရန္ လူအနည္းစုသာလွ်င္ အရည္အခ်င္း၊ ႏွင့္ ဆႏၵမ်ား ရွိၾကသည္။ ယခုထိတိုင္ ထိုအရာသည္ လူသားအားလံုးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေနၿပီး၊ ေရွာင္လြဲ၍မရ ေအာင္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားသည္လည္း ေစာင့္စားေနရသည္။ နာက်င္ျခင္း၊ ငိုေၾကြးျခင္း၊ ဖ်ာနာ ျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ၊ ေၾကာက္ရြံျခင္း၊ ရုတ္တရက္ ႏွလံုးအေမာေဖာက္ျခင္း၊ စိတ္ပ်က္ျခင္းႏွင့္ ဆႏၵမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ေတြ႔ႀကံဳခံစားရသည့္တိုင္ ေနာက္ဆံုး၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အသက္ရွင္ျခင္း၏ နယ္ေျမမွ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မလာ ရေတာ့ဘဲ ေသျခင္း၏ ၀ါးၿမိဳျခင္းကို ခံရေတာ့သည္။ လူသားသည္ အမိ၀မ္းထဲမွ ေနေရာင္ျခည္ကို ႏႈတ္ဆက္ရန္ ထြက္လာသည့္ အခ်ိန္မွာဘဲ သူသည္ ေသျခင္းနဲ႔ ကတိက၀တ္ျပဳေသာသူကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ေသျခင္းကို ႀကိဳက္ တာ မႀကိဳက္တာမရွိပါဘူး။ `အဘယ္သို႔ေၾကာင့္ နည္းဟူမူကား၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစရိုက္ကို ျပဳ၍ ဘုရားသ ခင္ေရွ႕ေတာ္၌ အသေရ ပ်က္ၾကၿပီ`။ `အျပစ္တရား၏ အခဟာ ေသျခင္းေပတည္း`(ေရာမ ၃း၂၃၊ ၆း၂၃) ဟု က်မ္းစာက ေျပာထားပါသည္။ `လူသည္ တခါတည္းေသ၍ ထိုေနာက္မွ တရားစီရင္ေတာ္မူျခင္းကို ခံရမည္` (ေဟၿဗဲ ၉း၂၇)။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တေယာက္စီတိုင္ ေသရၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဤဘ၀၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကင္း ကြာလွ်င္၊ ထာ၀ရကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး သူႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကင္းကြာေနရလိမ့္မည္။ ဘ၀အသက္တာ၏ လက္ေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ခ်စ္ျခင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ လွပျခင္း၊ မွန္ကန္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း ႏွင့္ေပ်ာ္ရြင္ျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထာ၀ရဆံုးရံႈးမွာျဖစ္ၿပီး၊ အံသြားခဲက်ိတ္ျခင္း၊ ေမွာင္မိုက္၊ အထီးက်န္ျခင္း၊ အရွက္ကြဲျခင္းႏွင့္ ၀မ္းနည္း ျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ ေသျခင္း၏ ျငင္းဆဲျခင္းကို ထာ၀ရ ခံစားရမွာျဖစ္သည္။

လူတစ္ဦးသာလွ်င္ ေသျခင္း၏ လွိဳ႕၀ွက္ခ်က္တံခါးကို ဖြင့္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီ၊ အသက္ႏွင့္ မေသႏိုင္ေသာ အျဖစ္ကို လူသားမ်ား ရရွိရန္ `ဘ၀ သစ္ႏွင့္ အသက္ရွင္ေသာလမ္း` ဖြင့္ျပေပးခဲ့သည္။ သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကယ္တင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ `ထိုသခင္သည္ ေသျခင္းအေၾကာင္းကို ပယ္ရွား၍ အသက္ရွင္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ မေဖာက္ျပန္ျခင္းအေၾကာင္းကို ဧ၀ံေဂလိတရားအားျဖင့္ ထင္ရွားေစေတာ္မူၿပီ`(၂တိ ၁း၁၀)။ သမိုင္းေၾကာင္း သည္ သူ႔ကိုဗဟိုျပဳ၍ ေနသည္။ ကမၻာႀကီး၌ သူရဲ့ေမြးဖြားျခင္းသည္ ဘီစီႏွင့္ေအဒီ ဆိုသည့္ ရာဇ၀င္သမိုင္းကို ႏွစ္ပိုင္းပိုင္းခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းသည္ သူ႔ကို ၀န္းရံေနေသာ္လည္း၊ သူသည္ အျပစ္တရား၊ ေသျခင္း၊ ငရဲႏွင့္ သခၤ်ဳိင္းတို႔ကို ေအာင္ျမင္ၿပီး၊ ဘုရား သခင္၏ တန္ခိုးေတာ္ အားျဖင့္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္လာခဲ့သည္။ သူ၏ ေျမာက္ျမားစြာေသာ တပည့္ေတာ္မ်ား သည္ သူ၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၏ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကမၻာတ၀န္းရွိ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေသာ သူမ်ားသည္လည္း သူအသက္ရွင္သည့္အေၾကာင္းကို သက္ေသခံလွ်က္ရွိသည္။ `ငါသည္ အသက္ရွင္ ေသာသူလည္းျဖစ္၏။ ငါသည္အရင္ေသသည္ျဖစ္၍၊ ကမၻာအဆက္ဆက္ အသက္ႏွင့္ျပည့္စံု၏။ မရဏာႏွင့္ မရ ဏာႏိုင္ငံကိုလည္း ငါအစိုးရ၏`(ဗ်ာဒိတ္ ၁း၁၈)။

ေယရႈကိုယ္ေတာ္တိုင္ ကားေတာ္ေပၚတြင္ ေသျခင္းထံ ႏွိမ့္ခ်ခဲ့သည္။ လူသားအားလံုးအတြက္ ေသျခင္းကို ျမည္းစမ္းခဲ့ရသည္။ `ခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံေတာ္မူေသာအားျဖင့္ ေသျခင္းတရားကို အစိုးရေသာ သူတည္း ဟူေသာ မာရ္နတ္၏ တန္ခိုးကို ခ်ိဳးဖြဲ႔ ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ၊ ေသေဘးကို ေၾကာက္၍ တသက္လံုး ကၽြန္ခံရေသာ သူတို႔ ကို ကယ္လႊတ္ျခင္းငွါ၎၊ ထိုသူငယ္တို႔၏ နည္းတူ အေသြးအသားကို ေဆာင္ယူေတာ္မူ၏` (ေဟၿဗဲ ၂း၉၊၁၄၊၁၅)။

ေလာကႀကီးထဲ သူရွိေနစဥ္အတြင္း အသက္ရွင္ျခင္း၊ ေသျခင္းႏွင့္ ထာ၀ရရွင္သန္ျခင္းအေၾကာင္းကို ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ကု၍မရေသာ ေရာဂါမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစျခင္း၊ ေသေသာသူကို အသက္ရွင္ေစျခင္း၊ မ်က္စိမျမင္ေသာသူမ်ားကို ျမင္ေစျခင္း၊ နားမၾကားေသာသူမ်ားကို ၾကားေစျခင္းႏွင့္ ေျခစြံေသာသူမ်ားကို လွမ္းေလွ်ာက္ေစျခင္းအားျဖင့္ သူသည္ ထေျမာက္ေသာသူ၊ အသက္ရွင္ေသာသူ ျဖစ္ၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။ ဘုရားထံ အၾကြင္းမဲ ယံုၾကည္ျခင္းရွိေသာ အသက္တာအေၾကာင္းႏွင့္ သူ႔ရဲ့အ ကူအညီကို ေတာင္းခံေသာသူမ်ား၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အံ့ၾသဖြယ္ရာ ျပည့္စံုေစသည့္ အေၾကာင္းကို သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ေသျခင္း၏ေနာက္၌ ရွိေသာ အသက္တာအေၾကာင္းကိုလည္း သင္ၾကား ေပးခဲ့သည္။ လိုလိုလားလား ကၽြႏ္ုပ္အျပစ္မ်ားကို သည္းခံၿပီး၊ ကားတိုင္ေပၚ သူကိုယ္တိုင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အျပစ္ ေၾကြးကို ယူေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ေယရႈသည္ ထေျမာက္ၿပီးေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သူ႔ကို ယံုၾကည္ၿပီး၊ သူသည္ လမ္းခရီး၊ သမၼာတရား၊ အသက္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ သိၾကပါသည္။

လမ္းခရီး- ေယရႈသည္ ျပႆနာအားလံုးကို ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္ရန္ ဘုရားသခင္ထံသို႔ သယ္ေဆာင္ေပး ေသာ အသက္ရွင္ေသာ လမ္းခရီးပင္ျဖစ္ပါသည္။

သမၼာတရား- ေယရႈသည္ သမၼာတရားျဖစ္ၿပီး၊ သင့္၀ိညာဥ္အား အျပစ္ႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမွ သင့္ကို လြတ္ေျမာက္ေစေသာသူကို သိကၽြမ္းဖို႔ရန္ျဖစ္သည္။

အသက္- ေယရႈသည္ ထာ၀ရအသက္ျဖစ္ၿပီး၊ ေဆး၀ါးကုသမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေသျခင္းက လမ္းဆံုးကို မပို႔ေဆာင္ ႏိုင္ဘဲ၊ ထိုအသက္သည္ မပ်က္ဆီးႏိုင္ဆီးေသာ၊ ထာ၀ရရွင္သန္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ ၀တ္ဆင္ေနလိမ့္မည္။

ေသျခင္း၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ မေတာ္တဆအားျဖင့္ေသာ္၎၊ ေရာဂါအားျဖင့္ေသာ္၎၊ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ျခင္းအားျဖင့္ေသာ္၎ သင့္ရဲ့၀ိညာဥ္ကို ေတာင္းဆိုလိမ့္မည္။ ထာ၀ရေသျခင္းမွာ ထာ၀ရမေပ်ာက္ဆံုးခင္ သင္လိုအပ္ေနေသာ သခင္ေယရႈကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ပါ။ ေယရႈက `ငါသည္ ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း၊ အသက္ ရွင္ျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္၏။ ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္း ရွင္လိမ့္မည္`(ေယာ ၁၁း၂၅)ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ၿပီး၊ သင့္အျပစ္မ်ားကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ပါ။ သင္ရဲ့ ကယ္တင္ ရွင္အျဖစ္ လက္ခံပါ။ ေသျခင္းမွ ခရစ္ေတာ္ကို ထေျမာက္ခဲ့ေစေသာ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ သင့္ကိုျပည့္ေစသကဲ့သုိ႔ ေသျခင္းက သင့္ကို ေအာင္ျမင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ သမၼာတရားသည္ အျပစ္ ႏွင့္ေသျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစလိမ့္မည္။ ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္ေသာ ေယရႈခရစ္သည္ သူ႔ထံ သို႔လာရန္ ဖိတ္ေခၚေနပါသည္။

ဆုေတာင္းခ်က္ သခင္ေယရႈ၊ ကၽြႏ္ုပ္၌ အသက္တေခ်ာင္းသာရွိၿပီး၊ ထိုအသက္သည္ မၾကာမွီ ေသႏိုင္ေၾကာင္း ကို သိရွိပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္အျပစ္သားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ရာထူးရာခံမ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ မိတ္ေဆြမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္ကို မကယ္တင္ႏုိင္ပါ။ ေနာင္တႏွင့္ က်ိဳးပဲ့ေၾကြမြေသာ ႏွလံုးသားျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ထံသုိ႔ တိုး၀င္ပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္အျပစ္မ်ားအတြက္ ေနာင္တရပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လြတ္ၿပီး၊ သန္႔ရွင္းေစမူပါ။ ကိုယ္ ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစေတာ္မူပါ။ အာမင္

 

You can find equivalent English tract @

Live to die no live forever