sem_3

KHU OGHENGUNO PA KUXU TSUVE KENO

 

Alhou ye pa julho kimihi Iono timi Iho. Eno paye Alhou sasu kuposhu alokughuno alokivi eno aphimpi loghi ashiajih akivishi ache. lkemu kughono pano axine shive keno, Paye Alhou sasu kuposhu chekeu puhave, pa lolo alokughuno alokivi ghi kuhave, eno amulo ghimemi shive, pa phimpi loghi akusu xapuve, eno pa ghungu, ngulho, phimpi ngosükümla shive timi tipaqo eno panonguno pa ye hipa yeghi lono punu, paye axine kuhano punu. Axine yeghi lo axine kuha keu kuxu xu, paye aphu eno aphughi kumutsu lo wuno timiqo lau akumla kivi mula. Pano anhethi kighichemi shipivi, akini kughupomi pelo chilupe, atsa piphemla kemi pelo piphelu pe, apügha kupumi shipivi, tughami aphilo akemi hapthetsu eno athokhami lau atsakiviu pesu kütstü.

Ajih pelemo keloye axine qhikutsu kuha. Ayezah kiqi lono timi lakhi nguhi ghenguno ajih pesu aghashive masa, ningu mpeu Jisu ye timi kumtsu ghenguno pa jih pele no Kros lono thinikeu xathaluve. Rom ghushimi qono inchi kiqi lono pa shikimighi, panonguno asahu kütsukuqho pesu pa pipe; akusu pesu pahe, Eno pa pithiveno ayishu kuthu pesu pa yeda.

Jisu Khristo ye axine khumu mutha, axine khumu shimo eno pa lolo axine kuha, ningu xine ghenguno pa ghuza. Paye ningu xine qo ghenguno pa heqhi. Ninguno imekepu zuqhulo pa shou aghime tsu. Axine jumeye akithi ke. Timi qono aghime ithulu kepu shiakeu Jisu Khristo pa ampino puluvetsuno Kros lono thive tsu.

“Kughono ninguno axinemi shiake lono paw kikimiye piye, Khristo no ningu ghenguno thive tsu” (Rom 5:8) Jisu Khristo likhino Kros lono ningu ghenguno thivetsu, lkemu pano azu-u no piva, paghi akithi, amiyizu theqhive puzu akuthuni xuithughive no atsutsu nguno ‘kunguu ikuva eno itehi kutolo ningu ghenguno xu ani.

Kimiye chekemi akusami qo! Kughou  nono Jisuno oghenguno aghime shi keu kumusuju nikeno, atu mulo ye azu ilhove nani. Eno nono anhezu piji puzu oxine pipheni keno, pano oxine qhivetsu eno alokughuno, alokivi akulho kighi otsu nani.

“Panu Jisu jino axine kumtsu launo ningu shikimithe tsu nani tsala ningu no nixine pipheaye, paye pukhukulu eno achipiu shi cheni. Pano nixine qo qhivetsu nani.” (I Johan 1:7-9).

Jisu Khristo ye nixine ghengu likhino kros lono thimo ikemu ni kusukini qo ghenguno. “Pano niwu tomo­chhimokeu kusu puluvetsu eno niwu kusukiniqo puluvetsue”. (Mathi 8:17) “Pa zaku vechewo ningu ye viluva” (Isa 53:5).

Timiqo xine ghenguno, Angüsü ighi, angüsü ghenguno, pa shou aküsü ikughu. Jisu Khristo no kros lono niküsüqo puluvetsu. Tsala pa zaku vechewono ningu ye viluva kepi pulu aye, ningu ye akusu jeli kumutsu lono kupukulai keu khaqhiphe kulu ithulu nani.

Kimiye chekemi akusamiqo! Tsala Jisu Khristo khu oghenguno pakuxu tsuve eno xuthughive keno paye itehi kutolo oghenguno xu ani kepi pulu aye, noye pa jih vechowono oxine okusukini kumutsu lono khaqhiphe kulu ithulu nani. Jisu Khristo no kimiye keu lono oku ani opelono akimithe kuxu xuno kungugha to wulu penike.

Tsala nono Jisu Khristo no thive keu vechewo kukumugha pakuta keu ithulu nishi aye, Hitoi akighini shilo.

“Ampeu – Jisu, ino pulu ani nono ixine ghenguno kalvary kros lono okuxu tsuve. Kimiyeno ixine qhive tsulo. Ojih vechewono iqhukimithe, ishi kimithe tsulo. Noye llhou eno iwu luthu xakulu kepi ikhilu ani. Hinguno hilau ye niye onu toi xuni. Amen”.

For more information please contact: contact@sweethourofprayer.net

You can find equivalent English tract @

You are somone special