This is what the Lord says— your Redeemer, the Holy One of Israel: “I am the Lord your God, who teaches you what is best for you, who directs you in the way you should go. - Isaiah 48:17 NIV

Category: Uncategorised

 • Who gave his life for you

  By

  Who gave his life for you GÉû¬ê ^ú ùifê Zû¦ûeû _eûYò iòùZ¬ê ù_^ê ZûWÿû ùWüwòù^ ZÄòiû^û^òB cþùWÿùj^òB MûWÿò MòùZ¬ê û…

 • Healing is yours

  Healing is yours

  By

  Healing is yours B^ê Kûeò A^ßû cì\ò ù^¬ê cþùWÿùj^òZûB \^aòZ, _û^ßû ,_ê^ßû @ùU ùaMûfò ùaMûfòZûB cûùiKûùa G@û¬ê BùKùa Rû´û, fZêùRWû,…

 • 一位将生命给你的(One who gave his life-Chinese)

  一位将生命给你的(One who gave his life-Chinese)

  By

  一位将生命给你的 神按照自己的形象造人. 他与神相交, 有平安和喜乐在他里面, 并有着健壮的身体. 但是当他犯罪候, 就失去了之前与神的相交, 失去了在他里面的平安和喜乐, 成为悲哀的受害者, 降下疾病在他身上, 也使他的灵, 魂, 体不得安息.为了救赎人并恢复他所失去的一切,我们的创造主在两千多年前奉耶稣道成肉身.他是以无罪之身诞生的.以无罪的生命活在这有罪的世界里,祂到了所有村落和城市对人行善.祂恢复瞎眼的视线,使耳聋的能听见,让哑巴能说话,医治麻风病人,释放那被魔鬼附身的,并在穷人里传讲福音.   若不流血罪就不能得赦免.按照律法所说,灵魂的救赎必须透过血,我们的主耶稣决定为了所有人类流出宝血和交托自己死在十字架上.罗马士兵一寸又一寸的折磨祂;他们为祂的头戴上荆棘的冠冕;用杖伤害和鞭打祂.之后祂被钉在十字架并挂在钉子上.   主耶稣,那位不懂罪,没犯过罪,并完全无罪的,因着我们的越轨受了伤害.我们的罪孽使祂伤痕累累.祂担当了一切惩罚使我们得到平安.罪的工价乃是死亡.主耶稣将人因着罪所改承受的惩罚扛在自己身上并死在十字架上.   “唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死,神的爱就在此向我们显明了”(罗马书5:8).主耶稣不只死在十字架上,但是祂也预言了,祂将会胜过死亡和地狱而且在第三天复活.祂是被提升的,登上天国的至高之处并仍然为我们活着.  …